Aktuality 2010


5.11.2010

Vydali sme druhé číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


23.10.2010

Vážení členovia občianskeho združenia,

Dovoľujeme si zaslať Vám tento dotazník, ktorý sa týka prieskumu nájomníkov, ktorí bývajú v privatizovaných a reštituovaných domoch. Dotazník má predovšetkým zhromaždiť údaje o Vašich názoroch na riešenie formy odškodnenia nájomníkov, t.j. či máte záujem o finančnú náhradu resp. či budete čakať na výstavbu náhradných bytov.

Posledný termín na odovzdanie dotazníkov je 1.12.2010. Po tomto termíne prebehne rozporové konanie na MDVaRR SR a neodovzdané dotazníky nebudú vzaté do úvahy. Informujte aj Vašich susedov .

http://bratislava.sme.sk/c/5606442/stare-mesto-nuka-byty-znicene.html

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie-podla-krajov predovšetkým pripojené videozáznamy, ktoré Vám vysvetlia, z akého dôvodu tento prieskum robíme. Prosíme Vás, informujte všetkých Vašich známych, obráťte sa na nich, aby sme tento dotazník mali čím skôr späť, závisí od neho samotný návrh na pripravovanú legislatívu. Dotazník sa týka všetkých nájomcov, bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných domoch na Slovensku.

Vyplnený dotazník môžete odoslať na adresu občianskeho združenia, t.j. emailom, poštou, alebo priamo vhodiť do schránky na Panskej ul. č. 29, 811 01 Bratislava.

Za správnu radu občianskeho združenia

Kristián Straka, predseda OZ


23.10.2010

V piatok dňa 22.10.2010 sa v zasadačke miestneho úradu Bratislava Staré Mesto na Vajanského nábreží č.3

uskutočnila prezentácia bytových priestorov pre členov občianskeho združenia Právo na bývanie.

Zároveň ďakujeme starostovi Starého Mesta pána Ing. arch. Andrejovi Petrekovi za súhlas s poskytnutím priestorov.

Správna rada OZ Právo na bývanie


5.6.2010

Vydali sme prvé číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


05.06.2010

Poďakovanie MÚ Bratislava – Staré mesto za poskytnutie informácií

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE v zmysle zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadalo MÚ BA – Staré Mesto o poskytnutie informácií  formou ŽIADOSTI.

Ďakujeme MÚ m.č. BA Staré Mesto za odpoveď, ktorú naše OZ vyhodnotí. Ďakujeme aj za písomné prílohy, vrátane CD.

Občianske združenie Právo na bývanie po preštudovaní materiálov zaujme svoje stanovisko.

Doporučujeme našim členom v jednotlivých mestách, mestských častiach a obciach mestské (miestne, obecné) úrady o poskytnutie informácie tak, ako sme požiadali miestny úrad v Bratislavskom Starom Meste.


30.5.2010

Z príležitosti Dňa otvorených dverí sme sa na Úrade vlády stretli s predsedom vlády SR p. Ficom a podpredsedom vlády SR p. Čaplovičom. Mali sme možnosť s nimi diskutovať. Správna rada OZ ďakuje všetkým členom, ktorí sa, či už dopoludnia a predovšetkým popoludní na stretnutí zúčastnili. Príležitosť mali všetci.

POZVANIE

Pán podpredseda vlády SR nás pozval 4.6.2010 do Národného tenisového centra na predvolebné stretnutie.

Prijali sme aj pozvanie pána predsedu vlády na  6.6.2010 na Bratislavský hrad, kde sa konalo slávnostné

odhalenie sochy Svätopluka.


19.5.2010

Dňa 19.5.2009 sa uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyne NR SR Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. a Tatiana Rosová, poslanec mestského zastupiteľstva hl. mesta, starosta MČ Bratislava – Petržalka a súčasne kandidát na primátora hl. mesta SR Bratislavy p. Ftáčnik, poslanec VÚC a MZ BA Staré Mesto p. Borguľa , poslanci MZ BA – Staré Mesto p. Halka Ležovičová, p. Bohdana Machajová,  p.Jaroslav  Ježek, p. Sven Šovčík.


