[Obrázek loga společnosti]                     

Home Napíšte nám Obsah Kontakt Stanoviská Diskusné fórum Vyhľadaj


    Orgány združenia Prihláška Stanovy Médiá - TV, tlač Prečítajte si Pár fotiek IUT Zákony > AKTUALITY < PETÍCIE English documents

 

 

 Home Orgány združenia Prihláška Stanovy Médiá - TV, tlač Prečítajte si Pár fotiek IUT Zákony > AKTUALITY < PETÍCIE English documents

Meniny na web

OnLine

Vítame Vás na stránkach občianskeho združenia

         " Právo na bývanie "


Dôležité upozornenie :
Ak sa Vám zmenila mail adresa, pošlite mi aktuálnu a potom aj ktorú mám zrušiť
Občas si aj pozrite a vyčistite mail schránky máte ich preplnené


Vďaka

 
13.12.2014

 

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných

a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy

viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie. 

 Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.

 Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel

zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch

bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov. 

 Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov   reštituovaných

domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich

ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň  vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie

záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac

ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou

odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko

tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.

 Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci - správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania

a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný

o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí

sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho,

že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné. 

 

 O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia

individuálne, a to ich právnym zástupcom. 


2%

Občianske združenie „Právo na bývanie“ sa aj v roku 2015 bude uchádzať o 2 % z Vašich daní za rok 2014

po schválení celého postupu a tlačív na tento účel ich následne zverejníme na našich stránkach


26.11.2014

 

Vážení členovia občianskeho združenia,
     
Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“,

registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.

Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.

Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada,

ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.

Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku

v riešení našej situácie.
Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť.

Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.

Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.

Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.

 

Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva pán Ing. Tadeus  Patlevič.
Podpredsedami združenia sa stávajú                       pani Katarína Boskovičová
                                                                             pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

 

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia,

bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.

 

 

Zmena od 26.11.2014

Členovia  Predsedníctva OZ :

Predseda OZ :                    Ing. Tadeus Patlevič              tel. kontakt:     0911 591 033

Podpredsedovia OZ :        Katarína Boskovičová            tel. kontakt:     0905 284 492

                                            Mgr. Jozef Sivák                   tel. kontakt:     5443 0914, 0908 625 260

Členovia Správnej rady :

Mgr. Erika Holotová           tel. kontakt:  0949 532 754

Magda Kirová                    tel. kontakt:  0903 266 645

Ján Horák                           tel. kontakt:  5296 6524

Juraj Kliment                       tel. kontakt: 

Jarmila Kozmonová   tel. kontakt: 0903 710 086 do 31.12.1014

Ing. Kristián Straka   tel. kontakt:  0948 224 472

Dozorná rada OZ :

Predseda DR:        Gabriel Schnurmacher

Členovia DR :        Emília Šteffeková

                                Želmíra Mikulcová


10.11.2014

 

Pravo-na-byvanie-8
Pravo-na-byvanie-7
Pravo-na-byvanie-6
Pravo-na-byvanie-5
Pravo-na-byvanie-4
Pravo-na-byvanie-3
Pravo-na-byvanie-2
Pravo-na-byvanie-1

26.2.2014

Bratislavský Kuriér 4/2014 3 otázky pre  strana 5

www.spectator.sk 10.2.2014 Some regulated rents violate owner's rights


4.11.2013

 

Občianske združenie sa oboznámilo s článkom v novembrovom vydaní Staromestských novín venovanom podaniam nájomníkov

z reštituovaných a privatizovaných domoch na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Rozhodli sme sa na článok

zareagovať, nakoľko podľa nášho názoru tak ako je napísaný môže o podaniach nájomníkov vyvolať pochybnosti alebo

mylný dojem. K článku teda predkladáme nasledovné stanovisko:

 

1. Nájomníci z reštituovaných a privatizovaných domov podali zatiaľ dve sťažnosti proti Slovenskej republike na ESĽP do Štrasburgu.

Prvé podanie podalo dňa 22.2. 2012 spolu 201 fyzických osôb a k sťažnosti sa pripojilo aj OZ Právo na bývanie ako sťažovateľ

v druhom rade. Sťažnosť bola prijatá a je zaevidovaná pod číslom 11809/12 – Straka a ostatní vs. Slovenská republika.

Ku sťažnosti boli zaslané tri doplnenia v nadväznosti na vznik nových skutočností súvisiacich s predmetom sťažnosti

(zaslané 28.5. 2012, 23.1. 2013 a 15.5.2013). Dňa 13.5. 2013 bola odoslaná druhá sťažnosť, ktorú podalo 55 fyzických osôb.

