Bratislava pre všetkých 2015

Tadeus Patlevič ·  · 22. apríl 2015 o 5:04

Dobrý deň,

ako som pred pár týždňami avizoval v tejto diskusii, Bratislavská samospráva pripravuje XII. ročník celomestského projektu „Bratislava pre všetkých“, ktorý sa uskutoční počas štvrtého aprílového víkendu (24. – 26. apríl 2015). Súčasťou podujatia (v sobotu 25.apríla) je aj “Deň otvorených dverí”, na ktorom sa obyvatelia mesta môžu osobne stretnúť s primátorom.

Pre tých čo majú záujem navštíviť spoločne vedenie mesta dávam do pozornosti, že je to už túto sobotu. Stretneme sa pred primaciálnym palácom o 9:10.

Tadeus Patlevič

admin :
sprievodné podujatia :

Program akcií magistrátu

Program akcií všetky

zoo bratislava

Najbližšie akcie OZ

Tadeus Patlevič · · 11/03/2015 03:58:30
Bratislava pre všetkých.

Bratislavská samospráva pripravuje XII. ročník celomestského projektu „Bratislava pre všetkých“, ktorý sa uskutoční počas štvrtého aprílového víkendu (24. – 26. apríl 2015). Súčasťou podujatia (v sobotu 25.apríla) je aj “Deň otvorených dverí”, na ktorom sa obyvatelia mesta môžu osobne stretnúť s primátorom. Využime túto príležitosť a poďme spolu navštíviť nového primátora Iva Nesrovnala.

doplnenie

Pre tých čo majú záujem navštíviť spoločne vedenie mesta dávam do pozornosti, že je to už túto sobotu. Stretneme sa pred primaciálnym palácom o 9:10.

Tadeus Patlevič

sprievodné podujatia :

Program akcií magistrátu

Program akcií všetky

zoo bratislava

Aktuality 2014

13.12.2014

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie.

Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.

Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov.

Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov   reštituovaných domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň  vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.

Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci – správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho, že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné.

O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia individuálne, a to ich právnym zástupcom.


11.12.2014

Straka a ďalší proti SR a Borodinová a ďalší proti SR

 1. 11. 2014 |

Rozhodnutie ESĽP zo 4. novembra 2014

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) 4. novembra 2014 vydal rozhodnutie v dvoch prípadoch – Straka a ďalší proti Slovenskej republike a Borodinová a ďalší proti Slovenskej republike,

ktoré vzhľadom na ich skutkové a právne okolnosti spojil na spoločné konanie. Sťažovateľmi v týchto prípadoch boli nájomníci bytov v bytových domoch, na ktoré sa vzťahovala regulácia nájomného. Byty im právnym predchodcom pridelil do osobného užívania, neskôr transformovaného na nájom, štát, no po páde komunistického režimu boli dotknuté bytové domy na základe reštitučných zákonov vydané pôvodným vlastníkom. V bytoch sa uplatňovala regulácia nájomného. Súčasne so sťažovateľmi rovnakú sťažnosť v ich mene predložilo aj občianske združenie Právo na bývanie, ktorého sú sťažovatelia členmi. Túto sťažnosť ESĽP odmietol z dôvodu, že uvedené občianske združenie nemožno považovať za „obeť“ namietaných porušení.

Sťažovatelia sa na ESĽP sťažovali na porušenie svojho práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to samostatne aj v spojení s článkom 14 Dohovoru, zakotvujúcim zákaz diskriminácie. K porušeniu malo dôjsť v dôsledku zrušenia ich nájomných práv v pôvodnej podobe a deregulácie nájomného, čo malo nepriaznivý dopad na ich práva k bytom. Sťažovatelia v tomto ohľade poukazovali aj na to, že boli diskriminovaní oproti nájomníkom družstevných bytov, ktorí mali možnosť podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nadobudnúť tieto byty do vlastníctva. Sťažovatelia takúto možnosť nemali a nebolo im v tejto súvislosti poskytnuté ani žiadne odškodnenie. Ďalej sa sťažovatelia sťažovali na porušenie ich práva na rešpektovanie obydlia podľa článku 8 Dohovoru, tvrdiac, že v dôsledku novej právnej úpravy – zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom im môžu byť poskytnuté náhradné byty horšej kvality ako byty, ktoré budú musieť opustiť. Tiež namietali, že tento zákon porušuje ich právo na ochranu osobných údajov, keďže na účely získania náhradného bytu musia samosprávam predložiť údaje o svojej finančnej situácii a samosprávy zverejnia zoznam žiadateľov o náhradný byt.

ESĽP odmietol námietku sťažovateľov, týkajúcu sa porušenia práva na pokojné užívanie majetku z časti pre nedostatok právomoci, keďže právo osobného užívania bytov bolo zrušené ešte pred tým, ako Dohovor nadobudol vo vzťahu k Slovenskej republike účinnosť. V súvislosti s výhradami sťažovateľov voči nemožnosti odkúpiť dotknuté byty do vlastníctva alebo získať v tomto ohľade akúkoľvek náhradu, ESĽP poukázal na to, že Dohovor nezaručuje právo na získanie majetku a akékoľvek očakávania sťažovateľov v tomto smere nemali právny základ, preto ich nemožno považovať za legitímnu nádej na získanie majetku, chránenú článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Ďalej ESĽP zdôraznil, že právo bývať v konkrétnom byte rovnako nemožno považovať za „majetok“ v zmysle tohto ustanovenia. Preto v tejto časti ESĽP námietku sťažovateľov týkajúcu sa údajného porušenia majetkových práv, rovnako ako s ňou spojenú námietku týkajúcu sa diskriminácie, odmietol ako nezlučiteľnú  s ustanoveniami Dohovoru. Čo sa týka námietky podľa článku 8 Dohovoru, ESĽP uviedol, že nová právna úprava zasahuje do práva sťažovateľov na rešpektovanie obydlia, keďže mení podmienky nájmu v tom smere, že umožňuje vlastníkom bytov nájom vypovedať a stanovuje podmienky pre získanie náhradného bytu. Tento zásah do práv sťažovateľov však podľa ESĽP má právny základ a sleduje legitímny cieľ – ochranu práv vlastníkov, ktorí museli dlhodobo znášať bremeno regulácie nájmu. ESĽP ďalej považoval za relevantné, že novoprijatá právna úprava umožnila aj naďalej zachovať reguláciu nájomného v prípadoch nájomníkov v hmotnej núdzi, ktorým musia obce a mestá v určenej lehote prideliť náhradné byty; ak tak neurobia, zostane nájomníkovi zachované právo užívať súčasný byt. Prebiehajúce reformy sú teda sprevádzané zárukami, že tí nájomníci, ktorí sú preukázateľne v núdzi a nemôžu platiť trhové nájomné, nebudú vysťahovaní bez poskytnutia náhradného ubytovania. V konaní o nároku na náhradný byt sa navyše uplatňujú procesné záruky a rozhodnutie samosprávy je preskúmateľné súdom. Za týchto okolností ESĽP dospel k záveru, že zásah do práva sťažovateľov na rešpektovanie obydlia nie je neprimeraný alebo inak v rozpore s článkom 8 Dohovoru a ich námietku v tomto ohľade zamietol. Rovnako zamietol námietku týkajúcu sa povinnosti poskytnúť samospráve údaje o finančnej situácii a jej povinnosti zverejniť zoznam žiadateľov o náhradný byt. Poukázal na to, že takéto zhromažďovanie a používanie údajov je podmienené súhlasom dotknutej osoby, je obmedzené na nevyhnutné účely rozhodnutia o nároku a zverejnenie informácií o pridelení bytov nie je z hľadiska správy verejných financií neprimerané.

Vzhľadom na uvedené ESĽP sťažnosti ako celok vyhlásil za neprijateľné.


Zmena od 26.11.2014

Členovia  Predsedníctva OZ :

Predseda OZ :                   
Ing. Tadeus Patlevič

Podpredsedovia OZ :        
Katarína Boskovičová
Mgr. Jozef Sivák

Členovia Správnej rady :
Mgr. Erika Holotová
Ján Horák
Juraj Kliment
Ing. Kristián Straka

Dozorná rada OZ :

Predseda DR:
Gabriel Schnurmacher
Členovia DR :        
Emília Šteffeková
Želmíra Mikulcová


26.11.2014

Výročnú členskú schôdzu členov občianskeho združenia, bude zároveň Valným zhromaždením OZ,
ktoré sa musí konať raz ročne,  sa uskutoční
v piatok dňa 5. decembra 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch
Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 19:00 – Smerovanie občianskeho združenia po komunálnych voľbách (primátor, starosta…),
19:00 – 19:30 – Predstavenie nového vedenia občianskeho združenia, vystúpenie nového predsedu OZ
19:30 – 20:00 – Diskusia
20:00         – Záver

Zúčastnite sa tejto schôdze vo vlastnom záujme. Diskusné príspevky prosíme,
nech nie sú dlhšie ako 3 min, aby mohli diskutovať všetci záujemcovia.
 

Tešíme sa na stretnutie  s Vami                          správna rada občianskeho združenia


26.11.2014

Vážení členovia občianskeho združenia,

Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“, registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.
Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.
Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada, ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.
Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku v riešení našej situácie.
Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť.
Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.
Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.
Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.
Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva
pán Ing. Tadeus  Patlevič.
Podpredsedami združenia sa stávajú
pani Katarína Boskovičová
pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia, bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.


10.11.2014

Pravo-na-byvanie-8
Pravo-na-byvanie-7
Pravo-na-byvanie-6
Pravo-na-byvanie-5
Pravo-na-byvanie-4
Pravo-na-byvanie-3
Pravo-na-byvanie-2
Pravo-na-byvanie-1


22.10.2014

Zhromaždenie členov občianskeho združenia sa uskutočnilo v pondelok Dňa 3. novembra 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch
Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 19:00 – I.časť: Vystúpenie primátora Milana Ftáčnika Zákon č. 261/2011 Z. z. Finančné náhrady. Výstavba náhradných bytov, odsúhlasené lokality,
                           Reálne termíny začiatku a dokončenia výstavby
Diskusia k téme.
19:00 – 19:30 – II.časť: Vystúpenie právneho poradcu združenia JUDr. Petra Chrašča.
Zhodnotenie aktivít OZ z obdobia 2010 – 2014
19:15 – 19:45 – Vystúpenie pozvaných hostí a diskusia                          
19:45 – 20:00 –  Záverečné zhodnotenie
20:00         –    Záver

Na stretnutí sa zúčastnil primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik


28.8.2014

POZVÁNKA

Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na zhromaždenie
členov občianskeho združenia, ktoré sa uskutoční
v pondelok dňa 8. septembra 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch
Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 19:00 – Vystúpenie primátora Milana Ftáčnika k novele zákona č. 261/2011 Z. z.  Diskusia k téme.
19:00 – 19:15 – Vystúpenie právneho poradcu združenia JUDr. Petra Chrašča
19:15 – 19:45 – Vystúpenie pozvaných hostí a diskusia
19:45 – 20:00 –  Záverečné zhodnotenie
20:00         – Záver

Účasť na stretnutí prisľúbil primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik,
viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci
miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto.
Zúčastnite sa tejto schôdze vo vlastnom záujme, nakoľko sa uvažuje
so zmenou uvedeného zákona. Budete mať možnosť aj hlasovaním
sa vyjadriť, či súhlasíte s navrhovaným riešením. 

