Orgány združenia

Členovia  Predsedníctva OZ :

Predseda OZ :

Podpredsedovia OZ :

Členovia Správnej rady :

Dozorná rada OZ :

Predseda DR:

Členovia DR :

 

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993