Aktuality 2011


6.12.2011

Prístup k informáciám, petície

Žiadosť a sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:
poštou na adresu :
Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
e-mailom :
info@staremesto.sk
telefonicky :
02/59 24 64 11
osobne :
priamo v podateľni Stránkového pracoviska v budove Miestneho úradu

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

ROZHODNUTIE č.   25/2011

starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 30. mája 2011,

ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

Na zabezpečenie riadnej realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydávam toto rozhodnutie:

 

Čl. I

Prístup k informáciám

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len ”mestská časť”) je povinná podľa osobitného predpisu1) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.

 

Čl. II

Typ informácií a ich sprístupňovanie

(1)  Mestská časť nesprístupní informácie, ktoré sú označené ako

 1. a)    utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu2),
 2. b)    obchodné tajomstvo3) s výnimkou informácií určených v osobitnom predpise4).

(2)  Mestská časť obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v osobitnom predpise5).

(3)  Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a osobných údajov sprístupní mestská časť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon6), alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

(4)  Mestská časť sprístupní osobné údaje starostu mestskej časti, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,6a), vedúcich zamestnancov, ktorých miesto sa podľa Pracovného poriadku obsadzuje na základe výsledku výberového konania6b) alebo členov hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov6c) v rozsahu:

 1. a)    titul, meno, priezvisko,
 2. d)   funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
 3. e)    pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
 4. f)    miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
 5. g)    mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z rozpočtu mestskej časti.

(5) Mestská časť sprístupní informácie, ktoré je povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7) a informácie , ktoré sprístupňuje na základe žiadosti.

 

Čl. III

Povinné zverejňovanie informácií

(1)  Zverejnenie informácií, ktoré je mestská časť povinná zverejňovať podľa osobitného predpisu7), každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mestská časť dodržiavať pri vybavovaní žiadostí o informácie zabezpečuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “miestny úrad“):

 1. a)    na internetovej stránke mestskej časti,
 2. b)    na úradnej tabuli mestskej časti.

(2)  Príslušný organizačný útvar, ktorý zabezpečuje prevod nehnuteľnej a hnuteľnej veci vykonáva  úkony potrebné pre zverejnenie informácie o prevode alebo prechode nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy7a) do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci v rozsahu:

 1. a)    označenie nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci,
 2. b)   dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktorým je pri nehnuteľných veciach  dátum právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu a pri hnuteľných veciach dátum odovzdania, ak zmluva neustanovuje inak,
 3. c)    právny titul,
 4. d)   informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva v rozsahu
 5. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 6. adresa pobytu alebo sídlo,
 7. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.7b)  Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 2 sa považuje, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.

(4) Informácia podľa odseku 2 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 2. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.

 

Čl. IV

Prijímanie žiadostí

(1)  Písomná žiadosť o sprístupnenie informácie (ďalej len “žiadosť”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ju zaregistruje a postúpi kancelárii prednostu, ktorá vedie centrálnu evidenciu prijatých žiadostí. Určený zamestnanec, ktorý spravuje centrálnu evidenciu prijatých žiadostí,  založí ku každej žiadosti spis podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktorý spolu so žiadosťou postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru miestneho úradu.

(2)  Ústnu žiadosť je  možné podať  na kontaktnom pracovisku miestneho úradu, kde ju určený zamestnanec spíše na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia a zaregistruje ju. Ďalej sa postupuje podľa odseku 1.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu prijme žiadosť faxom, bezodkladne postupuje podľa odseku 1.

(4)  Žiadosť je možné podať aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou na e-mailovú adresu konkrétneho zamestnanca, tento je povinný bezodkladne po doručení žiadosti zaslať žiadosť na e-mailovú adresu: info@staremesto.sk. Určený zamestnanec, ktorý spravuje uvedenú e-mailovú adresu, bezodkladne po doručení žiadosti postupuje podľa odseku 1.

(5)  Ak na vybavenie žiadosti je príslušných viac organizačných útvarov miestneho úradu, prednosta miestneho úradu (ďalej len “prednosta”) určí gestorský útvar. Jednotlivé organizačné útvary doručia svoje čiastkové odpovede gestorskému útvaru najneskoršie tri dni pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. Gestorský útvar vypracuje z doručených odpovedí spoločnú odpoveď.

