Aktuality 2014

13.12.2014

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie.

Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.

Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov.

Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov   reštituovaných domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň  vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.

Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci – správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho, že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné.

O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia individuálne, a to ich právnym zástupcom.


11.12.2014

Straka a ďalší proti SR a Borodinová a ďalší proti SR

 1. 11. 2014 |

Rozhodnutie ESĽP zo 4. novembra 2014

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) 4. novembra 2014 vydal rozhodnutie v dvoch prípadoch – Straka a ďalší proti Slovenskej republike a Borodinová a ďalší proti Slovenskej republike,

ktoré vzhľadom na ich skutkové a právne okolnosti spojil na spoločné konanie. Sťažovateľmi v týchto prípadoch boli nájomníci bytov v bytových domoch, na ktoré sa vzťahovala regulácia nájomného. Byty im právnym predchodcom pridelil do osobného užívania, neskôr transformovaného na nájom, štát, no po páde komunistického režimu boli dotknuté bytové domy na základe reštitučných zákonov vydané pôvodným vlastníkom. V bytoch sa uplatňovala regulácia nájomného. Súčasne so sťažovateľmi rovnakú sťažnosť v ich mene predložilo aj občianske združenie Právo na bývanie, ktorého sú sťažovatelia členmi. Túto sťažnosť ESĽP odmietol z dôvodu, že uvedené občianske združenie nemožno považovať za „obeť“ namietaných porušení.

Sťažovatelia sa na ESĽP sťažovali na porušenie svojho práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to samostatne aj v spojení s článkom 14 Dohovoru, zakotvujúcim zákaz diskriminácie. K porušeniu malo dôjsť v dôsledku zrušenia ich nájomných práv v pôvodnej podobe a deregulácie nájomného, čo malo nepriaznivý dopad na ich práva k bytom. Sťažovatelia v tomto ohľade poukazovali aj na to, že boli diskriminovaní oproti nájomníkom družstevných bytov, ktorí mali možnosť podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nadobudnúť tieto byty do vlastníctva. Sťažovatelia takúto možnosť nemali a nebolo im v tejto súvislosti poskytnuté ani žiadne odškodnenie. Ďalej sa sťažovatelia sťažovali na porušenie ich práva na rešpektovanie obydlia podľa článku 8 Dohovoru, tvrdiac, že v dôsledku novej právnej úpravy – zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom im môžu byť poskytnuté náhradné byty horšej kvality ako byty, ktoré budú musieť opustiť. Tiež namietali, že tento zákon porušuje ich právo na ochranu osobných údajov, keďže na účely získania náhradného bytu musia samosprávam predložiť údaje o svojej finančnej situácii a samosprávy zverejnia zoznam žiadateľov o náhradný byt.

ESĽP odmietol námietku sťažovateľov, týkajúcu sa porušenia práva na pokojné užívanie majetku z časti pre nedostatok právomoci, keďže právo osobného užívania bytov bolo zrušené ešte pred tým, ako Dohovor nadobudol vo vzťahu k Slovenskej republike účinnosť. V súvislosti s výhradami sťažovateľov voči nemožnosti odkúpiť dotknuté byty do vlastníctva alebo získať v tomto ohľade akúkoľvek náhradu, ESĽP poukázal na to, že Dohovor nezaručuje právo na získanie majetku a akékoľvek očakávania sťažovateľov v tomto smere nemali právny základ, preto ich nemožno považovať za legitímnu nádej na získanie majetku, chránenú článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Ďalej ESĽP zdôraznil, že právo bývať v konkrétnom byte rovnako nemožno považovať za „majetok“ v zmysle tohto ustanovenia. Preto v tejto časti ESĽP námietku sťažovateľov týkajúcu sa údajného porušenia majetkových práv, rovnako ako s ňou spojenú námietku týkajúcu sa diskriminácie, odmietol ako nezlučiteľnú  s ustanoveniami Dohovoru. Čo sa týka námietky podľa článku 8 Dohovoru, ESĽP uviedol, že nová právna úprava zasahuje do práva sťažovateľov na rešpektovanie obydlia, keďže mení podmienky nájmu v tom smere, že umožňuje vlastníkom bytov nájom vypovedať a stanovuje podmienky pre získanie náhradného bytu. Tento zásah do práv sťažovateľov však podľa ESĽP má právny základ a sleduje legitímny cieľ – ochranu práv vlastníkov, ktorí museli dlhodobo znášať bremeno regulácie nájmu. ESĽP ďalej považoval za relevantné, že novoprijatá právna úprava umožnila aj naďalej zachovať reguláciu nájomného v prípadoch nájomníkov v hmotnej núdzi, ktorým musia obce a mestá v určenej lehote prideliť náhradné byty; ak tak neurobia, zostane nájomníkovi zachované právo užívať súčasný byt. Prebiehajúce reformy sú teda sprevádzané zárukami, že tí nájomníci, ktorí sú preukázateľne v núdzi a nemôžu platiť trhové nájomné, nebudú vysťahovaní bez poskytnutia náhradného ubytovania. V konaní o nároku na náhradný byt sa navyše uplatňujú procesné záruky a rozhodnutie samosprávy je preskúmateľné súdom. Za týchto okolností ESĽP dospel k záveru, že zásah do práva sťažovateľov na rešpektovanie obydlia nie je neprimeraný alebo inak v rozpore s článkom 8 Dohovoru a ich námietku v tomto ohľade zamietol. Rovnako zamietol námietku týkajúcu sa povinnosti poskytnúť samospráve údaje o finančnej situácii a jej povinnosti zverejniť zoznam žiadateľov o náhradný byt. Poukázal na to, že takéto zhromažďovanie a používanie údajov je podmienené súhlasom dotknutej osoby, je obmedzené na nevyhnutné účely rozhodnutia o nároku a zverejnenie informácií o pridelení bytov nie je z hľadiska správy verejných financií neprimerané.