19.5.2010

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE vyhlasuje PETÍCIU za zachovanie spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto

so spoločnosťou TV Centrum s.r.o. s týmto textom:

„ My, podpísaní občania žiadame starostu MČ Bratislava – Staré Mesto, aby podnikol všetky kroky ktoré by viedli k zachovaniu spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto so spoločnosťou TV Centrum s.r.o.“.

Vzor petičného hárku si môžete stiahnuť na webovej adrese občianskeho združenia www.staromestan-ba.sk v časti PETÍCIE

Vyplnené petičné hárky nie je možné faxovať ani posielať prostredníctvom internetu. Treba ich doručiť na adresu :

Občianske združenie PRÁVO NA BÝVANIE, Ing. Kristián Straka, Panská 29, 811 01 Bratislava poštou, resp. vhodením do poštovej schránky.

Petičná akcia potrvá do 1.septembra 2010.

Vyzývame nielen členov nášho občianskeho združenia, ale všetkých občanov, ktorým záleží na zachovaní úspešného pôsobenia lokálnej

televízie TV Centrum, aby svojim podpisom podporili PETÍCIU.

Ing. Kristián Straka

osoba poverená zastupovaním


9.5.2010

V dňoch 6. a 7. Mája sa uskutočnila v Barcelone konferencia, ktorú organizuje FEANTSA. Táto konferencia súvisí s našou problematikou a našou aktivitou riešenia situácie prostredníctvom európskych inštitúcií.


22.4.2010

Napriek tomu, že p. starosta Petrek našej petícii nevyhovel, dňa 20. apríla 2010 sa konalo 29.zasadnutie MZ MČ Bratislava – Staré Mesto. Na tomto zasadnutí sa nám podarilo získať podporu viac ako 1/3 poslancov zastupiteľstva, čím sme vyhoveli požiadavke starostu p. Petreka, aby mimoriadne zasadnutie zvolal.

Text petície a odpoveď starostu

Najvhodnejším termínom mimoriadneho zasadnutia by mohol byť mesiac máj. V mesiaci júl – august zastupiteľstvo nezasadá. September je mesiac predvolebný … .

Podľa Zákona o obciach, návrhy rokovacích materiálov môžu predkladať iba poslanci ( musia byť aj v písomnej podobe) preto Vás vyzývame, aby ste urýchlene akékoľvek

Vaše návrhy pre zlepšenie a vyriešenie nášho problému zo strany obce zaslali písomne na mailovú adresu nášho OZ. straka@posta.axonpro.sk

Akonáhle p. starosta oznámi termín mimoriadneho zasadnutia, budeme Vás včas informovať, lebo účasť členov OZ v čo najväčšom počte je veľmi dôležitá. Aj z hľadiska diskusie.


22.4.2010

OZ Právo na bývanie pripravilo projekt medzinárodnej konferencie pre krajiny strednej a východnej Európy. Medzinárodná únia nájomníkov ( IUT) náš projekt schválila a konferencia sa bude konať

10.septembra 2010 v Bratislave. Hlavné témy konferencie budú :

A, Bývanie na Slovensku pred rokom 1990 a po tomto roku

B, Možnosti riešenia ( aj z hľadiska medzinárodného práva)

C, Spoločenský status nájomníka

Táto konferencia bude obsahovo nadväzovať na konferenciu v Barcelone. Na prípravu tejto konferencie budeme potrebovať aj Vašu pomoc. Bližšie informácie Vám budú podané aj na schôdzi 19.mája 2010.

podklady Slovinsko

preklad a stanovisko OZ

No. 53/2008 European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. Slovenia

The complaint was registered on 28 August 2008. The complainant organisation pleads a violation of Articles 31 (right to housing)

and 16 (the right of the family to social, legal and economic protection), read alone or in conjunction with Article E (non discrimination)

of the Revised Charter. In support of its request, the complainant organisation alleges that a vulnerable group of persons occupying

denationalised flats in the Republic of Slovenia have been deprived of their occupancy titles and subjected to eviction. As the persons

concerned were denied access to alternative housing in the long term, they have now become homeless. These measures have also

resulted in housing problems for the families of the evicted persons.