(6)  Organizačný útvar mestskej časti postupuje samostatne, ak

 1. a)  vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa Čl. VI ods. 1,
 2. b)  postúpi žiadosť podľa Čl. VI ods. 2,
 3. c)  predĺži lehotu na vybavenie žiadosti podľa Čl. VIII  ods. 1.

(7)  Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, organizačný útvar najneskôr do piatich dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(8)  Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, organizačný útvar mu ich sprístupní.

 

Čl. V

Centrálna evidencia žiadostí

(1)  Centrálnu evidenciu všetkých prijatých žiadostí vedie kancelária prednostu, ktorá zabezpečuje aj kontrolu plnenia lehôt podľa tohto rozhodnutia.

(2)  Centrálna evidencia žiadostí obsahuje:

 1. a)    dátum podania žiadosti,
 2. b)    číslo žiadosti,
 3. c)    číslo spisu,
 4. d)    obsah žiadosti,
 5. e)    formu podania,
 6. f)     navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 7. g)    pridelenie na vybavenie organizačnému útvaru,
 8. h)    poskytnutie informácie,
 9. i)     rozhodnutie o neposkytnutí informácie,
 10. j)     odloženie veci,
 11. k)    postúpenie inému orgánu,
 12. l)     podanie opravného prostriedku,
 13. m)   rozhodnutie o opravnom prostriedku,
 14. n)    preskúmanie rozhodnutia v súdnom konaní.

(3) Podklady pre záznam do centrálnej evidencie žiadostí podľa odseku 2 písm. h) až n) poskytuje bezodkladne príslušný vedúci organizačného útvaru.

 

Čl. VI

Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie a vydanie rozhodnutia

 

(1) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti8) organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Túto skutočnosť je povinný oznámiť kancelárii prednostu. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť odloží.

(2) Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii, a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, predloží návrh na vydanie rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia prednostovi.

(4)  Ak vedúci organizačného útvaru miestneho úradu považuje sprístupnenie informácie za neprípustné, predloží návrh na vydanie rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia prednostovi.

(5) V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá prednosta písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia.

(6) O žiadostiach o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti, rozhoduje miestny kontrolór mestskej časti.

(7)  Spis po vybavení organizačný útvar miestneho úradu bezodkladne vráti na založenie do centrálnej evidencie prijatých žiadostí. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, všetky písomnosti musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

 

Čl. VII

Spôsob sprístupnenia informácií

(1)  Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Pri sprístupnení informácií nahliadnutím do spisu organizačný útvar urobí opatrenia na  dodržanie ustanovení Čl. II. ods. 1 až 3.

(2)  Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne organizačný útvar miestneho úradu, ktorý žiadosť vybavuje, so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

(3)  Ak organizačný útvar miestneho úradu poskytne informácie v rozsahu a spôsobom uvedeným v odseku 1  a v stanovenej lehote, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise.

(4) Zamestnanec, ktorý žiadosť vybavuje, zodpovedá za pravdivý a vecne správny obsah poskytnutej informácie alebo odôvodnenia odmietnutia žiadosti.

 

Čl. VIII

Lehoty na vybavenie žiadosti

 

(1)  Organizačný útvar miestneho úradu vybaví žiadosť najneskôr do ôsmich pracovných dní od jej podania žiadateľom  alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom. Vedúci tohoto organizačného útvaru môže zo závažných dôvodov9) predĺžiť túto lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo forme napísanej slepeckým (Braillovým) písmom.

(2)  Predĺženie lehoty oznámi organizačný útvar žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím j lehoty na vybavenie žiadosti podľa odseku 1 s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

(3)  Vedúci organizačného útvaru, ktorému je žiadosť pridelená na vybavenie,  zodpovedá za dodržanie  lehôt na vybavenie žiadosti.

 

Čl. IX

Opravné prostriedky

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie (ďalej len ”odvolanie”) sa prijíma v podateľni miestneho úradu, ktorá ho odošle do centrálnej evidencie. Po zaregistrovaní odvolania ho kancelária prednostu spolu so spisom bezodkladne postúpi právnemu oddeleniu na zaujatie stanoviska.

(2)    O odvolaní rozhoduje  starosta mestskej časti10).