Vzhľadom na uvedené ESĽP sťažnosti ako celok vyhlásil za neprijateľné.


Zmena od 26.11.2014

Členovia  Predsedníctva OZ :

Predseda OZ :                   
Ing. Tadeus Patlevič

Podpredsedovia OZ :        
Katarína Boskovičová
Mgr. Jozef Sivák

Členovia Správnej rady :
Mgr. Erika Holotová
Ján Horák
Juraj Kliment
Ing. Kristián Straka

Dozorná rada OZ :

Predseda DR:
Gabriel Schnurmacher
Členovia DR :        
Emília Šteffeková
Želmíra Mikulcová


26.11.2014

Výročnú členskú schôdzu členov občianskeho združenia, bude zároveň Valným zhromaždením OZ,
ktoré sa musí konať raz ročne,  sa uskutoční
v piatok dňa 5. decembra 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch
Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 19:00 – Smerovanie občianskeho združenia po komunálnych voľbách (primátor, starosta…),
19:00 – 19:30 – Predstavenie nového vedenia občianskeho združenia, vystúpenie nového predsedu OZ
19:30 – 20:00 – Diskusia
20:00         – Záver

Zúčastnite sa tejto schôdze vo vlastnom záujme. Diskusné príspevky prosíme,
nech nie sú dlhšie ako 3 min, aby mohli diskutovať všetci záujemcovia.
 

Tešíme sa na stretnutie  s Vami                          správna rada občianskeho združenia


26.11.2014

Vážení členovia občianskeho združenia,

Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“, registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.
Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.
Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada, ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.
Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku v riešení našej situácie.
Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť.
Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.
Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.
Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.
Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva
pán Ing. Tadeus  Patlevič.
Podpredsedami združenia sa stávajú
pani Katarína Boskovičová
pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia, bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.


10.11.2014

Pravo-na-byvanie-8
Pravo-na-byvanie-7
Pravo-na-byvanie-6
Pravo-na-byvanie-5
Pravo-na-byvanie-4
Pravo-na-byvanie-3
Pravo-na-byvanie-2
Pravo-na-byvanie-1


22.10.2014

Zhromaždenie členov občianskeho združenia sa uskutočnilo v pondelok Dňa 3. novembra 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch
Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 19:00 – I.časť: Vystúpenie primátora Milana Ftáčnika Zákon č. 261/2011 Z. z. Finančné náhrady. Výstavba náhradných bytov, odsúhlasené lokality,
                           Reálne termíny začiatku a dokončenia výstavby
Diskusia k téme.
19:00 – 19:30 – II.časť: Vystúpenie právneho poradcu združenia JUDr. Petra Chrašča.
Zhodnotenie aktivít OZ z obdobia 2010 – 2014
19:15 – 19:45 – Vystúpenie pozvaných hostí a diskusia                          
19:45 – 20:00 –  Záverečné zhodnotenie
20:00         –    Záver

Na stretnutí sa zúčastnil primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik


28.8.2014

POZVÁNKA

Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na zhromaždenie
členov občianskeho združenia, ktoré sa uskutoční
v pondelok dňa 8. septembra 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch
Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 19:00 – Vystúpenie primátora Milana Ftáčnika k novele zákona č. 261/2011 Z. z.  Diskusia k téme.
19:00 – 19:15 – Vystúpenie právneho poradcu združenia JUDr. Petra Chrašča
19:15 – 19:45 – Vystúpenie pozvaných hostí a diskusia
19:45 – 20:00 –  Záverečné zhodnotenie
20:00         – Záver

Účasť na stretnutí prisľúbil primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik,
viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci
miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto.
Zúčastnite sa tejto schôdze vo vlastnom záujme, nakoľko sa uvažuje
so zmenou uvedeného zákona. Budete mať možnosť aj hlasovaním
sa vyjadriť, či súhlasíte s navrhovaným riešením. 

Tešíme sa na stretnutie  s Vami                          správna rada občianskeho združenia


4.8.2014

Vážení členovia OZ Právo na bývanie, milí moji FB priatelia, slovom všetci


26.5.2014

POZVÁNKA
Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú schôdzu členov občianskeho združenia, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 9. júna 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

 Od 17:30 prezentácia

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie, schválenie programu schôdze
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 18:30 – Informácia k výške nájomného v nových bytoch
18:30 – 19:00 – Vystúpenie primátora Milana Ftáčnika a pozvaných hostí
19:00 –20:00 – Diskusia
20:00 – Záver
Účasť na stretnutí prisľúbil primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto. Pozvali sme aj zástupcov médií, poslancov NR SR, starostku Starého Mesta pani PhDr. Tatianu Rosovú, Ing. Arch. Ivana Kočana, Ing. Vladimíra Hučka riaditeľa P.G.A. s.r.o., riaditeľku Spoločnosť pre rozvoj bývania pani Ing. Hulalovú a ďalšie kompetentné osoby.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada občianskeho združenia


26.5.2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Úrade vlády SR v sobotu 7. júna

Staňte sa na chvíľu predsedom vlády alebo ministrom, súťažte a vyhrajte tablety či iné atraktívne ceny.
Príďte navštíviť reprezentačné priestory Úradu vlády SR alebo rokovaciu miestnosť, v ktorej každý týždeň zasadá vláda. Využite príležitosť poprechádzať sa záhradou bývalého letného arcibiskupského paláca, ktorá nie je bežne prístupná – pre verejnosť je otvorená iba raz do roka.
Milovníci rastlín budú môcť obdivovať šikovné ruky aranžérov kvetín a v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad vás odborníci prevedú zákutiami historicky najkrajšej záhrady v Bratislave.
V areáli Úradu vlády SR bude vystavená vojenská technika, pripravte sa na zásah policajtov so služobnými psami a svoje umenie predvedú priamo v akcii aj hasiči. Meteorológovia zo SHMÚ vám ukážu, ako sa predpovedá počasie.
Dozviete sa zaujímavé informácie o Európskej únii, ktorej členom je Slovensko už desať rokov. Vo vedomostnom kvíze môžete vyhrať tablety, veľkokapacitné USB disky a iné zaujímavé ceny. Pripravená je ukážka inteligentného
policajného vozidla a budete si môcť pozrieť, ako sa pracuje s tzv. eID, teda novým občianskym preukazom s čipom a s dátovou schránkou, vďaka ktorým môžu občania komunikovať so štátnou správou elektronicky.
Na terase Zrkadlovej sály bude hrať vojenská kapela, hudba Ministerstva vnútra SR a skupina Fringia vám predvedie ukážky historických tancov európskych šľachtických dvorov zo 17. a 18. storočia.
To všetko v sobotu 7. júna od 10.00 do 15.00 na Námestí slobody 1 v Bratislave.


24.4.2014

Stretneme sa v sobotu 26.4.2014 na Dňoch samosprávy na Primaciálnom námestí od 11:00 hod.


20.3.2014

Dňa 7.4.2014 od 17:30 sa v priestoroch Zrkadlovej sály Primacionálneho paláca uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie.

