Aktuality 2007 – 2008


!!!!!! 19.11.-2.12 2008 – materiál v štádiu ‚Medzirezortné pripomienkové konanie‚ !!!!!

Návrh koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov

Kompletný materiál na stiahnutie     zo stránok verejného portálu  https://lt.justice.gov.sk treba najprv povoliť oprávnenie

alebo od nás materiál MVaRR

Pripomienky OZ „Právo na bývanie“ ktoré sme poslali na ministerstvo výstavby

si môžete prečítať tu

pripomienky, ktoré podalo MPSVaR a PPV materiál 
Zozbierali sme s Vašou pomocou 1774 podpisov na podpisové hárky.

Ďakujeme za podporu.

Pár odkazov na dôležité právne normy

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

UŽ NEPLATÍ – Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22.decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov – UŽ NEPLATÍ

Návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 02/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov

Zákon o cenách 18/1996 , bol novelizovaný k 1.1.2008

Tu nájdete aktuálne znenia zákonov>

Vážení členovia Občianskeho združenia

„ Právo na bývanie“
Pripravili sme už tretiu verziu návrhu zákona -“ o zmiernení (vyrovnaní) následkov vydania a prevodu obytných domov fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „

návrh zákona


29.2.2008 sme odovzdali predsedovi vlády list, ktorý si môžete prečítať tu

Otvorený list ministrovi výstavby a RR SR Marianovi Janušekovi

V Bratislave 4.3.2008

Vážený pán minister,

dňa 5.3.2008 opätovne predkladáte na rokovanie vlády SR návrh zákona „o ukončení niektorých nájomných vzťahov…“. V mene občanov, ktorých sa tento zákon existenčne dotýka si dovoľujeme skonštatovať:

Vami predkladaný legislatívny návrh nerieši komplexne situáciu obyvateľov v reštituovaných domoch, ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli vo veľmi vážnej kritickej životnej situácii.

Vo Vašom vyhlásení tvrdíte, že naše argumenty o tom, že sme diskriminovaní, nie sú relevantné, keďže byty si mohlo odkúpiť len 19% obyvateľov a ostatní si bývanie zabezpečili vlastnými prostriedkami. Toto tvrdenie je zavádzajúce. V skutočnosti v čase, keď sme si chceli a nemohli odkúpiť svoje byty, takmer všetci obyvatelia, ktorých uvádzate, získali svoje bývanie s výraznou štátnou pomocou. Družstevné byty, ktoré spomínate (a v takom údajne sám bývate) sa stavali na štátnych pozemkoch, štát platil infraštruktúru, poskytoval nenávratné dotácie a reálna čiastka, ktorú musel družstevník z vlastných prostriedkov vynaložiť predstavovala približne 30-40 tisíc korún. Aj individuálna výstavba rodinných domov bola výrazne dotovaná štátom (pozemky takmer zadarmo, inžinierske siete za štátne, stavebný materiál s nenávratnou štátnou pôžičkou, daňové úľavy atď.).

Na toto všetko sme sa skladali aj my (určite budete súhlasiť, že štát nemá vlastné peniaze, takže to mohli byť iba prostriedky z práce a daní občanov, teda aj nás) a dnes z toho máme čerpať benefity vo forme „vyhadzovu“ na ulicu, čo vyplýva z Vami predkladaného návrhu zákona. Keď sa prideľovali byty nikto si nemohol vyberať.

Sme riadni občania a myslíme si, že máme právo na také bývanie, ako všetci ostatní (Vami uvádzané bývanie v kláštoroch a humanitárnych zariadeniach radšej nekomentujeme).

Dovolili sme si týchto pár poznámok, pretože sme presvedčení, že materiál predkladaný na rokovanie vlády by nemal byť zavádzajúci. Účel Vami predkladaného zákona jasne vyjadril Váš hovorca „Ministerstvo nerieši to, či tento zákon poškodzuje, nepoškodzuje, pomáha. Ministerstvo malo za úlohu tento zákon vypracovať, tak sa aj stalo“.

Chceme sa teda opýtať: Komu prospeje Vami predkladaný zákon? Zákony sa podľa nás tvoria pre občanov a nie preto, aby malo ministerstvo splnenú úlohu.

OZ „Právo na bývanie“

Veríme, že Vláda SR, predseda vlády a celá vládna koalícia v spolupráci s našim občianskym združením situáciu v ktorej sme sa ocitli vyrieši k plnej spokojnosti vlastníkov a nájomcov .

Dňa 5.marca pred Úradom vlády sa uskutočnilo zhromaždenie členov nášho OZ. Predstavitelia vládnej koalície prerokovali predkladaný návrh z dielne MVaRR SR, ktorý zamietli. Dodržali to, čo sľúbili už začiatkom roka. Teraz nás čaká ďalšia, taktiež ťažká cesta , dúfajme, že na nej už nebude toľko prekážok, že my nebudeme musieť riešiť náš problém prostredníctvom ulice a zúčastníme sa pri tvorbe návrhu nového zákona.

Ďakujeme Vám za Vašu účasť aj v tak nepriaznivom počasí a ešte raz ďakujeme , že ste to vydržali.


Výzva!!!

Prosíme touto cestou občanov z iných miest a obcí Slovenska, ktorí majú podobné problémy,
aby sa s nami skontaktovali. Viac ľudí spolu viac dokáže ako jednotlivec. straka@posta.axonpro.sk

www.slovakradio 33:50-34:30 min. 29.12.2007

www.sme.sk 9.1.2008 16:18

www.expres.sk 11.1.2008

www.markiza.sk 12.1.2008 Regulované nájomné

www.stv.sk 13.1.2008 Reštitúcie


Vážení členovia Občianskeho združenia

„ Právo na bývanie“

obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste napísali príbeh Vášho domu.
Pre inšpiráciu pripájam aj vzory príbehov.

príbeh 1

príbeh 2


Sú dôležité pre zmapovanie Vašej situácie, podklady právnikom, podnety pre médiá…,
Príbehy posielajte na  kir@chello.sk , straka@posta.axonpro.sk

Zároveň si vyplňte tlačivá – žiadosť o byt, podajte ich na Miestny úrad aj na Magistrát.

žiadosť a čestné prehlásenie

príloha 2

Vážené členky a členovia OZ „Právo na bývanie“, obraciame sa na Vás s prosbou
o vyplnenie jedného z nasledovných dotazníkov, ktorý zodpovedá Vášmu prípadu

dotazník podielové domy

dotazník výlučný vlastník
Ak ho chcete vo vytlačenej forme, volajte na číslo 6241 0487. Dotazník ne je je zložitý a jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času. Na väčšinu otázok možno odpovedať v podobe áno – nie.
Dotazníkový prieskum nám umožní zmapovať prípady všetkých domov, v ktorých žijete a ktoré potrebujeme poznať, ak máme dôveryhodne zastupovať záujmy všetkých členov združenia.
O výsledkoch prieskumu budete informovaní.

Vyplnené dotazníky posielajte na, straka@posta.axonpro.sk
Ďakujem za spoluprácu
Kristián Straka

Podarilo sa nám zozbierať 1336 podpisov, ďakujeme Vám za pomoc.

Vyplnené petičné hárky s podpismi sme 20.7.2007 odovzdali na podateľni MVaRR.

Ďakujeme

Touto cestou chceme poďakovať aj p. Klimentovi, ktorý nám výraznou mierou pomohol pri vypracovaní pripomienok k nami pripomienkovanému materiálu: MVRR-2007-5397/109890