 

Čl. X

Výpočet a úhrada materiálnych nákladov

Požadované informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mestská časť. Výšku materiálnych nákladov určí organizačný útvar miestneho úradu podľa Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto rozhodnutia. Celková úhrada nákladov bude stanovená súčtom jednotlivých nákladov v závislosti od požadovanej formy sprístupnenia informácie.

 

Čl. XI

Podpisovanie písomností

Písomnosti súvisiace s agendou sprístupňovania informácií podpisujú:

 1. a) vedúci organizačného útvaru a zodpovedný zamestnanec, ktorému bol spis pridelený na vybavenie,
 2. b) prednosta rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie,
 3. c) starosta mestskej časti rozhodnutie o odvolaní.

 

Čl. XII

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa rozhodnutie č. 25/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  z  13. novembra 2009, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Čl. XIII

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

 

PhDr. Tatiana Rosová

starostka mestskej časti

 

1)    Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2)    Napr. zákon  č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, , § 122 Trestného zákona, § 23 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)    § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
4)    § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
5)    § 8 a § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)    Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6a)  Čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
6b)  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
6c)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)    § 5 ods. 1, 2, 6 a 9, § 5a, § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
7a)  § 2  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
7b)  § 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
8)    § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
9)    § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
10)  § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

 

Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

Rozhodnutie primátora hl. m. SR Bratislavy č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hl. m. SR Bratislavy v znení rozhodnutia č. 3/2001, rozhodnutia č. 6/2001, rozhodnutia č. 7/2003, rozhodnutia č. 10/2004, rozhodnutia č. 4/2005 a rozhodnutia č. 1/2006.

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rozhodnutie č. 3/2001 nadobudlo účinnosť 7. mája 2001.
Rozhodnutie č. 6/2001 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2001.
Rozhodnutie č. 7/2003 nadobudlo účinnosť 17. marca 2003.
Rozhodnutie č. 10/2004 nadobudlo účinnosť 1. júna 2004.
Rozhodnutie č. 4/2005 nadobudlo účinnosť 1. októbra 2005.
Rozhodnutie č. 1/2006 nadobudlo účinnosť 2. januára 2006.
Rozhodnutie č. 10/2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.

 

ROZHODNUTIE č. 1/2006 primátora hlavného mesta SR Bratislavy

ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

 

O Z N A M

Dňa 2. januára 2006 nadobúda účinnosť ROZHODNUTIE č. 1/2006  primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

 


 

Formuláre a tlačivá – Zákon 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom

 

Hlavné mesto v zmysle zákona rozhoduje o priznaní, resp. nepriznaní nároku na bytovú náhradu. Konanie sa začína podaním žiadosti, ktorej prílohou je aj deklarácia majetku. Osobitný právny predpis – Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2011 Z. z. stanovil vzory pre podávanie žiadostí, predbežných žiadostí, deklarácie majetku žiadateľa a deklarácie majetku spoločne posudzovanej osoby.

 


5.12.2011

Dňa 5.12.2011 sa konala schôdza OZ v ZICHYHO paláci  na Ventúrskej ul. č. 9.

Program:

 

17:00-17:30    Prezentácia, možnosť zaplatenia členských príspevkov

17:30-18:00

–  Privítanie členov OZ

–  Odsúhlasenie programu schôdze

–  Voľba zapisovateľa

– Oboznámenie sa s voľbou predsedov a podpredsedov SR a DR OZ podľa výsledkov

volieb

17:40 -18:00

– Aktuálny stav po prijatí „zákona č.260/2011 o ukončení nájomných vzťahov.“

– Oboznámenie sa s vyhláškou č. 326/2011

18:00 – 18:30

– právne otázky, ich riešenie, súčasná  iniciatíva OZ. Čo pripravujeme v budúcnosti.

18:30 – 19:30

–          Diskusia

–          Záver schôdze

26.10.2011

Oznámenie pre nájomcov v reštitučných a privatizovaných domoch

V súvislosti s novoprijatou zákonnou úpravou, ktorá sa týka nájomcov bytov v reštitučných a privatizovaných  domoch,

uvádzame úplné znenie zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov

k bytom a zákona č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

 

Dňa 15. októbra 2011 nadobudla účinnosť aj Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky č. 326/2011, ktorou bol  ustanovený vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady,

vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom.