Druhá sťažnosť bola zaevidovaná pod číslom 35284/13 (Borodinová a ostatní vs. Slovenská republika).

 

2. Pre rozptýlenie akýchkoľvek pochybností zverejňujeme na našej internetovej stránke kópie potvrdenia súdu o prijatí a zaevidovaní

oboch sťažností. Dokumenty osvedčujú skutočnosť, že obe sťažnosti boli prijaté a boli im pridelené čísla. Zároveň osvedčujú aj to,

že sa vo veci koná. Na rozdiel od Staromestských novín však nebudeme komentovať konanie súdu, a to ani v našom prípade

a už vôbec nie v iných podaniach napríklad pokiaľ ide o podanie vlastníkov nehnuteľností zo Slovenska. Na rozdiel od Staromestských novín

totiž rešpektujeme základnú zásadu, podľa ktorej sa konanie súdu nekomentuje a už v žiadnom prípade sa neprejudikuje výsledok konania.

O to viac nás zaráža, že noviny vydávané orgánom verejnej správy – miestnym úradom Staré mesto zverejňujú články, z ktorých vyplýva

hodnotenie priebehu tak vážnych konaní o akých noviny píšu. K obsahu textu si dovoľujeme len dve malé poznámky

a) rozhodnutie o prijateľnosti je jedným z rozhodnutí, ktoré je nevyhnutné na to aby súd rozhodol vo veci samotnej a nie „prvým predpokladom

úspešnosti“ ako sa tvrdí v článku. Na doplnenie mimochodom podotýkame skutočnosť, ktorú článok cudne opomína, totiž že rozhodnutie

o prijateľnosti či neprijateľnosti nie je možné očakávať ihneď, ale napríklad v jednom prípade slovenských vlastníkov súd takéto rozhodnutie

prijal takmer 3 roky od prijatia sťažnosti. Od podania prvej sťažnosti nájomníkov uplynulo 20 mesiacov.

b) tvrdenie, že združenie sa odvoláva na prípad českých vlastníkov je zavádzajúce, OZ Právo na bývanie sa k sťažnostiam iných subjektov

pred ESĽP nevyjadruje.

 

3. Nájomníci z reštituovaných domov pred ESĽP v Štrasburgu žalujú Slovenskú republiku a nie vlastníkov domov. Rovnako vlastníci žalujú

štát a nie nájomníkov. Nerozumieme preto porovnávaniam oboch káuz v článku. Sťažnosti nájomníkov v Štrasburgu nie sú súťažou s vlastníkmi,

nájomníci obhajujú svoje práva a nezasahujú do konania iných osôb vrátane vlastníkov, nájomníci nepoznajú obsah sťažnosti vlastníkov

a ani vlastníci neboli pri tvorbe sťažnosti nájomníkov, preto akékoľvek porovnávania, tak ako ich zverejňujú Staromestské noviny

sú nemiestne a nerozumieme im.

 

4. Pevne veríme, že v prípade nájomníkov súd v Štrasburgu prijme spravodlivé rozhodnutie. Prosíme, aby sa aj ostatní vrátane novín

miestneho úradu Staré mesto obmedzili len na toto konštatovanie a odpustili si zbytočné komentáre a špekulácie. Uvítame, ak sa

mediálny priestor bude venovať problémom, ktoré sú v kompetencii staromestskej samosprávy, a ktoré občanov ozaj trápia,

napríklad prístup miestneho zastupiteľstva k obyvateľom podielových domov, kde by sa občanom dalo pomôcť

ak by sa chcelo, avšak v Starom meste sa nechce, ale aj k iným otázkam, ktoré Staromešťanov vrátane nájomníkov

v reštituovaných a privatizovaných domoch trápia. Napríklad roky neriešený hluk v noci a rušenie nočného kľudu,

bližšie vysvetlenie čo s parkovaním vrátane podrobností ako a najmä prečo sme sa dohodli na pokračovaní zmluvy

s Bratislavskou parkovacou službou, odpovede na kritiku niektorých sociálnych služieb, roky zlý stav ciest,  

zahusťovanie a nedostatok zelene v Starom meste, roky pretrvávajúcu špinu v Starom meste atď atď.

Tém je dosť netreba špekulovať čo bude keď a už vôbec predpovedať ako bude rozhodovať ESĽP v Štrasburgu.