Program schôdze bude upravený a zverejnený dodatočne

Vo vlastnom záujme nás navštívte v poradni, ktorú vedieme každý pondelok od 9:00 do 12:00  na magistráte, miestnosť oproti vrátnici , prízemie č.d. 18 ešte pred konaním schôdze

Členom OZ vystavujeme preukazy člena združenia, úhrada členských príspevkov, ohlásenie akejkoľvek zmeny

za SR Kristián Straka


26.2.2014

Bratislavský Kuriér 4/2014 3 otázky pre  strana 5

www.spectator.sk 10.2.2014 Some regulated rents violate owner’s rights


29.1.2014

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Právo na bývanie Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 37927906 Sídlo: 81101 Bratislava, Panská 29

predvyplnené tlačivo na rok 2014 na stiahnutie OZ Právo na bývanie

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2013
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2014 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


2.1.2014

Mezenská: Kandidovať na prezidenta SR nie je márne, lebo si nemyslím, že skutočný nezávislý prezident je len figúra na podpisovanie zákonov.

Je to “šialený termín” zozbierať 15 tisíc podpisov počas vianočných sviatkov, do 8.1.2014.

Takto zámerne nám to nadiktovala súčasná vládna moc. My to ale musíme dokázať, lebo inak sa nebudeme môcť postaviť pred svoje deti, pozrieť sa do zrkadla. Ak ani teraz šancu nevyužijeme, cesta von z tohto bahna sa nikdy ani nezačne, hovoria odhodlaní občania i aktivisti a vyzývajú všetkých, v každej obci v každom meste, aby zbierali podpisy

a zasielali priamo na adresu Helena Mezenská, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad.

Môžu ich dokonca odovzdať aj osobne, lebo od 2.1.2014 sa rozhodla prejsť zberné miesta po celom Slovensku.

Hovorí, že na túto petičnú akciu som pristúpila preto, že zo svojho doterajšieho pôsobenia jasne vidím, že Slovensko je na ceste k úpadku a ďalšej stagnácii, naša krajina je skorumpovaná, vytunelovaná a ustavične zadlžovaná, je mi do plaču, na obyčajných ľuďoch už nikomu nezáleží. Výkonné orgány sú čoraz viac nečinné. Ľudia s kvalifikáciou sú nútení hľadať zdroj obživy a prežitia v cudzine.

Dnes už jasne vidím, že súčasná garnitúra, rovnako ako predošlé nezastupuje záujmy a skutočné potreby občanov a nevie ich adekvátne riešiť. Rezignovali na občianske potreby a namiesto toho zastupujú záujmy finančných skupín. Situácia sa z mesiaca na mesiac čoraz viac zhoršuje. Slovensko preto nevyhnutne potrebuje novú víziu a ľudí, ktorým na budúcnosti Slovenska skutočne záleží, dokážu sa obetovať a nie neustále podvádzať,vyciciavať a zneužívať vlastný národ. Jednoducho ďalej sa už s týmto stavom nedokážem zmieriť, týmto štýlom sa ďalej krajina viesť nedá!

Vidím, že ani sebe lepšie návrhy zákonov pre dobro občanov nemá zmysel v tomto skorumpovanom parlamente predkladať, lebo “stranovláde” je úplne jedno, že mnohí radoví ľudia už nemajú z čoho žiť a strácajú vieru v tento štát. Musím sa pokúsiť konať v inej pozícii, kde nebude moja práca pre ľudí úplne stratená. Budem preto rada, ak sa ľudia s mojou výzvou stotožnia a do zmeny riadenia krajiny sa aktívne zapoja. Kandidovať na prezidenta SR nie je márne, lebo si nemyslím, že skutočný nezávislý prezident je len figúra na podpisovanie zákonov, ale naopak. Dobrý prezident s vlastným rozumom a vlastným postojom, neovplyvniteľný záujmami politických strán a finančných skupín, má vysoký vplyv na celú spoločenskú a politickú klímu v štáte a váhou svojej osobnosti môže pre ľudí naozaj veľa dokázať. Myslím si, že dokonca môže zásadne ovplyvniť aj zmenu kurzu riadenia Slovenska.

Helena Mezenská, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

Ak máte záujem pripojiť Váš písomný  súhlas s kandidatúrou Mgr. HELENY MEZENSKEJ na post prezidentky SR, môžete tak urobiť osobne v utorok dňa 7.1.2014 v čase od 17:00 do 19:00 v cukrárni LUCULUS na Hviezdoslavovom námestí č.16 v bratislavskom Starom Meste.

Tešíme sa na Vašu podporu

Informácia SR o zamietnutí sťažnosti pred ESLP

13.12.2014

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných
a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy
viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie.
Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.
Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel
zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch
bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov.
Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov reštituovaných
domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich
ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie
záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac
ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou
odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko
tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.
Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci – správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania
a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný
o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí
sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho,
že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné.

O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia
individuálne, a to ich právnym zástupcom.