 

Nájomca je povinný po doručení výpovede z  nájmu bytu od prenajímateľa podľa §3 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z.

najneskôr do 30.9.2012 doručiť obci žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady. Prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy

alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu,  deklarácia majetku a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných

osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.

 

Zákon č. 260/2011 nájdete tu.

Zákon č. 261/2011 nájdete tu.

Vyhlášku 326/2011 nájdete tu.


24.8.2011

Dňa 24.8.2011 sa konalo Valné zhromaždenie občianskeho združenia „Právo na bývanie“,

Valné zhromaždenie OZ Právo na bývanie je najvyšším orgánom OZ. Podľa stanov OZ

sa každé dva roky uskutočnia voľby členov SR a DR. Terajším členom mandát skončí

dňom 20.11.2011.

 

Program Valného zhromaždenia:

 

17:00-17:30    Prezentácia, prevzatie hlasovacích lístkov

17:30-18:00    –   Privítanie členov OZ na Valnom zhromaždení
–   Odsúhlasenie programu schôdze
–   Voľba zapisovateľa
–   Voľba mandátovej (sčítacej) komisie
–   Voľba overovateľa zápisnice
–   Voľba účtovníka OZ
–   Predstavenie kandidátov do volieb za členov správnej rady a dozornej rady OZ

18:00 -18:15   –   Výročná správa OZ Právo na bývanie za rok 2010
–   Finančná správa za rok 2010

18:15 – 18:25   –  Aktuálny stav po prijatí „zákona o ukončení nájomných vzťahov.“

18:25 – 19:00 –  právne otázky, ich riešenie, čo budeme robiť v budúcnosti.

19:00 – 19:30        –  VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
–  Diskusia
–  Záver schôdze

 

Správna rada OZ

 


08.07.2011
Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

legislatívny proces ukončený, schválené znenie zákona
Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

legislatívny proces ukončený, schválené znenie zákona


01.07.2011

 

STRETNEME SA 06.07.2011 v stredu o 9:00 pred budovou NRSR, alebo na balkóne

Bod 22.      317   Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) – druhé čítanie.

Bod 23.    318     Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (tlač 318) – druhé čítanie.

Začiatok schôdze bol v utorok 28. 6. 2011 popoludní od 13:00

Prvé 3 body programu už boli prerokované, prerušené boli rokovania ďalších 4 bodov.

Treba vziať do úvahy fakt, že dnes bol prvý rokovací deň a rokovanie začalo poobede.

Odhadujeme, že bod programu č.22 príde na rokovanie vo štvrtok dňa 30.6.2011.      

Je pre nás nevyhnutné aby sme sa v čase, keď Národná rada SR bude o návrhu zákona rokovať, zhromaždili pred NR SR, resp. na balkóne v budove NR SR.

Zásadne sme proti zvyšovaniu nájomného (každoročne o 20%), proti skúmaniu majetkových pomerov (považujeme to za diskrimináciu) a navrhujeme ako druhú alternatívu riešenia situácie nájomníkov aj možnosť finančnej kompenzácie ( želá si to približne 80% nájomníkov, ide o riešenie rýchle a lacnejšie pre štát).

Budeme musieť pred NR SR vyjadriť svoj názor. Je to jedna z mála našich posledných možností. Preto požiadajte svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby nás prišli v hojnej miere podporiť. Veríme, že zhromaždenia sa zúčastnia nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska.

AKTUALITA:

Dnes, t.j. 28.6.2011 dopoludnia zasadal gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorého predsedom je poslanec pán Stanislav Janiš (SDKÚ), ktorý k navrhovanému zákonu predniesol 14 pozmeňovacích návrhov. 13 pozmeňovacích návrhov výbor schválil (netešte sa, nie sú v náš prospech), jeden našťastie nie – okamžité zvýšenie nájomného o 100%. Za tento návrh hlasovali iba poslanci p. Janiš a p. Kaník (obaja SDKÚ).

Zabráňme diskriminácii nájomníkov!!!!!!!!!