 

 


15.10.2012

 
List poslancom NR SR
 
 

25.8.2012

Do pozornosti (nielen) členom občianskeho združenia „Právo na bývanie“

Zatiaľ čo pre školákov septembrové zvonenie oznamuje že „už sa to začalo“, nájomníkom bývajúcich v reštituovaných

a privatizovaných bytoch zvonenie na konci septembra oznámi, „že už sa to skončilo“. Niekomu zvonček oznámi,

že podávanie si žiadostí na náhradné (sociálne) byty definitívne skončilo a existuje preňho do budúcna nádej

dostať sa na listinu tzv. vyvolených, ktorí môžu v niečo dúfať. Žiaľ, niekomu oznámi definitívny koniec.

Pravda, iba vtedy, ak zákon č.260/2011 a s ním spojené ostatné, slušne povedané nehumánne predpisy

ostanú v nezmenenej podobe. V tejto chvíli nie je možné rozhodnúť, ktorá skupina nájomníkov bude na tom lepšie.

Fakt je ten, že prehrajú všetci.

Zatiaľ ešte nič nie je stratené. Bohužiaľ, na Slovensku, ktovie prečo, ale všetko funguje tak, že sa takmer o všetkom

rozhoduje na poslednú chvíľu. Až keď tečie do topánok. Je úplne jedno, či sa tak chová štát (napr. zákaz exekúcie

štátneho majetku – pokiaľ nebolo zle, všetkým predchádzajúci stav vyhovoval), alebo či sa tak chovajú občania

(napr. podávanie daňových priznaní). Rozdiel je iba v tom, že ak si občan svoje povinnosti nesplní včas,

býva potrestaný, zatiaľ čo imunita štátnych úradníkov je neobmedzená.

Aj keď sú božie cesty nevyspytateľné, v prospech nájomníkov hovoria tieto fakty:

1, Súčasná vládna strana za prijatie zákona č.260/2011 v parlamente nehlasovala.

2, Strana Smer, ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami sa písomne zaviazala v spolupráci s občianskym združením

Právo na bývanie nájsť spravodlivé riešenie.

3, Súčasná vláda riešenie problematiky zahrnula aj v Programovom vyhlásení vlády.

4, Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Úrade vlády pri rozhovoroch s nájomníkmi pán predseda vlády vyhlásil,

že Smer svoje sľuby dodrží a v krátkom čase budeme rokovať.

5, O „kvalitách“ zákona č. 260/2011 sme toho popísali a porozprávali dosť. Nemá význam všetko opakovať.

Ten, kto pozná situáciu nájomníkov bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch a pozná aj uvedený zákon,

vie o aké „kvality“ ide. Stačí mať IQ nad 30.

Kedy môžeme prehrať?

1, Ak rezignujete, alebo ak si budete myslieť, že stačí ak sa celému problému venuje iba správna rada občianskeho združenia

a Vy budete vyčkávať na výsledok. Ak nebudete aktívni aj Vy!

2,


3, Ak by mali pravdu pesimisti a všetci škodoradostní, ktorí tvrdia o vládnucej strane a premiérovi, že nedodržia slovo.

Vrátane tých, ktorí nepodarený zákon č.260/2011 stvorili.

Jedno je isté: Čo si nevybojujeme sami, z neba nám samé nespadne. My sme len obyčajní ľudia. Tí, ktorí o nás rozhodujú

a aj v minulosti (ne)rozhodovali, tí takéto problémy nemajú...


4.4.2012

Dôležitý oznam pre členov OZ ktorí majú podané sťažnosti, žaloby

Žiadame Vás, aby ste nám oznámili akúkoľvek zmenu údajov, od dátumu podania sťažnosti na ESLP

Ak ste obdržali výpoveď z nájmu a podobne, prosím poslať oscanovaný  dokument - kópiu výpovede, prípadne iných dokumentov .

Ďakujeme


27.3.2012

Dňa 23.2.2012 podalo 201 nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov spolu s Občianskym združením Právo na bývanie sťažnosť proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sťažovatelia namietajú porušenie ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne práv podľa čl. 1 dodatkového protokolu č. 1, čl. 14 v súbehu s čl. 1 Dodatkového protokolu a čl. 8.

Dňa 1.3. 2012 súd potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12. Dňa 2.3.2012 súd vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.

05.03.2012
Tlačová správa pre médiá


11.3.2012

Pred voľbami sme oslovili predsedov politických strán, ktorí mali šancu dostať sa do

novovytvorenej vlády, ktorá vznikne po voľbách. Na našu výzvu a pozvanie oficiálne

reagovali iba zástupcovia jednej strany. Takisto sme pozývali aj niektorých poslancov NRSR.