Case Document no. 1, Complaint registered at the Secretariat on 25 August 2008. 
Case Document no. 2, Submissions of the government on the merits
Case Document no. 3, Response from FEANTSA to the government’s submissions on the merits
Case Document no. 4,  Response from the government to FEANTSA’s response
The European Committee of Social Rights declared the complaint admissible on 2 December 2008.
The European Committee of Social Rights concluded that there was a violation of Article 31 of the Revised Charter and transmitted  its decision on the merits to the Committee of Ministers on 29 September 2009. http://hudoc.esc.coe.int/esc1doc/esce/doc/200850/01_%20admissibility%20decision%2053-2008.doc

13.3.2010

Starosta Starého Mesta zvolal mimoriadne zasadanie miestneho zastupiteľstva, ktorá bude pokračovať v utorok 16.3.2010.

Listom sme požiadali starostu, aby bol do programu schôdze zaradený bod, ktorý by sa zaoberal pomocou nájomníkom bývajúcich

v reštituovaných a privatizovaných bytoch v MČ Bratislava – Staré Mesto.


10.3.2010

Zúčastnili sme sa na verejnej prezentácii zámeru Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, ktorá pripravuje výstavbu nájomného bytového domu na Šintavskej ulici v Petržalke. V dome bude 54 bytových jednotiek určených na prenájom.

Polovica je vyčlenená pre účely mestskej časti Petržalka, zvyšok 27 bytov magistrátu hlavného mesta Bratislavy.


3.3.2010

OZ oslovilo všetky parlamentné politické strany listom. O výsledku stretnutí Vás budeme informovať na najbližšej

členskej schôdzi OZ, ktorú plánujeme uskutočniť v mesiaci máj.


3.3.2010

OZ Právo na bývanie požiada starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o zvolanie mimoriadneho

zasadania MZ. Text petície a prázdny  petičný hárok


1.3.2010

Dňa 1.3.2009 sa uskutočnila Výročná členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyňa NR SR Prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc. a poslanci MZ BA – Staré Mesto


1 2010

Vypracovanie projektu za účelom poskytnutia dotácie z fin,. prostriedov MPSVaR SR

Rokovania.

Aktuality 2009


15.12.2009

Zúčastnili sme sa zasadnutia MZ BA – Staré Mesto, ďalší pokus o prijatie predloženého poslaneckého návrhu p. Borguľu na rekolaudáciu nebytových priestorov

Komisie okrem Sociálnej sa materiálom nezaoberali.


3.11.2009

Zúčastnili sme sa zasadnutia MZ BA – Staré Mesto aj s podporou poslankyne NR SR Prof. Tóthovou – vystúpila na začiatku schôdze

pokusy o prijatie predloženého poslaneckého návrhu p. Borguľu na rekolaudáciu nebytových priestorov – Výsledok – nech p. poslanec materiál predloží do komisií


15.10.2009

Dňa 14.10.2009 sa uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie, na ktorej sa ako hostia zúčastnili poslankyňa NR SR

Prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc. a poslanec MZ BA – Staré Mesto Ing. Martin BORGUĽA               fotogaléria

Hlavným bodom programu bola informácia o výsledku 23.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo 29. septembra 2009 a poslanci na ňom prerokovali iniciatívny návrh poslanca Martina Borguľu pomoci našim členom, nájomcom bytov v reštituovaných domoch. Využitím majetkových rezerv,  rekolaudáciou nevyužitých nebytových priestorov na bytové, navrhol získať byty a tieto transparentne prideľovať do nájmu obyvateľom mestskej časti za ich aktívnej účasti prostredníctvom novozriadenej bytovej komisie.