Tešíme sa na stretnutie  s Vami                          správna rada občianskeho združenia


4.8.2014

Vážení členovia OZ Právo na bývanie, milí moji FB priatelia, slovom všetci


26.5.2014

POZVÁNKA
Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú schôdzu členov občianskeho združenia, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 9. júna 2014 v čase od 18:00 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

 Od 17:30 prezentácia

Program:

18:00 – 18:10 – Úvod, privítanie, schválenie programu schôdze
18:10 – 18:20 – Príhovor predsedu občianskeho združenia
18:20 – 18:30 – Informácia k výške nájomného v nových bytoch
18:30 – 19:00 – Vystúpenie primátora Milana Ftáčnika a pozvaných hostí
19:00 –20:00 – Diskusia
20:00 – Záver
Účasť na stretnutí prisľúbil primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto. Pozvali sme aj zástupcov médií, poslancov NR SR, starostku Starého Mesta pani PhDr. Tatianu Rosovú, Ing. Arch. Ivana Kočana, Ing. Vladimíra Hučka riaditeľa P.G.A. s.r.o., riaditeľku Spoločnosť pre rozvoj bývania pani Ing. Hulalovú a ďalšie kompetentné osoby.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada občianskeho združenia


26.5.2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Úrade vlády SR v sobotu 7. júna

Staňte sa na chvíľu predsedom vlády alebo ministrom, súťažte a vyhrajte tablety či iné atraktívne ceny.
Príďte navštíviť reprezentačné priestory Úradu vlády SR alebo rokovaciu miestnosť, v ktorej každý týždeň zasadá vláda. Využite príležitosť poprechádzať sa záhradou bývalého letného arcibiskupského paláca, ktorá nie je bežne prístupná – pre verejnosť je otvorená iba raz do roka.
Milovníci rastlín budú môcť obdivovať šikovné ruky aranžérov kvetín a v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad vás odborníci prevedú zákutiami historicky najkrajšej záhrady v Bratislave.
V areáli Úradu vlády SR bude vystavená vojenská technika, pripravte sa na zásah policajtov so služobnými psami a svoje umenie predvedú priamo v akcii aj hasiči. Meteorológovia zo SHMÚ vám ukážu, ako sa predpovedá počasie.
Dozviete sa zaujímavé informácie o Európskej únii, ktorej členom je Slovensko už desať rokov. Vo vedomostnom kvíze môžete vyhrať tablety, veľkokapacitné USB disky a iné zaujímavé ceny. Pripravená je ukážka inteligentného
policajného vozidla a budete si môcť pozrieť, ako sa pracuje s tzv. eID, teda novým občianskym preukazom s čipom a s dátovou schránkou, vďaka ktorým môžu občania komunikovať so štátnou správou elektronicky.
Na terase Zrkadlovej sály bude hrať vojenská kapela, hudba Ministerstva vnútra SR a skupina Fringia vám predvedie ukážky historických tancov európskych šľachtických dvorov zo 17. a 18. storočia.
To všetko v sobotu 7. júna od 10.00 do 15.00 na Námestí slobody 1 v Bratislave.


24.4.2014

Stretneme sa v sobotu 26.4.2014 na Dňoch samosprávy na Primaciálnom námestí od 11:00 hod.


20.3.2014

Dňa 7.4.2014 od 17:30 sa v priestoroch Zrkadlovej sály Primacionálneho paláca uskutočnila členská schôdza OZ Právo na bývanie.

Program schôdze bude upravený a zverejnený dodatočne

Vo vlastnom záujme nás navštívte v poradni, ktorú vedieme každý pondelok od 9:00 do 12:00  na magistráte, miestnosť oproti vrátnici , prízemie č.d. 18 ešte pred konaním schôdze

Členom OZ vystavujeme preukazy člena združenia, úhrada členských príspevkov, ohlásenie akejkoľvek zmeny

za SR Kristián Straka


26.2.2014

Bratislavský Kuriér 4/2014 3 otázky pre  strana 5

www.spectator.sk 10.2.2014 Some regulated rents violate owner’s rights


29.1.2014

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Právo na bývanie Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 37927906 Sídlo: 81101 Bratislava, Panská 29

predvyplnené tlačivo na rok 2014 na stiahnutie OZ Právo na bývanie

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2013
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2014 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2014 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2014 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


2.1.2014

Mezenská: Kandidovať na prezidenta SR nie je márne, lebo si nemyslím, že skutočný nezávislý prezident je len figúra na podpisovanie zákonov.

Je to “šialený termín” zozbierať 15 tisíc podpisov počas vianočných sviatkov, do 8.1.2014.

Takto zámerne nám to nadiktovala súčasná vládna moc. My to ale musíme dokázať, lebo inak sa nebudeme môcť postaviť pred svoje deti, pozrieť sa do zrkadla. Ak ani teraz šancu nevyužijeme, cesta von z tohto bahna sa nikdy ani nezačne, hovoria odhodlaní občania i aktivisti a vyzývajú všetkých, v každej obci v každom meste, aby zbierali podpisy

a zasielali priamo na adresu Helena Mezenská, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad.

Môžu ich dokonca odovzdať aj osobne, lebo od 2.1.2014 sa rozhodla prejsť zberné miesta po celom Slovensku.

Hovorí, že na túto petičnú akciu som pristúpila preto, že zo svojho doterajšieho pôsobenia jasne vidím, že Slovensko je na ceste k úpadku a ďalšej stagnácii, naša krajina je skorumpovaná, vytunelovaná a ustavične zadlžovaná, je mi do plaču, na obyčajných ľuďoch už nikomu nezáleží. Výkonné orgány sú čoraz viac nečinné. Ľudia s kvalifikáciou sú nútení hľadať zdroj obživy a prežitia v cudzine.

Dnes už jasne vidím, že súčasná garnitúra, rovnako ako predošlé nezastupuje záujmy a skutočné potreby občanov a nevie ich adekvátne riešiť. Rezignovali na občianske potreby a namiesto toho zastupujú záujmy finančných skupín. Situácia sa z mesiaca na mesiac čoraz viac zhoršuje. Slovensko preto nevyhnutne potrebuje novú víziu a ľudí, ktorým na budúcnosti Slovenska skutočne záleží, dokážu sa obetovať a nie neustále podvádzať,vyciciavať a zneužívať vlastný národ. Jednoducho ďalej sa už s týmto stavom nedokážem zmieriť, týmto štýlom sa ďalej krajina viesť nedá!

Vidím, že ani sebe lepšie návrhy zákonov pre dobro občanov nemá zmysel v tomto skorumpovanom parlamente predkladať, lebo “stranovláde” je úplne jedno, že mnohí radoví ľudia už nemajú z čoho žiť a strácajú vieru v tento štát. Musím sa pokúsiť konať v inej pozícii, kde nebude moja práca pre ľudí úplne stratená. Budem preto rada, ak sa ľudia s mojou výzvou stotožnia a do zmeny riadenia krajiny sa aktívne zapoja. Kandidovať na prezidenta SR nie je márne, lebo si nemyslím, že skutočný nezávislý prezident je len figúra na podpisovanie zákonov, ale naopak. Dobrý prezident s vlastným rozumom a vlastným postojom, neovplyvniteľný záujmami politických strán a finančných skupín, má vysoký vplyv na celú spoločenskú a politickú klímu v štáte a váhou svojej osobnosti môže pre ľudí naozaj veľa dokázať. Myslím si, že dokonca môže zásadne ovplyvniť aj zmenu kurzu riadenia Slovenska.

Helena Mezenská, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

Ak máte záujem pripojiť Váš písomný  súhlas s kandidatúrou Mgr. HELENY MEZENSKEJ na post prezidentky SR, môžete tak urobiť osobne v utorok dňa 7.1.2014 v čase od 17:00 do 19:00 v cukrárni LUCULUS na Hviezdoslavovom námestí č.16 v bratislavskom Starom Meste.

Tešíme sa na Vašu podporu

Informácia SR o zamietnutí sťažnosti pred ESLP

13.12.2014

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných
a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy
viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie.
Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.
Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel
zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch
bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov.
Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov reštituovaných
domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich
ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie
záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac
ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou
odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko
tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.
Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci – správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania
a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný
o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí
sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho,
že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné.

O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia
individuálne, a to ich právnym zástupcom.

Zmeny vo vedení SR – november 2014

Vážení členovia Občianskeho združenia,

     

Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“, registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.

Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.

Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada, ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.

Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku v riešení našej situácie.

Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť. Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.

Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.

Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.

Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva

pán Ing. Tadeus  Patlevič.

Podpredsedami združenia sa stávajú                                   

pani Katarína Boskovičová

pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

 

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia, bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.


PS – Zmeny sa novému vedeniu podarili zrealizovať skoro po roku od ich spustenia.

 

 

 

Aktuality 2013

20.12.2013

Vianočné prianie

 

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,

ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,

ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,

padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,

tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet

a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet.

 

Krásne a požehnané prežitie Vianočných sviatkov a 

šťastný Nový rok 2014

( hlavne doňho vstúpte  pravou nôžkou )

Všetkým želáme


4.11.2013

Občianske združenie sa oboznámilo s článkom v novembrovom vydaní Staromestských novín venovanom podaniam nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domoch na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Rozhodli sme sa na článok zareagovať, nakoľko podľa nášho názoru tak ako je napísaný môže o podaniach nájomníkov vyvolať pochybnosti alebo mylný dojem. K článku teda predkladáme nasledovné stanovisko:

 1. Nájomníci z reštituovaných a privatizovaných domov podali zatiaľ dve sťažnosti proti Slovenskej republike na ESĽP do Štrasburgu. Prvé podanie podalo dňa 22.2. 2012 spolu 201 fyzických osôb a k sťažnosti sa pripojilo aj OZ Právo na bývanie ako sťažovateľ v druhom rade. Sťažnosť bola prijatá a je zaevidovaná pod číslom 11809/12 – Straka a ostatní vs. Slovenská republika. Ku sťažnosti boli zaslané tri doplnenia v nadväznosti na vznik nových skutočností súvisiacich s predmetom sťažnosti (zaslané 28.5. 2012, 23.1. 2013 a 15.5.2013). Dňa 13.5. 2013 bola odoslaná druhá sťažnosť, ktorú podalo 55 fyzických osôb. Druhá sťažnosť bola zaevidovaná pod číslom 35284/13 (Borodinová a ostatní vs. Slovenská republika).
 1. Pre rozptýlenie akýchkoľvek pochybností zverejňujeme na našej internetovej stránke kópie potvrdenia súdu o prijatí a zaevidovaní oboch sťažností. Dokumenty osvedčujú skutočnosť, že obe sťažnosti boli prijaté a boli im pridelené čísla. Zároveň osvedčujú aj to, že sa vo veci koná. Na rozdiel od Staromestských novín však nebudeme komentovať konanie súdu, a to ani v našom prípade a už vôbec nie v iných podaniach napríklad pokiaľ ide o podanie vlastníkov nehnuteľností zo Slovenska. Na rozdiel od Staromestských novín totiž rešpektujeme základnú zásadu, podľa ktorej sa konanie súdu nekomentuje a už v žiadnom prípade sa neprejudikuje výsledok konania. O to viac nás zaráža, že noviny vydávané orgánom verejnej správy – miestnym úradom Staré mesto zverejňujú články, z ktorých vyplýva hodnotenie priebehu tak vážnych konaní o akých noviny píšu. K obsahu textu si dovoľujeme len dve malé poznámky
 1. a) rozhodnutie o prijateľnosti je jedným z rozhodnutí, ktoré je nevyhnutné na to aby súd rozhodol vo veci samotnej a nie „prvým predpokladom úspešnosti“ ako sa tvrdí v článku. Na doplnenie mimochodom podotýkame skutočnosť, ktorú článok cudne opomína, totiž že rozhodnutie o prijateľnosti či neprijateľnosti nie je možné očakávať ihneď, ale napríklad v jednom prípade slovenských vlastníkov súd takéto rozhodnutie prijal takmer 3 roky od prijatia sťažnosti. Od podania prvej sťažnosti nájomníkov uplynulo 20 mesiacov.
 1. b) tvrdenie, že združenie sa odvoláva na prípad českých vlastníkov je zavádzajúce, OZ Právo na bývanie sa k sťažnostiam iných subjektov pred ESĽP nevyjadruje.
 1. Nájomníci z reštituovaných domov pred ESĽP v Štrasburgu žalujú Slovenskú republiku a nie vlastníkov domov. Rovnako vlastníci žalujú štát a nie nájomníkov. Nerozumieme preto porovnávaniam oboch káuz v článku. Sťažnosti nájomníkov v Štrasburgu nie sú súťažou s vlastníkmi, nájomníci obhajujú svoje práva a nezasahujú do konania iných osôb vrátane vlastníkov, nájomníci nepoznajú obsah sťažnosti vlastníkov a ani vlastníci neboli pri tvorbe sťažnosti nájomníkov, preto akékoľvek porovnávania, tak ako ich zverejňujú Staromestské noviny sú nemiestne a nerozumieme im.
 1. Pevne veríme, že v prípade nájomníkov súd v Štrasburgu prijme spravodlivé rozhodnutie. Prosíme, aby sa aj ostatní vrátane novín miestneho úradu Staré mesto obmedzili len na toto konštatovanie a odpustili si zbytočné komentáre a špekulácie. Uvítame, ak sa mediálny priestor bude venovať problémom, ktoré sú v kompetencii staromestskej samosprávy, a ktoré občanov ozaj trápia, napríklad prístup miestneho zastupiteľstva k obyvateľom podielových domov, kde by sa občanom dalo pomôcť ak by sa chcelo, avšak v Starom meste sa nechce, ale aj k iným otázkam, ktoré Staromešťanov vrátane nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných domoch trápia. Napríklad roky neriešený hluk v noci a rušenie nočného kľudu, bližšie vysvetlenie čo s parkovaním vrátane podrobností ako a najmä prečo sme sa dohodli na pokračovaní zmluvy s Bratislavskou parkovacou službou, odpovede na kritiku niektorých sociálnych služieb, roky zlý stav ciest,  zahusťovanie a nedostatok zelene v Starom meste, roky pretrvávajúcu špinu v Starom meste atď atď.

Tém je dosť netreba špekulovať čo bude keď a už vôbec predpovedať ako bude rozhodovať ESĽP v Štrasburgu.


03.11.2013

V dňoch 25-27 októbra 2013 sa konal Kongres Medzinárodnej únie nájomníkov IUT v Poľskom Krakove, ktorého sa zúčastnilo 122 delegátov z 29 krajín celého sveta. Delegátov prijal aj primátor Krakova Jacek Majchrowski

Téma kongresu bola Financovanie dostupného nájomného bývania.

Bolo prijaté spoločné prehlásenie podpísané vedúcimi všetkých delegácií, ktoré ako svoj hlavný cieľ do budúcna vyzdvihlo predovšetkým

ZAISTENIE BEZPEČNÉHO A STABILNÉHO MIESTA – DOMOVA – PRE VŠETKY RODINY.

Zlepšenie a uľahčenie financovania dostupného nájomného bývania má byť prioritou vlád a samospráv.

Správa o aktivitách Občianskeho združenia Právo na bývanie na Slovensku uverejnená v zborníku Kongresu 2013.


1.10.2013

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRÁVO NA BÝVANIE

sa uskutočnilo dňa 14.10.2013 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Podľa stanov občianskeho združenia sa voľby do Správnej rady a Dozornej rady občianskeho združenia konajú každé dva roky.

Prvá časť programu je venovaná voľbám. Prosíme Vás, aby ste sa volieb zúčastnili a preto boli prítomní v sieni už od 18:00 hodiny.

Pri vstupe každý riadny člen občianskeho združenia ( čiže ten, kto má zaplatený členský poplatok aj za rok 2013) dostane dva hlasovacie lístky (jeden pre voľby do správnej rady, druhý pre voľby do dozornej rady). Sčítanie hlasov urobí volebná komisia. Výsledok volieb vyhlási počas Valného zhromaždenia.

Účasť na stretnutí prisľúbili napr. primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik, starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pani PhDr. Tatiana Rosová pani Ing. Eva Hulalová, riaditeľka spoločnosti pre rozvoj bývania, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto a pozvali sme aj zástupcov médií, poslancov NR SR, a ďalšie kompetentné osoby.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ


5.9.2013

DO POZORNOSTI ČLENOM OZ

Vo štvrtok dňa 12.9.2013 v čase od 8:30 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca (t.j. miesta, kde sa konajú aj zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta a tiež schôdze občianskeho združenia Právo na bývanie) sa uskutoční MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA s jediným bodom programu, ktorý sa bude týkať osoby primátora hlavného mesta Slovenska pána Milana Ftáčnika.

Vy, ktorí sa chcete na tomto mimoriadnom zasadnutí zúčastniť, dostavte sa do Zrkadlovej siene už v čase do 8:15 hodiny, nakoľko o účasť na tomto zasadnutí je mimoriadny záujem a miesta na sedenie budú zrejme veľmi rýchlo obsadené. Zároveň, ak niekto z Vás bude chcieť na tomto zasadnutí vystúpiť, nezabudnite sa písomne prihlásiť do diskusie ešte pred začiatkom schôdze.

Zároveň Vám oznamujeme, že PORADŇA po dovolenkovom období je opäť k dispozícii každý pondelok v čase od 9:00 hod do 12:00 hodiny v tých istých priestoroch radnice.

O činnosti PORADNE NA MIESTNOM ÚRADE V BRATISLAVE STAROM MESTE Vám informácie poskytnúť nevieme.

Súčasne upozorňujeme všetkých členov občianskeho združenia, ktorí majú ZÁUJEM KANDIDOVAŤ DO SPRÁVNEJ RESP.

DOZORNEJ RADY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽE UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 15.9.2013. Všetky ostatné informácie

si môžete prečítať na našej webovej stránke a časopise Právo na bývanie (číslo.6., strana 7).

Termín budúcej schôdze – VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OZ – bude pravdepodobne koncom mesiaca september, resp. začiatkom októbra. Na tejto schôdzi sa uskutočnia aj voľby Správnej a Dozornej rady OZ.

Zároveň ďakujeme všetkým členom OZ a priateľom OZ ktorí sa zúčastnili na DNI OTVORENÝCH DVERÍ v Národnej rade SR a našli si voľný čas na diskusie s poslancami NR, pretože IBA POSLANCI v parlamente svojim hlasovaním môžu ovplyvniť náš osud. Zároveň vyzývame všetkých členov OZ, ktorí doposiaľ nezaplatili ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2013, aby tak urýchlene urobili, nakoľko pred Valným zhromaždením OZ nebude dostatok voľného času.

Na stretnutie s vami sa teší správna rada OZ.


28.08.2013

Ako každý rok 1.9. sme sa stretli pred budovou NR SR na na Nám A. Dubčeka o 10:00 a navštívili našich zástupcov v NR


28.08.2013

Vydali sme šieste číslo nepravidelného periodika – Právo na bývanie


12.7.2013

Dňa 3.7. sa uskutočnilo rokovanie zástupcov občianskeho združenia Právo na bývanie s delegáciou Ministerstva financií SR vedenou ministrom Petrom Kažimírom. Na stretnutí sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky MDVaRR SR Elena Szolgayová.

Počas rokovaní oboznámili zástupcovia OZ Právo na bývanie podrobne p. ministra o právnych aspektoch problematiky nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch. Minister financií po tom, ako sa oboznámil so všetkými súvislosťami skonštatoval, že ide o zložitý problém, pri ktorom primárne ide o právo nájomníkov na bývanie za podmienok porovnateľných s ďalšími občanmi.  V prípade ďalšieho riešenia sa budú brať do úvahy viaceré faktory, ktoré s problémom súvisia. Rozhodovanie o spôsobe riešenia bude pokračovať po dovolenkovej sezóne


11.6.2013

pravidelná schôdza občianskeho združenia

Právo na bývanie, ktorá sa konala v pondelok dňa 17. júna 2013 v čase od 18:00 hodiny

v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom  paláci.

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

18:00 – 18:15 –  Úvodné slová predsedu OZ, všeobecné informácie

18:15 – 18:30 – Zákon č.260/2011 v praxi, otázky a odpovede

18:30 – 18:40 – Informácia o podaní sťažnosti na ESĽP (2. podanie)

18:40 – 19:00 – prezentácia projektu výstavby náhradných bytov

a diskusia k otázkam výstavby náhradných bytov

19:00 – 20:00 – diskusia

20:00              – Záver

Hostia: primátor hl.mesta Bratislavy Milan Ftáčnik , zástupcovia Spoločnosti pre rozvoj bývania, Ing. arch.Ivan Kočan, za spoločnosť P.G.A. Ing.Vladimír Hučko CSc., poslanci mestského zastupiteľstva.

Za správnu radu občianskeho združenia  Právo na bývanie

Ing. Kristián Straka, predseda OZ


28.5.2013

STRETNUTIE NA ÚRADE VLÁDY

sa uskutočnilo v sobotu dňa 8.6.2013 v čase 10:00 hod.

Program Dňa otvorených dverí je zverejnený na webovej stránke: www.vlada.gov.sk

Pred rokom sme počas dňa otvorených dverí diskutovali s pánom premiérom, ktorý nám dal určité prísľuby. Jedným zo sľubov malo byť aj „urýchlené“ spoločné stretnutie s premiérom a ministrom výstavby a zástupcami nášho združenia. Dodnes sa tak nestalo.

Parlament síce prijal novelu zákona č. 260/2011 Z. z., ktorej predkladateľom bol poslanec NR SR Maroš Kondrót, avšak novela podľa nášho názoru rieši skôr obce (predovšetkým Bratislavu), ktorým zjednodušuje posudzovanie žiadostí o poskytnutie náhradného sociálneho ubytovania a šetrí financie za nepreplácanie nákladov za sťahovanie, čo je tiež v rozpore s občianskym zákonníkom. Je iba na nás, či sa nás pred ÚRADOM VLÁDY v uvedenom termíne zúčastní dostatočný počet, je iba na nás, či zostaneme vytrvalo čakať na predsedu vlády, aby sme mu mohli niektoré naše otázky zopakovať a opätovne žiadať odpoveď. Nikdy sme nevedeli, kedy sa počas Dňa otvorených dverí pán predseda vlády na Úrad dostaví, vždy sme sa ho dočkali. Verme, že tomu tak bude aj tento rok. A verím aj tomu, že nám vyjde pekné počasie. A je dosť pravdepodobné, že budeme mať možnosť diskutovať aj s ďalšími členmi vlády.