Tu je stanovisko jednej strany, ktorá na naše pozvanie reagovala

STANOVISKO


26.10.2011

Oznámenie pre nájomcov v reštitučných a privatizovaných domoch

V súvislosti s novoprijatou zákonnou úpravou, ktorá sa týka nájomcov bytov v reštitučných a privatizovaných  domoch, 

uvádzame úplné znenie zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov

k bytom a zákona č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

 

Dňa 15. októbra 2011 nadobudla účinnosť aj Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky č. 326/2011, ktorou bol  ustanovený vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady,

vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom. 

 

Nájomca je povinný po doručení výpovede z  nájmu bytu od prenajímateľa podľa §3 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z. 

najneskôr do 30.9.2012 doručiť obci žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady. Prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy

alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu,  deklarácia majetku a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných

osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.

 

Zákon č. 260/2011 nájdete tu.

Zákon č. 261/2011 nájdete tu.

Vyhlášku 326/2011 nájdete tu


06.04.2011

Odkaz vláde:

Aj na ohryzenej kosti sa dá pochutiť (ak je v nej dostatok špiku).

 

Vláda mala výjazdové rokovanie v Tatranskej Štrbe. Rokovala síce o nás, ale bez nás. Škoda, že vláda nerokovala na Bermudách.

Tam síce medvede nie sú, ale je tam bermudský trojuholník. Na medvede som sa nespoliehal, lebo medveď...

 

Nevadí, veď aj keď sme boli pred týždňom pred Úradom vlády v Bratislave, vláda tu síce bola, ale aj tak si nás nikto z vlády nevšimol.

 

Minulé rokovanie vlády bolo prerušené. Vraj do týždňa predloží minister práce soc. vecí a rodiny návrh zákona o príspevku na bývanie.

ZA TÝŽDEŇ TO NIE JE LEGISLATÍVNE MOŽNÉ !!!

 

Nepredložil nič. Ani nečakáme, že niečo predloží. Veď v programe „tatranského“ rokovania vlády zákon o príspevku na bývanie ani

nefiguroval. Podľa uznesenia vlády č. 640 mal byť návrh zákona odovzdaný do 31.12. minulého roku. Pán minister sociálnych vecí

nesplnil úlohu. Za to sa však netrestá. Nebude sa predsa hádzať pod vlak. Hoci vo vláde je aj taký minister, ktorý keď nesplnil svoje

slová o charite a byte, tak povedal: A čo mám robiť, mám sa hodiť pod vlak?

 

Ten istý minister v TV relácii o 5 minút 12 povedal, že odmieta náš návrh na finančné vyrovnanie preto, lebo riešenie, ktoré navrhuje

jeho ministerstvo je lepšie. Nepovedal v čom, nepovedal prečo.

 

Napriek tomu, že vyše 80% nájomníkov si želá práve finančné vysporiadanie. Je rýchlejšie a spravodlivejšie.

 

Navrhovaný zákon je zákonom o deregulácii nájomného. Trestá aj tých, ktorí byt dostanú neskôr. Budú platiť každým rokom viac a viac.

Ak ho vôbec dostanú, lebo podľa zákona si iba budú môcť podať žiadosť o pridelenie bytu.

Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení uviedla, že podporí legislatívne doriešenie problematiky vzťahov súkromných vlastníkov

a nájomcov reštituovaných bytov. Programové vyhlásenie vlády sa má naplniť počas obdobia vlády, čiže do roku 2014.

V tomto zákone je dátum 2017, čiže doriešenie bytovej otázky sa presunie na vládu budúcu. Bude sa zvyšovať iba nájomné.

 

Židovský kódex 1941:

 

(1) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej obce (mesta),

pritom môže uložiť povinnosť nasťahovať sa do určitej obce (mesta).

(2) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Ministerstvom vnútra určiť obvody okresných úradov, prípadne jednotlivé obce (mestá),

do ktorých sa Židia nesmú prisťahovať.

(3) Ústredný hospodársky úrad môže uložiť Židom povinnosť vysťahovať sa z určitej časti obce (mesta) a pritom môže súčasne uložiť

povinnosť nasťahovať sa do určitej jej časti, a to všeobecne alebo v jednotlivých prípadoch.

 

Figeľov zákon 2011:

 

§ 3 Zánik nájmu bytu

 

(1) Prenajímateľ bytu podľa §2 ods.1 písm. a),b),d) a e) môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu do 31. decembra 2011,

ak ide o byt podľa §2 ods. 1 písm. a) ustanovenie § 139 ods.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Výpovedná lehota je 12 mesiacov

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

Podobnosť čiste náhodná?