Žiaľ tento návrh poslanci neschválili. Pani poslankyňa Prof. Tóthová vysvetlila našim rozčarovaným členom akými prostriedkami sa môžu domáhať pozornosti poslaneckého zboru. Poslanec Borguľa napriek skutočnosti, že rokovací poriadok neumožňuje zaradiť do programu  rokovania materiál, ktorý už zastupiteľstvo neschválilo, opakovane pred uplynutím 6 mesačnej lehoty, prisľúbil nájsť riešenie a návrh v rovnakej alebo podobnej štruktúre predložiť opäť. Netajil sa však tým, že bez našej masívnej podpory je nemožné presadiť jeho návrh do programu rokovania. Pani Prof. Tóthová prisľúbila účasť na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa má konať 3.11.2009, kde v prípade potreby využije svoje právo poslankyne NR SR.

Na našom rokovaní bolo jednomyseľne prijaté uznesenie ktorým plénum odporúčalo všetkým členom osobnú účasť na 24.  zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutoční 3. novembra 2009  so začiatkom o 9 hodine v čo najväčšom počte!“


5.10.2009

Dňa 5.10. 2009 sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnil Medzinárodný deň nájomníkov,  organizovaný Medzinárodnou úniou nájomníkov (IUT). Na podujatí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 55 krajín sveta, zastupovali Slovensko predstavitelia OZ Právo na bývanie, ktoré SR zastupuje v IUT. Témami tohtoročného podujatia boli implementácia práva na bývanie v jednotlivých krajinách a otázky riešenia dopadov svetovej hospodárskej krízy na bývanie.

Na odpoludňajšom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu a Švédskeho predsedníctva EU, vystúpil v mene nájomníckych zväzov strednej a východnej Európy predstaviteľ OZ Právo na bývanie.

Slovenský zástupca sa vo svojom prejave sústredil na problém nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných domoch, otázky právnej ochrany nájomníkov a jej posilnenia v kontexte ekonomických reforiem, problematiky dopadov výstavby nových obytných projektov na kvalitu a dostupnosť bývania. V tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť budovania nových bytov na bývanie a nie na špekulatívne účely (vystúpenie predstaviteľa SR podporili ostatní účastníci diskusie).

V prílohe prejav v plnom znení v slovenskej úprave.


1.10.2009

Vo štvrtok 1. októbra 2009 o 11.30 hod. v priestoroch OMAMA CAFÉ na Sasinkovej ul. č.19
sa konala tlačová konferencia občianskeho združenia Právo na bývanie.


16.9.2009

 www.hn.sk 16.9.2009 Náhradné byty od vlády tak skoro nedostanú

www.financnik.sk 16.9.2009 Vojna s majiteľmi bude podľa nájomcov bytov pokračovať

www.webnoviny.sk 16.9.2009 Reštituované byty má kompenzovať tisíc náhradných

www.sme.sk 16.9.2009 Regulované nájomné majú vyriešiť náhradné byty, postup určí zákon

www.pravda.sk 16.9.2009 Nájomníkom z regulovaných bytov štát postaví náhradné, rýchlo to však nebude

www.plus1den.sk 16.9.2009 Vojna nájomníkov a majiteľov bude pokračovať

www.ta3.com 15.09.2009 Vláda sa opäť raz pokúsi riešiť nájomníkov a reštituentov

www.ta3.com 16.09.2009 Reštituované byty má kompenzovať tisíc náhradných

www.rozhlas.com 17.09.2009 Regulované nájomné

www.sme.sk 18.9.2009 Regulované nájomné bude strašiť ešte roky

www.tvnoviny.sk 16.09.2009 Problém s bytmi reštituentov opäť odsunuli

www.ta3.com 17.09.2009 Riešenie vlády neuspokojilo nájomcov ani majiteľov domov

www.stv.sk 19.9.2009 Správy : Koncepcia: Riešenie v nedohľadne


10.9.2009

 Návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov 


1.9.2009

 Pri príležitosti Dňa ústavy SR, sme sa opäť pripomenuli našim poslancom v NR SR.

Dohodli sme si pracovné stretnutia.