28.5.2013

Aj my máme svoje voľby

Na jeseň začína na Slovensku volebný kolotoč. Po voľbách do VÚC sa pripravíme na voľby prezidentské a voľby komunálne, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Na našej ďalšej tohtoročnej schôdzi, presnejšie povedané na tohtoročnom Valnom zhromaždení Občianskeho združenia, tak ako to ukladajú naše stanovy, budeme voliť spomedzi seba Správnu radu a Dozornú radu. Správna rada podľa stanov združenia má najmenej 7 členov. Dozorná rada, ako kontrolný orgán združenia, má najmenej 3 členov. Ich funkčné obdobie je 2 roky.

Voľby sa uskutočnia prostredníctvom hlasovacích lístkov s menami kandidátov. Aby boli voľby naozaj demokratické a aby sa nik necítil diskriminovaný, zvolili sme nasledovný postup:

1, Už teraz sa môžete začať prihlasovať či už do Správnej, alebo Dozornej rady Občianskeho združenia.

2, Lehota na podanie písomnej prihlášky uplynie 15. 9. 2013

3, Svoje prihlášky posielajte na adresu: straka.jr@gmail.com

4, Každý z Vás dostane potvrdenie o svojej kandidatúre.

5, Ak Vám potvrdenie o Vašej kandidatúre nepríde do 7 dní od odoslania prihlášky, podajte reklamáciu

                                 

Správna rada OZ


3.4.2013

Do pozornosti všetkým členom OZ stretneme sa v sobotu 20.4.2013 v čase o 10:00 hodine na PRIMACIÁLNOM námestí pred budovou STAREJ RADNICE.

Prídite diskutovať s pánom primátorom (napr. ako pokračuje výstavba bytov, koľko Euro dostala radnica v tomto roku a aj vlani na riešenie výstavby náhradných sociálnych bytov, ako to vyzerá s tzv. VEĽKOU NOVELOU a podobne.) Pripravte si otázky, prídite načas !!!!! a potom odtiaľ potiahneme a vezmeme útokom aj Staré Mesto, kde by mali podávať aj výborný guľáš, ako každý rok


22.2.2013

 POZVÁNKA

 Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 4. marca 2013 v čase od 17:00 hod. v priestoroch Zrkadlovej siene v Primaciálnom paláci.

Program:

17:00 – 17:30 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

17:30 – 18:00 –  prezentácia projektu výstavby náhradných bytov

18:00 – 18:30 – diskusia k otázkam výstavby náhradných bytov

18:30 – 18:50 – Zákon č.260/2011 v praxi, novela zákona

                           t.j. zákon č. 355/2012 (tzv. Kondrótova novela),

                           návrh zákona poslankyne p. Mezenskej

18:50 – 19:00 – Informácia o podaní sťažnosti na ESĽP (2. Podanie)

19:00 – 20:00 – diskusia

20:00              – Záver

 Členské príspevky vo vlastnom záujme uhraďte ešte pred konaním schôdze. Bolo by vhodné, aby tí členovia, ktorí podali sťažnosť na ESĽP do Štrasburgu zaplatili členský príspevok už aj na rok 2013. Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či máte zaplatený členský príspevok za rok 2012.

Vstup bude umožnený iba riadnym členom – t.j. tím, ktorí majú členské príspevky uhradené.

Členské na rok 2012 a aj v roku 2013 činí 8 dôchodca a 15 pracujúci.

Hostia: primátor hl.mesta Bratislavy, zástupcovia Spoločnosti pre rozvoj bývania, architekt, vlastník pozemkov, poslanci mestského zastupiteľstva. Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada občianskeho združenia  Právo na bývanie


1.2.2013

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA – II.

 Dňa 23.2.2012 zaslalo 201 občanov Slovenskej republiky – nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch spolu s Občianskym združením Právo na bývanie na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu spoločnú žalobu proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia namietajú porušenie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to konkrétne článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 (ochrana práva užívať majetok) porušenie čl. 14 v súvislosti s čl. 1 Dodatkového protokolu (porušenie zákazu diskriminácie v súvislosti s právom užívať majetok) a čl. 8 (ochrana súkromia, nedotknuteľnosti obydlia a rodinného života).

Dňa 1.3. 2012 Európsky súd pre ľudské práva potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12.

Dňa 2.3.2012 ESĽP vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.

Dňa 28.5.2012 sme zaslali na Európsky sú pre ľudské práva I. doplnenie sťažnosti.

Dňa 23.1.2013 sme zaslali na Európsky sú pre ľudské práva II. doplnenie sťažnosti.

Pre veľký záujem nájomníkov bývajúcich v privatizovaných či reštituovaných bytoch, ktorí sa k uvedenej žalobe nestihli pripojiť, správna rada občianskeho združenia rozhodla o možnosti podania ďalšej, v poradí druhej (a poslednej) hromadnej  žaloby.

Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:

1, Formulár, ktorý sme zostavili pre spracovanie údajov je uvedený TU

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

4, Plná moc TU4

5, Priložiť fotokópiu nájomnej zmluvy

6, Ak ste dostali výpoveď z nájmu bytu, priložte fotokópiu výpovede

7, Ak Vám majiteľ zvýšil nájomné, takisto priložte fotokópiu (resp. fotokópie)

8, Rozhodnutie obce o nároku, alebo zamietnutí nároku na náhradný byt

Žalobu môžu podať iba riadny členovia občianskeho združenia, t.j. majú zaplatený členský príspevok aj na rok 2013. ( ročný členský poplatok pre dôchodcov je 8 €, pre pracujúceho 15 €)

číslo účtu pre členské príspevky je: 262 501 6546 / 1100

(možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

!!!  číslo účtu pre úhrady poplatku za podanie žaloby vo výške 100 € je : 292 786 8330 / 1100

(možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko ( zmestia sa až štyri mená, pri hromadnom vklade).

Kvôli výške bankových poplatkov pri vklade v hotovosti radšej využite možnosť bezhotovostného

prevodu z Vašich účtov v bankách.

VARIABILNÝ SYMBOL = Váš dátum narodenia deň mesiac rok  ( 23.júl 1958 ) :  230758    alebo  23071958

KONŠTANTNÝ SYMBOL  : 0558          Finančné platby ostatné

Tento účet je vytvorený  iba pre účely podania na Európsky súd pre ľudské práva. (možnosť uhradiť priamo aj v kancelárii počas úradných hodín)

 Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie:

splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, bod 5, bod 6, bod 7, bod 8)

do 15. marca 2013

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť osobne v stránkové dni občianskeho združenia do budovy magistrátu – Primaciálne námestie (stará budova), zasadačka – číslo dverí 18, 19 (dvere sú na prízemí oproti informátorovi).

Stránkovým dňom je každý PONDELOK v čase od 9:00 –  12:00 hodiny

 Ďalší postup bude zverejnený na našich webstránkach, ak potrebujete podrobnejšie informácie okrem úradných hodín, využite našu e-mailovú adresu:

kristian.straka@gmail.com

Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnom čísle:

Kristián Straka 0948 224472

UPOZORNENIE: NENECHÁVAJTE NIČ NA POSLEDNÚ CHVÍĽU !!!


19.1.2013

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Právo na bývanie Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 37927906 Sídlo: 81101 Bratislava, Panská 29

predvyplnené tlačivo na rok 2013 na stiahnutie OZ Právo na bývanie

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2012
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2013 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Aktuality 2012


1.12.2012

POZVÁNKA

Členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra od 18:00 hodiny v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca
Program:
18:00 – 18:10 –  Príhovor predsedu, schválenie programu schôdze
18:10 – 18:20 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:20 – 18:30 – Informácia o súčasnom stave nájomníkov bývajúcich v privatizovaných a reštituovaných bytoch
18:30 – 18:40 – Informácia ku sťažnosti na ESĽP
18:40 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Účasť na schôdzi prisľúbili o.i. primátor mesta Bratislavy p. Milan Ftáčnik, predkladateľka novely zákona č. 260/2011 poslankyňa NR SR pani Helena Mezenská (OĽaNO), pozvali sme viacerých  poslancov NR SR a hl. mesta SR Bratislavy a zástupcov médií.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Správna rada OZ


19.11.2012

POZVÁNKA

Výročná členská schôdza občianskeho združenia „Právo na bývanie“ sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra od 18:00 hodiny v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici č.9 na 2. poschodí

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov
18:00 – 18:10 – Príhovor predsedu, schválenie programu schôdze
18:20 – 18:30 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:30 – 18:45 – Informácia ku sťažnosti na ESĽP
18:45 – 18:50 – Finančná správa za rok 2012
18:50 – 19:00 – Rôzne
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Podaním prihlášky ste sa stali členom OZ „Právo na bývanie“. Zaplatením členského príspevku ste sa stali riadnym členom OZ .

Členské príspevky vo vlastnom záujme uhraďte ešte pred konaním schôdze. Bolo by vhodné, aby tí členovia, ktorí podali sťažnosť na ESĽP do Štrasburgu zaplatili členský príspevok už aj na rok 2013, nakoľko v priebehu mesiaca december budeme písomne informovať ESĽP o nových skutočnostiach v súvislosti s našou kolektívnou sťažnosťou. 

Vstup bude umožnený iba riadnym členom – t.j. tím, ktorí majú členské príspevky uhradené. Členské na rok 2012 a aj v roku 2013 činí 8 dôchodca a 15 pracujúci.

Zároveň žiadame nečlenov OZ (t.j. neprihlásených do OZ a zároveň neplatičov), aby upustili od opakovanej „nelegálnej“ účasti na schôdzach a nevyužívali dôveru usporiadateľov.

OZ si určite finančný príspevok nielen zaslúži, ale ho aj pre svoju činnosť potrebuje.

Členský poplatok bude možné uhradiť aj pri prezentácii !!!

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Správna rada OZ


15.10.2012

List poslancom NR SR


6.9.2012

POZVÁNKA

Občianske združenie „Právo na bývanie“ dovoľuje si touto cestou pozvať Vás na pravidelnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 17. septembra 2012 v čase od 18:00 hod. v priestorochZrkadlovej siene v Primaciálnom paláci. Vzhľadom k predpokladanému veľkému záujmu nájomníkov (a nielen ich) bude vstup povolený iba riadnym členom občianskeho združenia, t.j. tým, ktorí majú zaplatený členský poplatok aj za rok 2012 a pozvaným hosťom. Počas uplynulých rokov sa vždy rozhodovalo spôsobom „ o nás, bez nás“. Veríme, že tentoraz, aj vďaka písomnému prísľubu vládnej strany a ústneho verejného prísľubu pána premiéra sa situácia opakovať nebude a Právo na bývanie sa bude na tvorbe novely zákona aktívne podieľať. Zároveň Vás pozývame na protestné zhromaždenie ktoré sa uskutočnív stredu dňa 19. septembra 2012 v čase od 9:30 hod. pred Úradom vlády. Na schôdzi sa dozviete všetky potrebné informácie!!!S úctou                     Správna rada občianskeho združenia  Právo na bývanie


23.8.2012

Schôdza OZ Právo na bývanie sa uskutoční v pondelok 17.9.2012 o 18:00 v Zrkadlovej sieni Primacionálneho paláca predbežne naplánované sú aj stretnutia na Námestí slobody

19.9.2012 pred Ministerstvom dopravy , výstavby a RR SR 12:00

26.9.2012 pred Úradom vlády SR  , so začiatkom približne 9:30


27.8.2012

Do pozornosti všetkým !!!