Dať výpoveď nájmu z bytu bez uvedenia dôvodu odporuje občianskemu zákonníku. Takto sa vyrába bezdomovec – zruší sa mu

trvalé bydlisko, dostane nový občiansky preukaz a bude si chodiť pre poštu na miestny či obecný úrad.

 

Nezúfajme, ešte nič nie je stratené. Ak áno, tak iba to, že s touto vládou sme nenašli spoločnú reč. Presnejšie povedané, reč žiadnu,

lebo žiaden člen tejto vlády s nami nerokoval.

Je tu ešte parlament a podpis pána prezidenta. Ústavný súd a Štrasburg.

Musíme držať spolu, byť v strehu a reagovať, keď to bude potrebné.

Vďaka všetkým, ktorí prišli pred Úrad vlády. Aj dnes, aj pred týždňom.


18.02.2011

Nové VZN Bratislavského Starého Mesta č. 3/2011


28.3.2009

Pribudla nám podstránka Stanoviská , tu budeme vyjadrovať naše postoje ku konkrétnym udalostiam.

Pridáme aj sekciu v anglickom jazyku English documents, aby sa s našimi problémami mohli lepšie oboznámiť naši zahraniční partneri a priatelia.


Informácia pre návštevníkov webovej stránky občianskeho združenia "Právo na bývanie".

 

    Občianske združenie "Právo na bývanie" v zmysle stanov občianskeho združenia chráni práva a záujmy svojich riadnych členov

(t.j. podali si prihlášku do občianskeho združenia a majú včas zaplatený členský príspevok na príslušný kalendárny rok).

Členstvo v OZ je dobrovoľné.

    Riadny člen OZ dostáva informácie o súčasnom stave nájomcov privatizovaných a reštituovaných bytov na členskej schôdzi OZ,

resp. môže sa kedykoľvek obrátiť na členov správnej rady a požiadať o potrebné informácie ( telefón, e-mail).

     Nečlenom občianskeho združenia informácie neposkytujeme, nemôžeme za nich konať, ani ich zastupovať.

 

Správna rada OZ


Zameranie občianskeho združenia

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993


Poslanie občianskeho združenia

 

• Prioritným zámerom združenia “Právo na bývanie” je iniciovať na úrovni samosprávy a štátu riešenie situácie,
ktorá vznikla nedostatočnosťou zákonov, medzerou v Bytovom zákone a nekompatibilitou s Občianskym zákonníkom

 

• Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike.

 

• Zastupovať obyvateľov nájomných bytov - členov v jednaní s majiteľom nehnuteľnosti, zastupovať nájomníkov

 pri riešení problémov s údržbou nehnuteľností, kde sa byty nachádzajú a zastupovať nájomníkov pri prípadnom odpredaji nehnuteľnosti.

 

• Zastupovať obyvateľov nájomných bytov - členov a obhajovať ich záujmy v rokovaniach s miestnou samosprávou a štátnou správou.

 

• Vzbudiť záujem verejnosti o dodržiavanie práva na bývanie a dodržiavanie majetkových práv.

 

• Šíriť informácie týkajúce sa problematiky v ktorej sa nachádzajú nájomcovia bytov v domoch vydaných pri náprave krívd

oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov a bytov, ktoré boli súčasťou prevodu majetku štátu na iné osoby podľa

osobitných predpisov.

 

• Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli sformulované a prijaté potrebné dokumenty,

v ktorých budú zakotvené konkrétne kroky, pravidlá, postupy, ktoré povedú k spravodlivému vyriešeniu týchto bytových problémov.

 

• Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli prijaté záväzné pravidlá, akým spôsobom

sa bude riešiť situácia tých nájomníkov bytov, ktorým nebude umožnené previesť ich pôvodné nájomné byty do osobného vlastníctva.


Kontaktné informácie

Telefón
+421 2 medzi 10-18 hod. ,
Fax
+421 2
Poštová adresa
Panská 29, 811 01 Bratislava
Číslo účtu  
           262 501 6546 / 1100
Elektronická pošta
Všeobecný e-mail: mail@staromestan-ba.sk
Podpora členom OZ:
Správca webového serveru: straka@posta.axonpro.sk

 

Pocitadlo a statistiky zadarmo

Pocitadlo.sk

 

straka@posta.axonpro.sk
Naposledy zmenené: 27. 11. 2014