29.6.2009

 Uskutočnilo sa Valné zhromaždenie OZ „Právo na bývanie“.

V najbližších dňoch bude vyhotovený zápis VZ.

Správna rada OZ


26.6.2009

 Uskutočnilo sa na pôde Ministerstva výstavby SR prerokovanie zásadných pripomienok, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo OZ „Právo na bývanie“.

Na prerokovaní pripomienok sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií SR.


2.6.2009

Uskutočnilo sa pracovné stretnutie na MVaRR SR. Stretnutia sa zúčastnil minister výstavby p. Štefanov, generálny riaditeľ sekcie stavebníctva a bytovej politiky p. Černega, riaditeľka odboru bytovej politiky p. Szolgayová, primátor Hl. mesta SR p. Ďurkovský a predseda OZ „Právo na bývanie“ p. Straka .

O priebehu a výsledkoch rokovania budeme informovať členov na Valnom zhromaždení OZ.


31.5.2009

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na úrade vlády SR, členovia OZ „Právo na bývanie“ sa stretli s premiérom p. Ficom, podpredsedom vlády p. Čaplovičom a podpredsedom vlády p. Kaliňákom.

Pri tejto príležitosti predseda OZ p. Straka odovzdal predsedovi vlády p. Ficovi list spolu s návrhom OZ „Právo na bývanie“ na riešenie problému nájomníkov v privatizovaných a reštituovaných domoch.

Viac informácií poskytneme na Valnom zhromaždení OZ.


20.5.2009

Konalo sa pracovné stretnutie na Magistráte hlavného mesta Bratislavy s primátorom Andrejom Ďurkovským

Informácia MVaRR SR v zmysle zákona č. 211/2000 na list predsedu OZ zo dňa 8.5.2009


4.5.2009

Dňa 4.5.2009 sa konala Výročná členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Hosťom bol poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto Ing. Martin Borguľa ( kandidát strany SMER-SD ), ktorý bol pozvaný aj z dôvodu poďakovania sa za finančný príspevok, ktorý poskytol na činnosť nášho OZ – dar vo výške 1300,- €.

Správa o činnosti OZ za rok 2008

dokumenty Ľubľana : správa o stave v SR , cestovná správa

V januári 2009 sme vypracovali projekt a požiadali na MPSVaR SR o dotáciu. Zistile sme zo zverejnených materiálov  , že nám bola pridelená dotácia z MPSVaR SR vo výške 1350,- €

Ďakujeme Vám, za Vašu hojnú účasť a podporu.

Správna rada OZ


!!!  Dôležité  !!!

Po rokovaní na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sme boli požiadaní o spoluprácu pri informovaní verejnosti o prihlasovacom formulári.

Prihlasovanie nájomcov bytov podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/news/files/003490.zip

Overené formuláre môžete odovzdať u tajomníčky p. Mikulcovej alebo ostatného personálu v kaviarni SONÁTA na Palackého ul. č 14

www.markiza.sk 6.12.2008 Televízne noviny

www.markiza.sk 6.12.2008 Príspevok 9 Nájomné bude štát regulovať aj naďalej

www.sita.sk 15.1.2009 Janušek stále nevie, koľko je bytov s regulovaným nájomným


25.4.2009 Magistrát Bratislava

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým členom OZ „Právo na bývanie“, ktorí sa zúčastnili na DNI OTVORENÝCH DVERÍ samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

Správna rada OZ


17. – 18.4.2009 Ljubljana, Slovinsko

The 4th meeting of the IUT working group for sitting tenants in CEE

Prvé spoločné stretnutie IUT a  FEANTSA

národná správa Slovensko ,

protikrízové opatrenia Slovenska


28.3.2009

Informácia 

ku kolektívnej sťažnosti č. 53 FEANTSA vs. Slovinsko podanej na ESĽP v Štrasburgu

 Skrátený text preložený do slovenčiny si môžete prečítať tu

originál sťažnosti č. 53 FEANTSA vs. Slovinsko


Dňa 26.3.2009 sa konala v Prahe konferencia na tému :

K sociálnej Európe patrí dobré bývanie“.