Národná rada (NR) SR aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. Návštevníkov Dňa otvorených dverí (DOD) privíta v sobotu 1. septembra okrem poslancov aj najrýchlejší slovenský cyklista Peter Sagan. Samotný DOD sa začne o 09:00 v NR SR. Poslanecké kluby si budú robiť vlastné aktivity v priestoroch NR SR. Koniec DOD je naplánovaný na 17.00 h.

Nezabudnite sa všetci zúčastniť, budete mať možnosť diskutovať s poslancami, opýtať sa ako sa plnia sľuby a najmä opýtať sa tých, ktorí prijali „geniálny“ zákon, či to robili iba preto, že nevedeli kde leží sever.

Nebojte sa diskutovať s poslancami. Aj poslanci sú predsa len ľudia.

Preto nezabudnite prísť! o 10:00 sa stretneme pred budovou NR SR


25.8.2012

Do pozornosti (nielen) členom občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Zatiaľ čo pre školákov septembrové zvonenie oznamuje že „už sa to začalo“, nájomníkom bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných bytoch zvonenie na konci septembra oznámi, „že už sa to skončilo“. Niekomu zvonček oznámi, že podávanie si žiadostí na náhradné (sociálne) byty definitívne skončilo a existuje preňho do budúcna nádej dostať sa na listinu tzv. vyvolených, ktorí môžu v niečo dúfať. Žiaľ, niekomu oznámi definitívny koniec.

Pravda, iba vtedy, ak zákon č.260/2011 a s ním spojené ostatné, slušne povedané nehumánne predpisy ostanú v nezmenenej podobe. V tejto chvíli nie je možné rozhodnúť, ktorá skupina nájomníkov bude na tom lepšie.

Fakt je ten, že prehrajú všetci.

Zatiaľ ešte nič nie je stratené. Bohužiaľ, na Slovensku, ktovie prečo, ale všetko funguje tak, že sa takmer o všetkom rozhoduje na poslednú chvíľu. Až keď tečie do topánok. Je úplne jedno, či sa tak chová štát (napr. zákaz exekúcie štátneho majetku – pokiaľ nebolo zle, všetkým predchádzajúci stav vyhovoval), alebo či sa tak chovajú občania (napr. podávanie daňových priznaní). Rozdiel je iba v tom, že ak si občan svoje povinnosti nesplní včas, býva potrestaný, zatiaľ čo imunita štátnych úradníkov je neobmedzená.

Aj keď sú božie cesty nevyspytateľné, v prospech nájomníkov hovoria tieto fakty:

1, Súčasná vládna strana za prijatie zákona č.260/2011 v parlamente nehlasovala.
2, Strana Smer, ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami sa písomne zaviazala v spolupráci s občianskym združením
Právo na bývanie nájsť spravodlivé riešenie.
3, Súčasná vláda riešenie problematiky zahrnula aj v Programovom vyhlásení vlády.
4, Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Úrade vlády pri rozhovoroch s nájomníkmi pán predseda vlády vyhlásil, že Smer svoje sľuby dodrží a v krátkom čase budeme rokovať.
5, O „kvalitách“ zákona č. 260/2011 sme toho popísali a porozprávali dosť. Nemá význam všetko opakovať. Ten, kto pozná situáciu nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch a pozná aj uvedený zákon, vie o aké „kvality“ ide. Stačí mať IQ nad 30.

Kedy môžeme prehrať?

1, Ak rezignujete, alebo ak si budete myslieť, že stačí ak sa celému problému venuje iba správna rada občianskeho združenia a Vy budete vyčkávať na výsledok. Ak nebudete aktívni aj Vy!
2, Ak nebudeme všetci držať spolu a ak sa na pripravovaných protestoch (ak budú nevyhnutné) pred Ministerstvo výstavby na nám. Slobody ( predbežne v stredu 19.9.2012 od 12:00 hod, t.j. po skončení rokovania vlády) resp. pred Úrad vlády (predbežne v stredu 26.9. od 9:30 hod.) zúčastní málo občanov. Definitívne rozhodnutie budeme vedieť najneskôr v pondelok dňa 17. Septembra 2012 od 18:00 hod., keď bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca schôdza občianskeho združenia.
3, Ak by mali pravdu pesimisti a všetci škodoradostní, ktorí tvrdia o vládnucej strane a premiérovi, že nedodržia slovo. Vrátane tých, ktorí nepodarený zákon č.260/2011 stvorili.

Jedno je isté: Čo si nevybojujeme sami, z neba nám samé nespadne. My sme len obyčajní ľudia. Tí, ktorí o nás rozhodujú a aj v minulosti (ne)rozhodovali, tí takéto problémy nemajú…


30.5.2012

Program:

17:30 – 18:00 – Prezentácia, prevzatie kópií splnomocnenia, členské
18:00 – 18:20 – Zákon č.260/2011 v praxi, výpovede, novela zákona
18:20 – 18:30 – Informácie z konferencie FEANTSA v Gallway, IUT
18:30 – 18:45 – Sťažnosť na ESĽP v Strassburgu, II. podanie na súd
18:45 – 18:50 – Informácia o finančnej situácii v OZ
18:50 – 19:00 – Rôzne
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver


27.5.2012

Úrad vlády chystá Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Úrad vlády Slovenskej republiky.

Bude v sobotu 2. júna 2012 v čase od 10.00 do 16.00 h.

Stretneme sa 2. júna – sobotu o 10:00, pred budovou Úradu vlády SR   a navštívime v hojnom počte predstaviteľov našej vlády .


4.4.2012

Dôležitý oznam pre členov OZ ktorí majú podané sťažnosti, žaloby

Žiadame Vás, aby ste nám oznámili akúkoľvek zmenu údajov, od dátumu podania sťažnosti na ESLP Ak ste obdržali výpoveď z nájmu a podobne, prosím poslať oscanovaný  dokument – kópiu výpovede, prípadne iných dokumentov .

Ďakujeme

Členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie sa uskutočnla v pondelok 11. júna od 17:45 hodiny v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici č.9


31.3.2012 / upravené 30.5.2012

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA – II.

Dňa 23.2.2012 zaslalo 201 občanov Slovenskej republiky – nájomníkov v reštituovaných a privatizovaných bytoch spolu s Občianskym združením Právo na bývanie na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu spoločnú žalobu proti Slovenskej republike.

Sťažovatelia namietajú porušenie ustanovení Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to konkrétne článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 (ochrana práva užívať majetok)  porušenie čl. 14 v súvislosti s čl. 1 Dodatkového protokolu (porušenie zákazu diskriminácie v súvislosti s právom užívať majetok) a čl. 8 (ochrana súkromia, nedotknuteľnosti obydlia a rodinného života).

Dňa 1.3. 2012 Európsky súd pre ľudské práva potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12.
Dňa 2.3.2012 ESĽP vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.
Pre veľký záujem nájomníkov bývajúcich v privatizovaných či reštituovaných bytoch, ktorí sa k uvedenej žalobe nestihli pripojiť, správna rada občianskeho združenia rozhodla o možnosti podania ďalšej žaloby.

Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:
1, Formulár,  ktorý je uverejnený aj v poslednom vydaní nepravidelného periodika

OZ „Právo na bývanie“ (č.4/2011), resp. je uvedený TU 1 upravený

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

4, Priložiť fotokópiu nájomnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie

splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3)
do konca júla 2012.

Ďalší postup bude zverejnený na našich webstránkach .
Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnom čísle:

Kristián Straka xxxx xxxxxx


27.3.2012

Dňa 23.2.2012 podalo 201 nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov spolu s Občianskym združením Právo na bývanie sťažnosť proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sťažovatelia namietajú porušenie ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne práv podľa čl. 1 dodatkového protokolu č. 1, čl. 14 v súbehu s čl. 1 Dodatkového protokolu a čl. 8.

Dňa 1.3. 2012 súd potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12. Dňa 2.3.2012 súd vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.


05.03.2012
Tlačová správa pre médiá

Tlačová správa pre médiá


11.3.2012

Pred voľbami sme oslovili predsedov politických strán, ktorí mali šancu dostať sa do novovytvorenej vlády, ktorá vznikne po voľbách. Na našu výzvu a pozvanie oficiálne reagovali iba zástupcovia jednej strany. Takisto sme pozývali aj niektorých poslancov NRSR.

Tu je stanovisko jednej strany, ktorá na naše pozvanie reagovala

STANOVISKO


22.2.2012

Členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie sa uskutočnila

v pondelok 5. marca od 17:45 hodiny

v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca

Program:

17:45 – 18:00 – Prezentácia
18:00 – 18:20 – Uplatňovanie zákona č.260/2011 v praxi
18:20 – 18:35 – Sťažnosť na ESĽP v Strassburgu
18:35 – 18:50 – Vystúpenie primátora Bratislavy k praktickému riešeniu nájomníkov
18:50 – 19:00 – Informácia o finančnej situácii v OZ a o 2% z dane
19:00 – 20:00 – Vystúpenie hostí a diskusia
20:00              – Záver

Členská schôdza je pripravovaná v spolupráci so samosprávou hlavného mesta SR Bratislavy. Správna rada OZ si dovoľuje upozorniť Vás, že z časových dôvodov nebude možné členské príspevky na rok 2012 uhradiť pred začiatkom schôdze. Zároveň Vás žiadame o včasné zaujatie priestorov na sedenie.

OZ pozýva na schôdzu aj predstaviteľov politických  strán, ktoré majú šancu uspieť vo voľbách.


9.1.2012

SÚDNE PODANIE NA EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Po konzultáciách s právnymi poradcami v Slovenskej republike a v zahraničí vyplýva, že podanie na Ústavný súd v Slovenskej republike nie je potrebné. Z tohto dôvodu podávame

SŤAŽNOSŤ (ŽALOBU)

priamo na Európsky súd pre ľudské práva. Pre všetkých, ktorí sa chcú k ŽALOBE pripojiť, je nevyhnutné vyplniť priložené tlačivá:

1, Formulár,  ktorý je uverejnený aj v poslednom vydaní nepravidelného periodika

OZ „Právo na bývanie“ (č.4/2011), resp. je uvedený TU 1

2, Dotazník s údajmi sťažovateľa         TU 2

3, Prehlásenie a podpis sťažovateľa     TU 3

Okrem toho všetci, ktorí chcú byť účastníkmi súdneho konania, musia uhradiť finančnú čiastku 100 €

na účet vedený v TATRA BANKE pod číslom 292 786 8330/1100

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko ( zmestia sa až štyri mená, pri hromadnom vklade).

Kvôli výške bankových poplatkov pri vklade v hotovosti radšej využite možnosť bezhotovostného prevodu z Vašich účtov v bankách.

VARIABILNÝ SYMBOL = Váš dátum narodenia deň mesiac rok  ( 23.júl 1958 ) :  230758    alebo

23071958

KONŠTANTNÝ SYMBOL  : 0558          Finančné platby ostatné

Tento účet je vytvorený iba pre účely podania na Európsky súd pre ľudské práva.

Vzhľadom k tomu, že pôjde aj o kolektívnu žalobu, je nevyhnutné z časových dôvodov pre podanie splniť všetky náležitosti (bod 1, bod 2, bod 3) vrátane zaplatenia uvedenej čiastky

do 25. januára 2012.

