Home

 Vítame Vás na webových stránkach

Právo na bývanieDôležité upozornenie :

Prejdite na stránku www.pravonabyvanie.sk

Informácie na týchto stránkach už asi nebudú aktualizované.


Informácia pre návštevníkov webovej stránky Právo na bývanie.


Zameranie
Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993

Poslanie Združenia

  • Prioritným zámerom Združenia Právo na bývanie je iniciovať na úrovni samosprávy a štátu riešenie situácie, ktorá vznikla nedostatočnosťou zákonov, medzerou v Bytovom zákone a nekompatibilitou s Občianskym zákonníkom
  •  Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike.
  •  Zastupovať obyvateľov nájomných bytov – členov v jednaní s majiteľom nehnuteľnosti, zastupovať nájomníkov pri riešení problémov s údržbou nehnuteľností, kde sa byty nachádzajú a zastupovať nájomníkov pri prípadnom odpredaji nehnuteľnosti.
  •  Zastupovať obyvateľov nájomných bytov – členov a obhajovať ich záujmy v rokovaniach s miestnou samosprávou a štátnou správou.
  •  Vzbudiť záujem verejnosti o dodržiavanie práva na bývanie a dodržiavanie majetkových práv.
  •  Šíriť informácie týkajúce sa problematiky v ktorej sa nachádzajú nájomcovia bytov v domoch vydaných pri náprave krívd oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov a bytov, ktoré boli súčasťou prevodu majetku štátu na iné osoby podľa osobitných predpisov.
  •  Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli sformulované a prijaté potrebné dokumenty, v ktorých budú zakotvené konkrétne kroky, pravidlá, postupy, ktoré povedú k spravodlivému vyriešeniu týchto bytových problémov.
  •  Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli prijaté záväzné pravidlá, akým spôsobom sa bude riešiť situácia tých nájomníkov bytov, ktorým nebude umožnené previesť ich pôvodné nájomné byty do osobného vlastníctva.