10.6.2011

Program zasadnutí výborov NR SR, ktoré budú rokovať o návrhu zákonov, ktoré sa týkajú nás:

Utorok 14. 6. 2011

9:30     Ústavnoprávny výbor NR SR

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

tlač 305, 323, 349, 350, 317, 318, 327, 372, 342, 345, 316, 329, 328, 346, 341, 335, 340

13:00   Výbor NR SR pre financie a rozpočet

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31

tlač 359, 344, 343, 384, 358, 339, 338, 332, 362, 363, 341, 335, 350, 318, 317, 305, 349, 328, 316, 346, 381, 382, 382, 382, 382, 382, 315, 374, 366,360

streda 15.6.2011

10:00   Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 147a

tlač 317, 318, 349, 350, 340, 327, 328, 359, 366, 362, 360, 332, 363, 344

štvrtok 16.6.2011

9:00     Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“

tlač 327, 372, 305, 317, 318, 350, 323, 328, 364, 358, 381, 382, 374, 389, 332, 345, 342, 335, 340, 316, 352, 363, 360, 366

 

9:00     Výbor NR SR pre sociálne veci

budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 76

tlač 338, 339, 345, 346, 317, 318, 360, 366, 363

Zasadnutia výborov sú verejné, zúčastnime sa ich!!!


7.6.2011

POZVÁNKA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V PREZIDENTSKOM PALÁCI

bude v PIATOK 10. júna 2011 od 9:00 hodiny

4.6.2011
Počúvajte Kontakty na rozhlasovej stanici SLOVENSKO
V UTOROK 7. júna od 20:05 do 21:30
Hostia relácie: Tatiana Rosová, starostka Starého Mesta a poslankyňa NR SR,
Pavol Baxa, generálny riaditeľ – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
Karol Spišák, predseda OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným,
Kristián Straka, predseda OZ Právo na bývanie.
Beseda s odborníkmi na aktuálne i nadčasové témy s priamou účasťou poslucháčov.
Do relácie sa môžete so svojimi otázkami zapojiť aj Vy prostredníctvom týchto kontaktov:
tel.: 02/52 44 44 33 alebo 02/52 44 44 66;
e-mail: slovensko@rozhlas.sk;
SMS: 7773 (formát SMS: slovensko „medzera“ a text otázky).
Volajte, mailujte, podporte naše úsilie za spravodlivé riešenie problému.


17.5.2011

VÝZVA

Program 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 17. 5. 2011 o 13:00

Bod č. 13.                           

Vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 317) – prvé čítanie.

Vládny návrh zákona uvedie 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Figeľ..

Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

Naše občianske združenie návrh zákona pripomienkovalo. Zásadne sme boli proti zvyšovaniu nájomného (každoročne o 20%), proti skúmaniu majetkových pomerov (považujeme to za diskrimináciu) a navrhovali sme ako druhú alternatívu riešenia situácie nájomníkov aj možnosť finančného odškodnenia ( želá si to približne 80% nájomníkov, ide o riešenie rýchle a lacnejšie pre štát).

Žiaľ, naše pripomienky neboli akceptované. Tento návrh zákona je podobný predchádzajúcim dvom návrhom. Okrem toho návrh zákona je v praxi nerealizovateľný, predovšetkým pre nájomcov bytov bývajúcich v Bratislave.

Je pre nás nevyhnutné aby sme sa v čase, keď Národná rada SR bude o návrhu zákona rokovať, zhromaždili pred NR SR, resp. na balkóne v budove NR SR.

Budeme musieť pred NR SR vyjadriť svoj názor. Je to jedna z mála našich posledných možností. Preto požiadajte svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby nás prišli v hojnej miere podporiť. Veríme, že zhromaždenia sa zúčastnia nielen obyvatelia Bratislavy, ale z celého Slovenska.

Snažili sme sa vyriešiť problém dialógom a diskusiou. Neúspešne. Boli sme postavení pred hotovú vec. Mohli sme si povedať svoje, ale nikto z tých, ktorí o nás rozhodujú, nechce akceptovať naše názory. Je potrebné aby sme o sebe dali vedieť, že rozhodnúť „ o nás – bez nás“ v demokratickom štáte je prinajmenšom zarážajúce.

Našou poslednou nádejou je prijatie pozmeňovacích návrhov k uvedenému návrhu zákona. Snažíme sa, aby poslanci predniesli pozmeňovacie návrhy v takom znení, aby boli naše požiadavky splnené. Či sa nám to podarí, alebo nie, závisí aj od našej účasti pred parlamentom. Pozmeňovacie návrhy sa predkladajú v druhom čítaní. Treba pozorne sledovať zasadnutie parlamentu, aby sme v tento deň boli pred parlamentom.