Na túto konferenciu bolo pozvané aj naše občianske združenie ako zástupca SR a člen IUT.

O priebehu konferencie Vás budeme informovať na našej najbližšej členskej schôdzi. Konferenčné príspevky budú spracované v pripravovanom ZBORNÍKU, ktorý po obdržaní uverejním na našich stránkach.

Aktuality 2007 – 2008


!!!!!! 19.11.-2.12 2008 – materiál v štádiu ‚Medzirezortné pripomienkové konanie‚ !!!!!

Návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov

Kompletný materiál na stiahnutie     zo stránok verejného portálu  https://lt.justice.gov.sk treba najprv povoliť oprávnenie

alebo od nás materiál MVaRR

Pripomienky OZ „Právo na bývanie“ ktoré sme poslali na ministerstvo výstavby

si môžete prečítať tu

pripomienky, ktoré podalo MPSVaR a PPV materiál 
Zozbierali sme s Vašou pomocou 1774 podpisov na podpisové hárky.

Ďakujeme za podporu.

Pár odkazov na dôležité právne normy

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

UŽ NEPLATÍ – Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22.decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov – UŽ NEPLATÍ

Návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 02/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Zákon o cenách 18/1996 , bol novelizovaný k 1.1.2008

Tu nájdete aktuálne znenia zákonov>

Vážení členovia Občianskeho združenia

„ Právo na bývanie“
Pripravili sme už tretiu verziu návrhu zákona -“ o zmiernení (vyrovnaní) následkov vydania a prevodu obytných domov fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „

návrh zákona


29.2.2008 sme odovzdali predsedovi vlády list, ktorý si môžete prečítať tu

Otvorený list ministrovi výstavby a RR SR Marianovi Janušekovi

V Bratislave 4.3.2008

Vážený pán minister,

dňa 5.3.2008 opätovne predkladáte na rokovanie vlády SR návrh zákona „o ukončení niektorých nájomných vzťahov…“. V mene občanov, ktorých sa tento zákon existenčne dotýka si dovoľujeme skonštatovať:

Vami predkladaný legislatívny návrh nerieši komplexne situáciu obyvateľov v reštituovaných domoch, ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli vo veľmi vážnej kritickej životnej situácii.

Vo Vašom vyhlásení tvrdíte, že naše argumenty o tom, že sme diskriminovaní, nie sú relevantné, keďže byty si mohlo odkúpiť len 19% obyvateľov a ostatní si bývanie zabezpečili vlastnými prostriedkami. Toto tvrdenie je zavádzajúce. V skutočnosti v čase, keď sme si chceli a nemohli odkúpiť svoje byty, takmer všetci obyvatelia, ktorých uvádzate, získali svoje bývanie s výraznou štátnou pomocou. Družstevné byty, ktoré spomínate (a v takom údajne sám bývate) sa stavali na štátnych pozemkoch, štát platil infraštruktúru, poskytoval nenávratné dotácie a reálna čiastka, ktorú musel družstevník z vlastných prostriedkov vynaložiť predstavovala približne 30-40 tisíc korún. Aj individuálna výstavba rodinných domov bola výrazne dotovaná štátom (pozemky takmer zadarmo, inžinierske siete za štátne, stavebný materiál s nenávratnou štátnou pôžičkou, daňové úľavy atď.).

Na toto všetko sme sa skladali aj my (určite budete súhlasiť, že štát nemá vlastné peniaze, takže to mohli byť iba prostriedky z práce a daní občanov, teda aj nás) a dnes z toho máme čerpať benefity vo forme „vyhadzovu“ na ulicu, čo vyplýva z Vami predkladaného návrhu zákona. Keď sa prideľovali byty nikto si nemohol vyberať.

Sme riadni občania a myslíme si, že máme právo na také bývanie, ako všetci ostatní (Vami uvádzané bývanie v kláštoroch a humanitárnych zariadeniach radšej nekomentujeme).