Vyplnené tlačivá odovzdávajte osobne, v prípade potreby osobne konzultujte všetky otázky na telefónnych číslach:

Kristián Straka xxxx xxxxxx

Využite možnosť odovzdania vyplnených tlačív počas úradných hodín poradne pre občanov na miestnom úrade Starého Mesta v pondelok od 8:00 hod. do 12:00 resp. v stredu od 13:00 hod. do 17:00 hodiny.


9.12.2011

Registrovali sme sa na Poberateľa 2% daní za rok  2012

pod evidenčným číslom 7066

Názov Forma IČO SID Rok Ulica Mesto PSČ Štát
Právo na bývanie Občianske združenie 37927906 2011 Panská 29 Bratislava 81101 Slovenská republika Podrobnosti
Postup krokov na poukázanie 2% z dane
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
Postup krokov pre fyzické osoby
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2012:
 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012, ktorému chcete poukázať Vaše 2%
 2. zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 3. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
 4. v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 5. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 6. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012)
 8. na najbližší Daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 9. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu,
 10. ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa ovykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane-

to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na najbližší Daňový úrad.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

– Do kolónky ROK sa píše 2011
– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na najbližší Daňový úrad

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . kolónky na SID nechajte prázdne.

Aktuality 2011


6.12.2011

Prístup k informáciám, petície

Žiadosť a sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:
poštou na adresu :
Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
e-mailom :
info@staremesto.sk
telefonicky :
02/59 24 64 11
osobne :
priamo v podateľni Stránkového pracoviska v budove Miestneho úradu

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

ROZHODNUTIE č.   25/2011

starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 30. mája 2011,

ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Na zabezpečenie riadnej realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydávam toto rozhodnutie:

 

Čl. I

Prístup k informáciám

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len ”mestská časť”) je povinná podľa osobitného predpisu1) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

 

Čl. II

Typ informácií a ich sprístupňovanie

(1)  Mestská časť nesprístupní informácie, ktoré sú označené ako

 1. a)    utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu2),
 2. b)    obchodné tajomstvo3) s výnimkou informácií určených v osobitnom predpise4).

(2)  Mestská časť obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v osobitnom predpise5).

(3)  Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a osobných údajov sprístupní mestská časť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon6), alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

(4)  Mestská časť sprístupní osobné údaje starostu mestskej časti, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,6a), vedúcich zamestnancov, ktorých miesto sa podľa Pracovného poriadku obsadzuje na základe výsledku výberového konania6b) alebo členov hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov6c) v rozsahu:

 1. a)    titul, meno, priezvisko,
 2. d)   funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
 3. e)    pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
 4. f)    miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
 5. g)    mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z rozpočtu mestskej časti.

(5) Mestská časť sprístupní informácie, ktoré je povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7) a informácie , ktoré sprístupňuje na základe žiadosti.

 

Čl. III

Povinné zverejňovanie informácií

(1)  Zverejnenie informácií, ktoré je mestská časť povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7), každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mestská časť dodržiavať pri vybavovaní žiadostí o informácie zabezpečuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “miestny úrad“):

 1. a)    na internetovej stránke mestskej časti,
 2. b)    na úradnej tabuli mestskej časti.

(2)  Príslušný organizačný útvar, ktorý zabezpečuje prevod nehnuteľnej a hnuteľnej veci vykonáva  úkony potrebné pre zverejnenie informácie o prevode alebo prechode nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy7a) do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci v rozsahu:

 1. a)    označenie nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci,
 2. b)   dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktorým je pri nehnuteľných veciach  dátum právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu a pri hnuteľných veciach dátum odovzdania, ak zmluva neustanovuje inak,
 3. c)    právny titul,
 4. d)   informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva v rozsahu
 5. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 6. adresa pobytu alebo sídlo,
 7. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.7b)  Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 2 sa považuje, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.

(4) Informácia podľa odseku 2 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 2. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.

 

Čl. IV

Prijímanie žiadostí

(1)  Písomná žiadosť o sprístupnenie informácie (ďalej len “žiadosť”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ju zaregistruje a postúpi kancelárii prednostu, ktorá vedie centrálnu evidenciu prijatých žiadostí. Určený zamestnanec, ktorý spravuje centrálnu evidenciu prijatých žiadostí,  založí ku každej žiadosti spis podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktorý spolu so žiadosťou postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru miestneho úradu.

(2)  Ústnu žiadosť je  možné podať  na kontaktnom pracovisku miestneho úradu, kde ju určený zamestnanec spíše na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia a zaregistruje ju. Ďalej sa postupuje podľa odseku 1.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu prijme žiadosť faxom, bezodkladne postupuje podľa odseku 1.

(4)  Žiadosť je možné podať aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou na e-mailovú adresu konkrétneho zamestnanca, tento je povinný bezodkladne po doručení žiadosti zaslať žiadosť na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Určený zamestnanec, ktorý spravuje uvedenú e-mailovú adresu, bezodkladne po doručení žiadosti postupuje podľa odseku 1.

(5)  Ak na vybavenie žiadosti je príslušných viac organizačných útvarov miestneho úradu, prednosta miestneho úradu (ďalej len “prednosta”) určí gestorský útvar. Jednotlivé organizačné útvary doručia svoje čiastkové odpovede gestorskému útvaru najneskoršie tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. Gestorský útvar vypracuje z doručených odpovedí spoločnú odpoveď.

(6)  Organizačný útvar mestskej časti postupuje samostatne, ak

 1. a)  vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa Čl. VI ods. 1,
 2. b)  postúpi žiadosť podľa Čl. VI ods. 2,
 3. c)  predĺži lehotu na vybavenie žiadosti podľa Čl. VIII  ods. 1.

(7)  Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, organizačný útvar najneskôr do piatich dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(8)  Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, organizačný útvar mu ich sprístupní.

 

Čl. V

Centrálna evidencia žiadostí

(1)  Centrálnu evidenciu všetkých prijatých žiadostí vedie kancelária prednostu, ktorá zabezpečuje aj kontrolu plnenia lehôt podľa tohto rozhodnutia.

(2)  Centrálna evidencia žiadostí obsahuje:

 1. a)    dátum podania žiadosti,
 2. b)    číslo žiadosti,
 3. c)    číslo spisu,
 4. d)    obsah žiadosti,
 5. e)    formu podania,
 6. f)     navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 7. g)    pridelenie na vybavenie organizačnému útvaru,
 8. h)    poskytnutie informácie,
 9. i)     rozhodnutie o neposkytnutí informácie,
 10. j)     odloženie veci,
 11. k)    postúpenie inému orgánu,
 12. l)     podanie opravného prostriedku,
 13. m)   rozhodnutie o opravnom prostriedku,
 14. n)    preskúmanie rozhodnutia v súdnom konaní.

(3) Podklady pre záznam do centrálnej evidencie žiadostí podľa odseku 2 písm. h) až n) poskytuje bezodkladne príslušný vedúci organizačného útvaru.

 

Čl. VI

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie a vydanie rozhodnutia

 

(1) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti8) organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Túto skutočnosť je povinný oznámiť kancelárii prednostu. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť odloží.

(2) Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii, a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, predloží návrh na vydanie rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia prednostovi.

(4)  Ak vedúci organizačného útvaru miestneho úradu považuje sprístupnenie informácie za neprípustné, predloží návrh na vydanie rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia prednostovi.

(5) V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá prednosta písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia.

(6) O žiadostiach o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti, rozhoduje miestny kontrolór mestskej časti.

(7)  Spis po vybavení organizačný útvar miestneho úradu bezodkladne vráti na založenie do centrálnej evidencie prijatých žiadostí. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, všetky písomnosti musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

 

Čl. VII

Spôsob sprístupnenia informácií

(1)  Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Pri sprístupnení informácií nahliadnutím do spisu organizačný útvar urobí opatrenia na  dodržanie ustanovení Čl. II. ods. 1 až 3.

(2)  Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu poskytne informácie v rozsahu a spôsobom uvedeným v odseku 1  a v stanovenej lehote, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise.

(4) Zamestnanec, ktorý žiadosť vybavuje, zodpovedá za pravdivý a vecne správny obsah poskytnutej informácie alebo odôvodnenia odmietnutia žiadosti.

 

Čl. VIII

Lehoty na vybavenie žiadosti

 

(1)  Organizačný útvar miestneho úradu vybaví žiadosť najneskôr do ôsmich pracovných dní od jej podania žiadateľom  alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom. Vedúci tohoto organizačného útvaru môže zo závažných dôvodov9) predĺžiť túto lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom.

(2)  Predĺženie lehoty oznámi organizačný útvar žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím j lehoty na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

(3)  Vedúci organizačného útvaru, ktorému je žiadosť pridelená na vybavenie,  zodpovedá za dodržanie  lehôt na vybavenie žiadosti.

 

Čl. IX

Opravné prostriedky

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie (ďalej len ”odvolanie”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ho odošle do centrálnej evidencie. Po zaregistrovaní odvolania ho kancelária prednostu spolu so spisom bezodkladne postúpi právnemu oddeleniu na zaujatie stanoviska.

(2)    O odvolaní rozhoduje  starosta mestskej časti10).

 

Čl. X

Výpočet a úhrada materiálnych nákladov

Požadované informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mestská časť. Výšku materiálnych nákladov určí organizačný útvar miestneho úradu podľa Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto rozhodnutia. Celková úhrada nákladov bude stanovená súčtom jednotlivých nákladov v závislosti od požadovanej formy sprístupnenia informácie.

 

Čl. XI

Podpisovanie písomností

Písomnosti súvisiace s agendou sprístupňovania informácií podpisujú:

 1. a) vedúci organizačného útvaru a zodpovedný zamestnanec, ktorému bol spis pridelený na vybavenie,
 2. b) prednosta rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie,
 3. c) starosta mestskej časti rozhodnutie o odvolaní.

 

Čl. XII

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa rozhodnutie č. 25/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z  13. novembra 2009, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Čl. XIII

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

 

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti

 

1)    Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2)    Napr. zákon  č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, , § 122 Trestného zákona, § 23 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)    § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
4)    § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
5)    § 8 a § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)    Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6a)  Čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
6b)  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
6c)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)    § 5 ods. 1, 2, 6 a 9, § 5a, § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
7a)  § 2  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
7b)  § 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
8)    § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
9)    § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
10)  § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

 

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

Rozhodnutie primátora hl. m. SR Bratislavy č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hl. m. SR Bratislavy v znení rozhodnutia č. 3/2001, rozhodnutia č. 6/2001, rozhodnutia č. 7/2003, rozhodnutia č. 10/2004, rozhodnutia č. 4/2005 a rozhodnutia č. 1/2006.

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rozhodnutie č. 3/2001 nadobudlo účinnosť 7. mája 2001.
Rozhodnutie č. 6/2001 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2001.
Rozhodnutie č. 7/2003 nadobudlo účinnosť 17. marca 2003.
Rozhodnutie č. 10/2004 nadobudlo účinnosť 1. júna 2004.
Rozhodnutie č. 4/2005 nadobudlo účinnosť 1. októbra 2005.
Rozhodnutie č. 1/2006 nadobudlo účinnosť 2. januára 2006.
Rozhodnutie č. 10/2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.