Buďme preto všetci v pohotovosti a nepremeškajme túto – možno našu poslednú možnosť v rámci Slovenskej republiky.

 


19.4.2011

Vydali sme tretie číslo nepravidelného periodika PRÁVO NA BÝVANIE


06.04.2011

Odkaz vláde:

Aj na ohryzenej kosti sa dá pochutiť (ak je v nej dostatok špiku). Vláda mala výjazdové rokovanie v Tatranskej Štrbe. Rokovala síce o nás, ale bez nás. Škoda, že vláda nerokovala na Bermudách. Tam síce medvede nie sú, ale je tam bermudský trojuholník. Na medvede som sa nespoliehal, lebo medveď…

Nevadí, veď aj keď sme boli pred týždňom pred Úradom vlády v Bratislave, vláda tu síce bola, ale aj tak si nás nikto z vlády nevšimol. Minulé rokovanie vlády bolo prerušené. Vraj do týždňa predloží minister práce soc. vecí a rodiny návrh zákona o príspevku na bývanie.

ZA TÝŽDEŇ TO NIE JE LEGISLATÍVNE MOŽNÉ !!!

Nepredložil nič. Ani nečakáme, že niečo predloží. Veď v programe „tatranského“ rokovania vlády zákon o príspevku na bývanie ani nefiguroval. Podľa uznesenia vlády č. 640 mal byť návrh zákona odovzdaný do 31.12. minulého roku. Pán minister sociálnych vecí nesplnil úlohu. Za to sa však netrestá. Nebude sa predsa hádzať pod vlak. Hoci vo vláde je aj taký minister, ktorý keď nesplnil svoje slová o charite a byte, tak povedal: A čo mám robiť, mám sa hodiť pod vlak?

Ten istý minister v TV relácii o 5 minút 12 povedal, že odmieta náš návrh na finančné vyrovnanie preto, lebo riešenie, ktoré navrhuje jeho ministerstvo je lepšie. Nepovedal v čom, nepovedal prečo.

Napriek tomu, že vyše 80% nájomníkov si želá práve finančné vysporiadanie. Je rýchlejšie a spravodlivejšie.

Navrhovaný zákon je zákonom o deregulácii nájomného. Trestá aj tých, ktorí byt dostanú neskôr. Budú platiť každým rokom viac a viac.
Ak ho vôbec dostanú, lebo podľa zákona si iba budú môcť podať žiadosť o pridelenie bytu.
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení uviedla, že podporí legislatívne doriešenie problematiky vzťahov súkromných vlastníkov
a nájomcov reštituovaných bytov. Programové vyhlásenie vlády sa má naplniť počas obdobia vlády, čiže do roku 2014.
V tomto zákone je dátum 2017, čiže doriešenie bytovej otázky sa presunie na vládu budúcu. Bude sa zvyšovať iba nájomné.
Židovský kódex 1941:

(1) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce (mesta),

pritom môže uložiť povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta).
(2) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra určiť obvody okresných úradov, prípadne jednotlivé obce (mestá),
do ktorých sa Židia nesmú prisťahovať.
(3) Ústredný hospodársky úrad môže uložiť Židom povinnosť vysťahovať sa z určitej časti obce (mesta) a pritom môže súčasne uložiť
povinnosť nasťahovať sa do určitej jej časti, a to všeobecne alebo v jednotlivých prípadoch.
Figeľov zákon 2011:

3 Zánik nájmu bytu

(1) Prenajímateľ bytu podľa §2 ods.1 písm. a),b),d) a e) môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu do 31. decembra 2011,

ak ide o byt podľa §2 ods. 1 písm. a) ustanovenie § 139 ods.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

Podobnosť čiste náhodná?
Dať výpoveď nájmu z bytu bez uvedenia dôvodu odporuje občianskemu zákonníku. Takto sa vyrába bezdomovec – zruší sa mu
trvalé bydlisko, dostane nový občiansky preukaz a bude si chodiť pre poštu na miestny či obecný úrad.

Nezúfajme, ešte nič nie je stratené. Ak áno, tak iba to, že s touto vládou sme nenašli spoločnú reč. Presnejšie povedané, reč žiadnu,
lebo žiaden člen tejto vlády s nami nerokoval.
Je tu ešte parlament a podpis pána prezidenta. Ústavný súd a Štrasburg.
Musíme držať spolu, byť v strehu a reagovať, keď to bude potrebné.
Vďaka všetkým, ktorí prišli pred Úrad vlády. Aj dnes, aj pred týždňom.