Dovolili sme si týchto pár poznámok, pretože sme presvedčení, že materiál predkladaný na rokovanie vlády by nemal byť zavádzajúci. Účel Vami predkladaného zákona jasne vyjadril Váš hovorca „Ministerstvo nerieši to, či tento zákon poškodzuje, nepoškodzuje, pomáha. Ministerstvo malo za úlohu tento zákon vypracovať, tak sa aj stalo“.

Chceme sa teda opýtať: Komu prospeje Vami predkladaný zákon? Zákony sa podľa nás tvoria pre občanov a nie preto, aby malo ministerstvo splnenú úlohu.

OZ „Právo na bývanie“

Veríme, že Vláda SR, predseda vlády a celá vládna koalícia v spolupráci s našim občianskym združením situáciu v ktorej sme sa ocitli vyrieši k plnej spokojnosti vlastníkov a nájomcov .

Dňa 5.marca pred Úradom vlády sa uskutočnilo zhromaždenie členov nášho OZ. Predstavitelia vládnej koalície prerokovali predkladaný návrh z dielne MVaRR SR, ktorý zamietli. Dodržali to, čo sľúbili už začiatkom roka. Teraz nás čaká ďalšia, taktiež ťažká cesta , dúfajme, že na nej už nebude toľko prekážok, že my nebudeme musieť riešiť náš problém prostredníctvom ulice a zúčastníme sa pri tvorbe návrhu nového zákona.

Ďakujeme Vám za Vašu účasť aj v tak nepriaznivom počasí a ešte raz ďakujeme , že ste to vydržali.


Výzva!!!

Prosíme touto cestou občanov z iných miest a obcí Slovenska, ktorí majú podobné problémy,
aby sa s nami skontaktovali. Viac ľudí spolu viac dokáže ako jednotlivec. straka@posta.axonpro.sk

www.slovakradio 33:50-34:30 min. 29.12.2007

www.sme.sk 9.1.2008 16:18

www.expres.sk 11.1.2008

www.markiza.sk 12.1.2008 Regulované nájomné

www.stv.sk 13.1.2008 Reštitúcie


Vážení členovia Občianskeho združenia

„ Právo na bývanie“

obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste napísali príbeh Vášho domu.
Pre inšpiráciu pripájam aj vzory príbehov.

príbeh 1

príbeh 2


Sú dôležité pre zmapovanie Vašej situácie, podklady právnikom, podnety pre médiá…,
Príbehy posielajte na  kir@chello.sk , straka@posta.axonpro.sk

Zároveň si vyplňte tlačivá – žiadosť o byt, podajte ich na Miestny úrad aj na Magistrát.

žiadosť a čestné prehlásenie

príloha 2

Vážené členky a členovia OZ „Právo na bývanie“, obraciame sa na Vás s prosbou
o vyplnenie jedného z nasledovných dotazníkov, ktorý zodpovedá Vášmu prípadu

dotazník podielové domy

dotazník výlučný vlastník
Ak ho chcete vo vytlačenej forme, volajte na číslo 6241 0487. Dotazník ne je je zložitý a jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času. Na väčšinu otázok možno odpovedať v podobe áno – nie.
Dotazníkový prieskum nám umožní zmapovať prípady všetkých domov, v ktorých žijete a ktoré potrebujeme poznať, ak máme dôveryhodne zastupovať záujmy všetkých členov združenia.
O výsledkoch prieskumu budete informovaní.

Vyplnené dotazníky posielajte na, straka@posta.axonpro.sk
Ďakujem za spoluprácu
Kristián Straka

Podarilo sa nám zozbierať 1336 podpisov, ďakujeme Vám za pomoc.

Vyplnené petičné hárky s podpismi sme 20.7.2007 odovzdali na podateľni MVaRR.

Ďakujeme

Touto cestou chceme poďakovať aj p. Klimentovi, ktorý nám výraznou mierou pomohol pri vypracovaní pripomienok k nami pripomienkovanému materiálu: MVRR-2007-5397/109890