 

ROZHODNUTIE č. 1/2006 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

 

O Z N A M

Dňa 2. januára 2006 nadobúda účinnosť ROZHODNUTIE č. 1/2006  primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

 


 

Formuláre a tlačivá – Zákon 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom

 

Hlavné mesto v zmysle zákona rozhoduje o priznaní, resp. nepriznaní nároku na bytovú náhradu. Konanie sa začína podaním žiadosti, ktorej prílohou je aj deklarácia majetku. Osobitný právny predpis – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2011 Z. z. stanovil vzory pre podávanie žiadostí, predbežných žiadostí, deklarácie majetku žiadateľa a deklarácie majetku spoločne posudzovanej osoby.

 


5.12.2011

Dňa 5.12.2011 sa konala schôdza OZ v ZICHYHO paláci  na Ventúrskej ul. č. 9.

Program:

 

17:00-17:30    Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

17:30-18:00

–  Privítanie členov OZ

–  Odsúhlasenie programu schôdze

–  Voľba zapisovateľa

– Oboznámenie sa s voľbou predsedov a podpredsedov SR a DR OZ podľa výsledkov

volieb

17:40 -18:00

– Aktuálny stav po prijatí „zákona č.260/2011 o ukončení nájomných vzťahov.“

– Oboznámenie sa s vyhláškou č. 326/2011

18:00 – 18:30

– právne otázky, ich riešenie, súčasná  iniciatíva OZ. Čo pripravujeme v budúcnosti.

18:30 – 19:30

–          Diskusia

–          Záver schôdze

26.10.2011

Oznámenie pre nájomcov v reštitučných a privatizovaných domoch

V súvislosti s novoprijatou zákonnou úpravou, ktorá sa týka nájomcov bytov v reštitučných a privatizovaných  domoch,

uvádzame úplné znenie zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov

k bytom a zákona č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

 

Dňa 15. októbra 2011 nadobudla účinnosť aj Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky č. 326/2011, ktorou bol  ustanovený vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady,

vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom.

 

Nájomca je povinný po doručení výpovede z  nájmu bytu od prenajímateľa podľa §3 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z.

najneskôr do 30.9.2012 doručiť obci žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady. Prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy

alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu,  deklarácia majetku a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných

osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.

 

Zákon č. 260/2011 nájdete tu.

Zákon č. 261/2011 nájdete tu.

Vyhlášku 326/2011 nájdete tu.


24.8.2011

Dňa 24.8.2011 sa konalo Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Právo na bývanie“,

Valné zhromaždenie OZ Právo na bývanie je najvyšším orgánom OZ. Podľa stanov OZ

sa každé dva roky uskutočnia voľby členov SR a DR. Terajším členom mandát skončí

dňom 20.11.2011.

 

Program Valného zhromaždenia:

 

17:00-17:30    Prezentácia, prevzatie hlasovacích lístkov

17:30-18:00    –   Privítanie členov OZ na Valnom zhromaždení
–   Odsúhlasenie programu schôdze
–   Voľba zapisovateľa
–   Voľba mandátovej (sčítacej) komisie
–   Voľba overovateľa zápisnice
–   Voľba účtovníka OZ
–   Predstavenie kandidátov do volieb za členov správnej rady a dozornej rady OZ

18:00 -18:15   –   Výročná správa OZ Právo na bývanie za rok 2010
–   Finančná správa za rok 2010

18:15 – 18:25   –  Aktuálny stav po prijatí „zákona o ukončení nájomných vzťahov.“

18:25 – 19:00 –  právne otázky, ich riešenie, čo budeme robiť v budúcnosti.

19:00 – 19:30        –  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
–  Diskusia
–  Záver schôdze

 

Správna rada OZ

 


08.07.2011
Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

legislatívny proces ukončený, schválené znenie zákona
Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

legislatívny proces ukončený, schválené znenie zákona


01.07.2011

 

STRETNEME SA 06.07.2011 v stredu o 9:00 pred budovou NRSR, alebo na balkóne

Bod 22.      317   Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) – druhé čítanie.

Bod 23.    318     Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) – druhé čítanie.

Začiatok schôdze bol v utorok 28. 6. 2011 popoludní od 13:00

Prvé 3 body programu už boli prerokované, prerušené boli rokovania ďalších 4 bodov.

Treba vziať do úvahy fakt, že dnes bol prvý rokovací deň a rokovanie začalo poobede.

Odhadujeme, že bod programu č.22 príde na rokovanie vo štvrtok dňa 30.6.2011.      

Je pre nás nevyhnutné aby sme sa v čase, keď Národná rada SR bude o návrhu zákona rokovať, zhromaždili pred NR SR, resp. na balkóne v budove NR SR.

Zásadne sme proti zvyšovaniu nájomného (každoročne o 20%), proti skúmaniu majetkových pomerov (považujeme to za diskrimináciu) a navrhujeme ako druhú alternatívu riešenia situácie nájomníkov aj možnosť finančnej kompenzácie ( želá si to približne 80% nájomníkov, ide o riešenie rýchle a lacnejšie pre štát).

Budeme musieť pred NR SR vyjadriť svoj názor. Je to jedna z mála našich posledných možností. Preto požiadajte svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby nás prišli v hojnej miere podporiť. Veríme, že zhromaždenia sa zúčastnia nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska.

AKTUALITA:

Dnes, t.j. 28.6.2011 dopoludnia zasadal gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorého predsedom je poslanec pán Stanislav Janiš (SDKÚ), ktorý k navrhovanému zákonu predniesol 14 pozmeňovacích návrhov. 13 pozmeňovacích návrhov výbor schválil (netešte sa, nie sú v náš prospech), jeden našťastie nie – okamžité zvýšenie nájomného o 100%. Za tento návrh hlasovali iba poslanci p. Janiš a p. Kaník (obaja SDKÚ).

Zabráňme diskriminácii nájomníkov!!!!!!!!!


10.6.2011

Program zasadnutí výborov NR SR, ktoré budú rokovať o návrhu zákonov, ktoré sa týkajú nás:

Utorok 14. 6. 2011

9:30     Ústavnoprávny výbor NR SR

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

tlač 305, 323, 349, 350, 317, 318, 327, 372, 342, 345, 316, 329, 328, 346, 341, 335, 340

13:00   Výbor NR SR pre financie a rozpočet

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31

tlač 359, 344, 343, 384, 358, 339, 338, 332, 362, 363, 341, 335, 350, 318, 317, 305, 349, 328, 316, 346, 381, 382, 382, 382, 382, 382, 315, 374, 366,360

streda 15.6.2011

10:00   Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a

tlač 317, 318, 349, 350, 340, 327, 328, 359, 366, 362, 360, 332, 363, 344

štvrtok 16.6.2011

9:00     Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

tlač 327, 372, 305, 317, 318, 350, 323, 328, 364, 358, 381, 382, 374, 389, 332, 345, 342, 335, 340, 316, 352, 363, 360, 366

 

9:00     Výbor NR SR pre sociálne veci

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 76

tlač 338, 339, 345, 346, 317, 318, 360, 366, 363

Zasadnutia výborov sú verejné, zúčastnime sa ich!!!


7.6.2011

POZVÁNKA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V PREZIDENTSKOM PALÁCI

bude v PIATOK 10. júna 2011 od 9:00 hodiny

4.6.2011
Počúvajte Kontakty na rozhlasovej stanici SLOVENSKO
V UTOROK 7. júna od 20:05 do 21:30
Hostia relácie: Tatiana Rosová, starostka Starého Mesta a poslankyňa NR SR,
Pavol Baxa, generálny riaditeľ – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
Karol Spišák, predseda OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným,
Kristián Straka, predseda OZ Právo na bývanie.
Beseda s odborníkmi na aktuálne i nadčasové témy s priamou účasťou poslucháčov.
Do relácie sa môžete so svojimi otázkami zapojiť aj Vy prostredníctvom týchto kontaktov:
tel.: 02/52 44 44 33 alebo 02/52 44 44 66;
e-mail: slovensko@rozhlas.sk;
SMS: 7773 (formát SMS: slovensko „medzera“ a text otázky).
Volajte, mailujte, podporte naše úsilie za spravodlivé riešenie problému.


17.5.2011

VÝZVA

Program 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 17. 5. 2011 o 13:00

Bod č. 13.                           

Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Figeľ..

Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

Naše občianske združenie návrh zákona pripomienkovalo. Zásadne sme boli proti zvyšovaniu nájomného (každoročne o 20%), proti skúmaniu majetkových pomerov (považujeme to za diskrimináciu) a navrhovali sme ako druhú alternatívu riešenia situácie nájomníkov aj možnosť finančného odškodnenia ( želá si to približne 80% nájomníkov, ide o riešenie rýchle a lacnejšie pre štát).

Žiaľ, naše pripomienky neboli akceptované. Tento návrh zákona je podobný predchádzajúcim dvom návrhom. Okrem toho návrh zákona je v praxi nerealizovateľný, predovšetkým pre nájomcov bytov bývajúcich v Bratislave.

Je pre nás nevyhnutné aby sme sa v čase, keď Národná rada SR bude o návrhu zákona rokovať, zhromaždili pred NR SR, resp. na balkóne v budove NR SR.

Budeme musieť pred NR SR vyjadriť svoj názor. Je to jedna z mála našich posledných možností. Preto požiadajte svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby nás prišli v hojnej miere podporiť. Veríme, že zhromaždenia sa zúčastnia nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska.

Snažili sme sa vyriešiť problém dialógom a diskusiou. Neúspešne. Boli sme postavení pred hotovú vec. Mohli sme si povedať svoje, ale nikto z tých, ktorí o nás rozhodujú, nechce akceptovať naše názory. Je potrebné aby sme o sebe dali vedieť, že rozhodnúť „ o nás – bez nás“ v demokratickom štáte je prinajmenšom zarážajúce.

Našou poslednou nádejou je prijatie pozmeňovacích návrhov k uvedenému návrhu zákona. Snažíme sa, aby poslanci predniesli pozmeňovacie návrhy v takom znení, aby boli naše požiadavky splnené. Či sa nám to podarí, alebo nie, závisí aj od našej účasti pred parlamentom. Pozmeňovacie návrhy sa predkladajú v druhom čítaní. Treba pozorne sledovať zasadnutie parlamentu, aby sme v tento deň boli pred parlamentom.

Buďme preto všetci v pohotovosti a nepremeškajme túto – možno našu poslednú možnosť v rámci Slovenskej republiky.

 


19.4.2011

Vydali sme tretie číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


06.04.2011

Odkaz vláde:

Aj na ohryzenej kosti sa dá pochutiť (ak je v nej dostatok špiku). Vláda mala výjazdové rokovanie v Tatranskej Štrbe. Rokovala síce o nás, ale bez nás. Škoda, že vláda nerokovala na Bermudách. Tam síce medvede nie sú, ale je tam bermudský trojuholník. Na medvede som sa nespoliehal, lebo medveď…

Nevadí, veď aj keď sme boli pred týždňom pred Úradom vlády v Bratislave, vláda tu síce bola, ale aj tak si nás nikto z vlády nevšimol. Minulé rokovanie vlády bolo prerušené. Vraj do týždňa predloží minister práce soc. vecí a rodiny návrh zákona o príspevku na bývanie.

ZA TÝŽDEŇ TO NIE JE LEGISLATÍVNE MOŽNÉ !!!