15.3.2011

Aktualizácia žiadosti o nájom bytu

Od 15. marca 2011 platí v bratislavskom Starom meste nové všeobecno-záväzné nariadenie o nájme bytov.

Nové pravidlá prijalo miestne zastupiteľstvo z dôvodu zvýšenia transparentnosti pri prideľovaní bytov v mestskej časti.

O prideľovaní bude rozhodovať sedemčlenná komisia zložená z troch poslancov miestneho zastupiteľstva volených miestnym zastupiteľstvom, troch zamestnancov mestskej časti menovaných starostom a ďalšej osoby z radov občanov mestskej časti menovanej starostom.

„Nové pravidlá zabezpečia, aby všetci občania vedeli, kto dostal byt, za akých podmienok a ako komisia hlasovala.

Všetky rozhodnutia komisie budú uverejnené aj na našej webovej stránke,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Žiadateľ zaradený do zoznamu žiadateľov je povinný aktualizovať žiadosť podľa tohto nariadenia do troch mesiacov

od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, inak bude vyradený zo zoznamu žiadateľov.

Formulár „Aktualizácia žiadosti o nájom bytu“ nájdete na

http://www.staremesto.sk/miestny-urad/tlaciva/aktualizacia-ziadosti-o-najom-bytu.html?page_id=3809

http://www.staremesto.sk/buxus//docs/miestny_urad/N04.pdf

http://www.staremesto.sk/buxus//docs/miestny_urad/N04.rtf


15.3.2011

Kto je kto?

Denník Pravda dňa 10.3.2011 na stranách č. 36 a č. 37 pod názvom „Platí zákon pre všetkých rovnako aj na Slovensku?“ uverejnil názor profesorky Jany Plichtovej, psychologičky a nájomníčky bytu v reštituovanom dome na Hviezdoslavovom nám. č.11 v Bratislave. V tom istom čísle denníka pod názvom „Rovní a tí rovnejší“ bol uverejnený aj názor Ireny Dorotjakovej, architektky a nájomníčky bytu, bývajúcej v tom istom dome ako profesorka Plichtová.

Tak ako viackrát v minulosti, tak ani v tomto článku nezabudla Jana Plichtová slovne zaútočiť na adresu predsedu občianskeho združenia. V závere článku píše:

„V tejto súvislosti je iste prekvapujúce, že predseda občianskeho združenia Právo na bývanie Kristián Straka, ktorý tvrdí, že zastupuje všetkých nájomníkov v reštituovaných domoch, nemal k predloženému návrhu žiadne zásadné pripomienky.“.

Pôvodne som nemal v úmysle na tieto slová profesorky psychológie reagovať. Zakladajúci členovia občianskeho združenia históriu spojenú s menami Jany Plichtovej a Ireny Dorotjakovej dobre poznajú. Robím tak iba preto, lebo sa na mňa obrátili viacerí nájomníci, ktorí sa stali členmi združenia neskôr. Odpovedám:

Na ustanovujúcej schôdzi občianskeho združenia začiatkom marca 2007 bola Jana Plichtová zvolená za podpredsedníčku združenia a Irena Dorotjaková za členku správnej rady združenia. Na mimoriadnom valnom zhromaždení občianskeho združenia na jeseň v tom istom roku boli obe členskou základňou odvolané zo svojich funkcií. Zároveň prestali byť členkami občianskeho združenia. Od tohto rozhodnutia ani jedna z menovaných nemá nič spoločné s našim občianskym združením. Žiaľ, nemôžem zabrániť tomu, keď niekto vo svojom osobnom záujme zneužíva dobré meno občianskeho združenia a nepravdivými údajmi občianske združenie poškodzuje.

Na výroky Jany Plichtovej uverejnené v  Pravde zo dňa 10.3.2011 reagovala správna rada občianskeho združenia listom šéfredaktorke denníka. List uverejňujeme v plnom znení na stránkach našich novín, ako aj na našej webovej stránke.

Ing.Kristián Straka, predseda OZ


18.02.2011
Nové VZN Bratislavského Starého Mesta č. 3/2011

o nájme bytov

 


12.3.2011

POZVÁNKA

Vážení členovia občianskeho združenia,

občianske združenie Právo na bývanie usporiada dňa 31. marca 2011  Medzinárodný seminár

k problematike nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch na Slovensku.

Svoju účasť na seminári potvrdili okrem iných aj pán Lauri Sivonen, poradca komisára pre ľudské

práva Rady Európy Thomasa Hammarbergera, pán Magnus Hammar, Generálny tajomník Medzinárodnej

únie nájomníkov IUT a pani Katarina Bezgachina, riaditeľka organizácie Habitat for Humanity pre Európu

a strednú Áziu. Na seminár sme pozvali poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci, Výboru NR SR

pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, primátora mesta Bratislavy pána Milana Ftáčnika,  starostku mestskej

časti Bratislava Staré Mesto pani Tatianu Rosovú a  župana BSK pána Pavla Freša.

 

Seminár sa uskutoční dopoludnia. Pozvánky sme poslali aj niektorým z Vás, počet účastníkov je limitovaný priestormi.

V prípade, že ste pozvánku nedostali a ste presvedčení, že Vaša účasť na seminári by bola prínosom pre riešenie danej problematiky, kontaktujte sa so správnou radou OZ.

Po skončení seminára v čase od 16:30 hod. sa v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ul. č 9. uskutoční členská schôdza občianskeho združenia Právo na bývanie, na ktorú Vás srdečne pozývame. Schôdze sa zúčastní aj pán Lauri Sivonen a veríme, že aj ďalší pozvaní hostia. Program schôdze bude predovšetkým zameraný na

poskytnutie týchto informácií :

–          súčasný stav nájomníkov podľa pripravovanej legislatívy (návrh zákona, pripomienkové konanie, atď).

–       problém nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch v kontexte ľudských práv

(Rozhodnutia ESĽP, rozhodnutia iných orgánov v rámci Rady Európy, právo na bývanie v rámci medzinárodného práva).

Schôdza je určená iba pre riadnych členov OZ a preto si vo vlastnom záujme skontrolujte, či máte zaplatené členské príspevky za rok 2010, resp. na rok 2011.

Ako sa stať členom, ako platiť členský príspevok?

Toto sú otázky, ktoré nám často kladiete. Vzor prihlášky si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky

http://www.staromestan-ba.sk/prihlaska.htm.  Členské treba platiť za každý rok.

Ak ste tak dodnes neurobili, poponáhľajte sa, lebo budete zo združenia vyradení. Hovoria o tom aj stanovy občianskeho združenia, ktoré si môžete na našej webovej stránke prečítať. Ak ste doteraz nezaplatili členské za rok 2011, nezabudnite pri platbe uviesť meno člena a rok za ktorý platíte. Pri platbe cez Tatrabanku sa tieto údaje uvádza v špecifickom symbole.

Členské bude možné zaplatiť aj v hotovosti pred začiatkom schôdze, t.j. dňa 31.3.2011 od 16:00 hodiny.

Členské na rok 2011: pracujúci 15,00 € , dôchodca 8,00 €

Tešíme sa na Vašu účasť.

správna rada OZ Právo na bývanie


2.2.2011

Nová bezplatná poradňa pre občanov

Majitelia a správcovia bytov a nebytových priestorov v Starom Meste môžu od stredy 2. februára 2011,
využívať poradenstvo priamo na miestom úrade na Vajanského nábreží. Trikrát do týždňa im zamestnanci
miestneho úradu pomôžu s otázkami vlastníctva, nájmu a správcovstva bytov a nebytových priestorov.

„Poradňu pre vlastnícke, nájomné a správne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom sme zriadili najmä
pre časté otázky občanov k týmto témam. Našou snahou je poskytnúť právnu a inú pomoc všetkým
obyvateľom Starého Mesta. Pomoc dostanú bezplatne počas úradných hodín poradne,“

 povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Poradňu budú viesť predseda Občianskeho združenia Právo na Bývanie Ing. Kristián Straka a právnička JUDr. Eva Marianyiová.

Občania sa môžu prísť poradiť v nasledujúcich dňoch:

Pondelok 8.00 – 12.00
Streda     13.00 – 17.00

Ing. Kristián Straka

Piatok     8.00 – 12.00

xxx

telefónny kontakt  : 02 59246 420