Nepredložil nič. Ani nečakáme, že niečo predloží. Veď v programe „tatranského“ rokovania vlády zákon o príspevku na bývanie ani nefiguroval. Podľa uznesenia vlády č. 640 mal byť návrh zákona odovzdaný do 31.12. minulého roku. Pán minister sociálnych vecí nesplnil úlohu. Za to sa však netrestá. Nebude sa predsa hádzať pod vlak. Hoci vo vláde je aj taký minister, ktorý keď nesplnil svoje slová o charite a byte, tak povedal: A čo mám robiť, mám sa hodiť pod vlak?

Ten istý minister v TV relácii o 5 minút 12 povedal, že odmieta náš návrh na finančné vyrovnanie preto, lebo riešenie, ktoré navrhuje jeho ministerstvo je lepšie. Nepovedal v čom, nepovedal prečo.

Napriek tomu, že vyše 80% nájomníkov si želá práve finančné vysporiadanie. Je rýchlejšie a spravodlivejšie.

Navrhovaný zákon je zákonom o deregulácii nájomného. Trestá aj tých, ktorí byt dostanú neskôr. Budú platiť každým rokom viac a viac.
Ak ho vôbec dostanú, lebo podľa zákona si iba budú môcť podať žiadosť o pridelenie bytu.
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení uviedla, že podporí legislatívne doriešenie problematiky vzťahov súkromných vlastníkov
a nájomcov reštituovaných bytov. Programové vyhlásenie vlády sa má naplniť počas obdobia vlády, čiže do roku 2014.
V tomto zákone je dátum 2017, čiže doriešenie bytovej otázky sa presunie na vládu budúcu. Bude sa zvyšovať iba nájomné.
Židovský kódex 1941:

(1) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce (mesta),

pritom môže uložiť povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta).
(2) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra určiť obvody okresných úradov, prípadne jednotlivé obce (mestá),
do ktorých sa Židia nesmú prisťahovať.
(3) Ústredný hospodársky úrad môže uložiť Židom povinnosť vysťahovať sa z určitej časti obce (mesta) a pritom môže súčasne uložiť
povinnosť nasťahovať sa do určitej jej časti, a to všeobecne alebo v jednotlivých prípadoch.
Figeľov zákon 2011:

3 Zánik nájmu bytu

(1) Prenajímateľ bytu podľa §2 ods.1 písm. a),b),d) a e) môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu do 31. decembra 2011,

ak ide o byt podľa §2 ods. 1 písm. a) ustanovenie § 139 ods.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

Podobnosť čiste náhodná?
Dať výpoveď nájmu z bytu bez uvedenia dôvodu odporuje občianskemu zákonníku. Takto sa vyrába bezdomovec – zruší sa mu
trvalé bydlisko, dostane nový občiansky preukaz a bude si chodiť pre poštu na miestny či obecný úrad.

Nezúfajme, ešte nič nie je stratené. Ak áno, tak iba to, že s touto vládou sme nenašli spoločnú reč. Presnejšie povedané, reč žiadnu,
lebo žiaden člen tejto vlády s nami nerokoval.
Je tu ešte parlament a podpis pána prezidenta. Ústavný súd a Štrasburg.
Musíme držať spolu, byť v strehu a reagovať, keď to bude potrebné.
Vďaka všetkým, ktorí prišli pred Úrad vlády. Aj dnes, aj pred týždňom.


15.3.2011

Aktualizácia žiadosti o nájom bytu

Od 15. marca 2011 platí v bratislavskom Starom meste nové všeobecno-záväzné nariadenie o nájme bytov.

Nové pravidlá prijalo miestne zastupiteľstvo z dôvodu zvýšenia transparentnosti pri prideľovaní bytov v mestskej časti.

O prideľovaní bude rozhodovať sedemčlenná komisia zložená z troch poslancov miestneho zastupiteľstva volených miestnym zastupiteľstvom, troch zamestnancov mestskej časti menovaných starostom a ďalšej osoby z radov občanov mestskej časti menovanej starostom.

„Nové pravidlá zabezpečia, aby všetci občania vedeli, kto dostal byt, za akých podmienok a ako komisia hlasovala.

Všetky rozhodnutia komisie budú uverejnené aj na našej webovej stránke,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadateľov je povinný aktualizovať žiadosť podľa tohto nariadenia do troch mesiacov

od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, inak bude vyradený zo zoznamu žiadateľov.

Formulár „Aktualizácia žiadosti o nájom bytu“ nájdete na

http://www.staremesto.sk/miestny-urad/tlaciva/aktualizacia-ziadosti-o-najom-bytu.html?page_id=3809

http://www.staremesto.sk/buxus//docs/miestny_urad/N04.pdf

http://www.staremesto.sk/buxus//docs/miestny_urad/N04.rtf


15.3.2011

Kto je kto?

Denník Pravda dňa 10.3.2011 na stranách č. 36 a č. 37 pod názvom „Platí zákon pre všetkých rovnako aj na Slovensku?“ uverejnil názor profesorky Jany Plichtovej, psychologičky a nájomníčky bytu v reštituovanom dome na Hviezdoslavovom nám. č.11 v Bratislave. V tom istom čísle denníka pod názvom „Rovní a tí rovnejší“ bol uverejnený aj názor Ireny Dorotjakovej, architektky a nájomníčky bytu, bývajúcej v tom istom dome ako profesorka Plichtová.

Tak ako viackrát v minulosti, tak ani v tomto článku nezabudla Jana Plichtová slovne zaútočiť na adresu predsedu občianskeho združenia. V závere článku píše:

„V tejto súvislosti je iste prekvapujúce, že predseda občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka, ktorý tvrdí, že zastupuje všetkých nájomníkov v reštituovaných domoch, nemal k predloženému návrhu žiadne zásadné pripomienky.“.

Pôvodne som nemal v úmysle na tieto slová profesorky psychológie reagovať. Zakladajúci členovia občianskeho združenia históriu spojenú s menami Jany Plichtovej a Ireny Dorotjakovej dobre poznajú. Robím tak iba preto, lebo sa na mňa obrátili viacerí nájomníci, ktorí sa stali členmi združenia neskôr. Odpovedám:

Na ustanovujúcej schôdzi občianskeho združenia začiatkom marca 2007 bola Jana Plichtová zvolená za podpredsedníčku združenia a Irena Dorotjaková za členku správnej rady združenia. Na mimoriadnom valnom zhromaždení občianskeho združenia na jeseň v tom istom roku boli obe členskou základňou odvolané zo svojich funkcií. Zároveň prestali byť členkami občianskeho združenia. Od tohto rozhodnutia ani jedna z menovaných nemá nič spoločné s našim občianskym združením. Žiaľ, nemôžem zabrániť tomu, keď niekto vo svojom osobnom záujme zneužíva dobré meno občianskeho združenia a nepravdivými údajmi občianske združenie poškodzuje.

Na výroky Jany Plichtovej uverejnené v  Pravde zo dňa 10.3.2011 reagovala správna rada občianskeho združenia listom šéfredaktorke denníka. List uverejňujeme v plnom znení na stránkach našich novín, ako aj na našej webovej stránke.

Ing.Kristián Straka, predseda OZ


18.02.2011
Nové VZN Bratislavského Starého Mesta č. 3/2011

o nájme bytov

 


12.3.2011

POZVÁNKA

Vážení členovia občianskeho združenia,

občianske združenie Právo na bývanie usporiada dňa 31. marca 2011  Medzinárodný seminár

k problematike nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch na Slovensku.

Svoju účasť na seminári potvrdili okrem iných aj pán Lauri Sivonen, poradca komisára pre ľudské

práva Rady Európy Thomasa Hammarbergera, pán Magnus Hammar, Generálny tajomník Medzinárodnej

únie nájomníkov IUT a pani Katarina Bezgachina, riaditeľka organizácie Habitat for Humanity pre Európu

a strednú Áziu. Na seminár sme pozvali poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci, Výboru NR SR

pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, primátora mesta Bratislavy pána Milana Ftáčnika,  starostku mestskej

časti Bratislava Staré Mesto pani Tatianu Rosovú a  župana BSK pána Pavla Freša.

 

Seminár sa uskutoční dopoludnia. Pozvánky sme poslali aj niektorým z Vás, počet účastníkov je limitovaný priestormi.

V prípade, že ste pozvánku nedostali a ste presvedčení, že Vaša účasť na seminári by bola prínosom pre riešenie danej problematiky, kontaktujte sa so správnou radou OZ.

Po skončení seminára v čase od 16:30 hod. sa v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ul. č 9. uskutoční členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie, na ktorú Vás srdečne pozývame. Schôdze sa zúčastní aj pán Lauri Sivonen a veríme, že aj ďalší pozvaní hostia. Program schôdze bude predovšetkým zameraný na

poskytnutie týchto informácií :

–          súčasný stav nájomníkov podľa pripravovanej legislatívy (návrh zákona, pripomienkové konanie, atď).

–       problém nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch v kontexte ľudských práv

(Rozhodnutia ESĽP, rozhodnutia iných orgánov v rámci Rady Európy, právo na bývanie v rámci medzinárodného práva).

Schôdza je určená iba pre riadnych členov OZ a preto si vo vlastnom záujme skontrolujte, či máte zaplatené členské príspevky za rok 2010, resp. na rok 2011.

Ako sa stať členom, ako platiť členský príspevok?

Toto sú otázky, ktoré nám často kladiete. Vzor prihlášky si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky

http://www.staromestan-ba.sk/prihlaska.htm.  Členské treba platiť za každý rok.

Ak ste tak dodnes neurobili, poponáhľajte sa, lebo budete zo združenia vyradení. Hovoria o tom aj stanovy občianskeho združenia, ktoré si môžete na našej webovej stránke prečítať. Ak ste doteraz nezaplatili členské za rok 2011, nezabudnite pri platbe uviesť meno člena a rok za ktorý platíte. Pri platbe cez Tatrabanku sa tieto údaje uvádza v špecifickom symbole.

Členské bude možné zaplatiť aj v hotovosti pred začiatkom schôdze, t.j. dňa 31.3.2011 od 16:00 hodiny.

Členské na rok 2011: pracujúci 15,00 € , dôchodca 8,00 €

Tešíme sa na Vašu účasť.

správna rada OZ Právo na bývanie


2.2.2011

Nová bezplatná poradňa pre občanov

Majitelia a správcovia bytov a nebytových priestorov v Starom Meste môžu od stredy 2. februára 2011,
využívať poradenstvo priamo na miestom úrade na Vajanského nábreží. Trikrát do týždňa im zamestnanci
miestneho úradu pomôžu s otázkami vlastníctva, nájmu a správcovstva bytov a nebytových priestorov.

„Poradňu pre vlastnícke, nájomné a správne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom sme zriadili najmä
pre časté otázky občanov k týmto témam. Našou snahou je poskytnúť právnu a inú pomoc všetkým
obyvateľom Starého Mesta. Pomoc dostanú bezplatne počas úradných hodín poradne,“

 povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Poradňu budú viesť predseda Občianskeho združenia Právo na Bývanie Ing. Kristián Straka a právnička JUDr. Eva Marianyiová.

Občania sa môžu prísť poradiť v nasledujúcich dňoch:

Pondelok 8.00 – 12.00
Streda     13.00 – 17.00

Ing. Kristián Straka

Piatok     8.00 – 12.00

xxx

telefónny kontakt  : 02 59246 420