[Obrázek loga společnosti]                     

Home Napíšte nám Obsah Kontakt Stanoviská Diskusné fórum Vyhľadaj


    Orgány združenia Prihláška Stanovy Médiá - TV, tlač Podanie na ESLP Prečítajte si Pár fotiek IUT Zákony > AKTUALITY < PETÍCIE English documents

 

 

 Home Orgány združenia Prihláška Stanovy Médiá - TV, tlač Podanie na ESLP Prečítajte si Pár fotiek IUT Zákony > AKTUALITY < PETÍCIE English documents

Meniny na web

OnLine

Vítame Vás na stránkach občianskeho združenia

         " Právo na bývanie "


Dôležité upozornenie :
Ak sa Vám zmenila mail adresa, pošlite mi aktuálnu a potom aj ktorú mám zrušiť
Občas si aj pozrite a vyčistite mail schránky máte ich preplnené


Vďaka

 
13.12.2014

 

Správna rada prijala informáciu o tom, že ESĽP v Štrasburgu zamietol sťažnosť nájomníkov z reštituovaných

a privatizovaných domov. V tejto súvislosti vychádzame z toho, že súd bral pri svojom rozhodnutí do úvahy

viaceré faktory a v tomto kontexte vnímame aj samotné rozhodnutie. 

 Tým však nijako neobmedzil činnosť OZ Právo na bývanie.

 Súd z nášho pohľadu naplno využil formálne možnosti, ktoré mal k dispozícií na to, aby sa prípadom nemusel

zaoberať. Ako zjavne neopodstatnenú označil sťažnosť len v jednom bode v ostatných dvoch prípadoch

bolo odmietnutie práve z formálnych dôvodov. 

 Občianske združenie v tejto súvislosti konštatuje, že nikdy nespochybňovalo právo vlastníkov   reštituovaných

domov na slobodné užívanie ich majetku. Zároveň si však myslíme, že aj nájomníci sú ľudia, ktorým by sa ich

ľudské práva mali primerane chrániť. Sme si zároveň  vedomí, že žiadne podanie na súd so sebou nenesie

záruku úspechu. Avšak posúdenie veci samotnej súdom by mohlo priniesť právnu bodku za celou viac

ako 20 ročnou kauzou nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch Keďže sa vecou

odmietol vôbec zaoberať ostane zrejme navždy nezodpovedaná otázka či je odobratie domova niekoľko

tisíc ľuďom bez primeranej náhrady v súlade s európskym vnímaním ľudských práv alebo nie.

 Pokiaľ ide o procedurálnu stránku veci - správna rada OZ Právo na bývanie nebola priamym účastníkom konania

a preto nebola ani v priamom styku so súdom. Žiaden člen správnej rady preto nebol súdom oboznamovaný

o stave konania a ani o prijatí rozhodnutia zo 4. novembra správna rada informovaná nebola. O rozhodnutí

sa jeden člen správnej rady dozvedel náhodou a sprostredkovane od inej osoby. Obviňovania z toho,

že správna rada, alebo jej členovia zadržiavali informácie pred členskou základňou sú preto nekorektné. 

 

 O rozhodnutí a právnych dôvodoch jeho prijatia by mali byť primárne informovaní jednotliví sťažovatelia

individuálne, a to ich právnym zástupcom. 


2%

Občianske združenie „Právo na bývanie“ sa aj v roku 2015 bude uchádzať o 2 % z Vašich daní za rok 2014

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.
 
Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Právo na bývanie
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37927906
Sídlo: 81101 Bratislava, Panská 29
 
 
predvyplnené tlačivo na rok 2015 na stiahnutie OZ Právo na bývanie
Poznámky:
·                Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
·                Do kolónky ROK sa píše 2014
·                Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
·                Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
·                IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Ďakujeme


26.11.2014

 

Vážení členovia občianskeho združenia,
     
Skôr či neskôr to prísť muselo, je to prirodzený vývoj. Občianske združenie „Právo na bývanie“,

registrované MV SR dňa 08.11.2007 oslávilo pred pár dňami svoje siedme narodeniny.

Stál som pri zrode združenia a počas celých sedem rokov som vykonával funkciu predsedu.

Občianske združenie som samozrejme nebol iba ja, či Správna a Dozorná rada,

ale aj vy ste boli jeho neoddeliteľnou súčasťou a preto aj vám patrí čo najsrdečnejšie poďakovanie.

Chcem poďakovať predovšetkým aktívnym členom združenia, ktorí svojou iniciatívou prispeli k pokroku

v riešení našej situácie.
Na zasadnutí Správnej rady dňa 26. 11.2014 som sa rozhodol z funkcie predsedu združenia odstúpiť.

Zároveň odstúpili z funkcie podpredsedov pán Ing. Juraj Kliment a pani Jarmila Kozmonová.

Všetci traja zostávame riadnymi členmi správnej rady. Pani Kozmonová zostáva členkou Správnej rady iba do 31.12.2014.

Do tohto dátumu zostáva aj účtovníčkou združenia.

 

Novým predsedom občianskeho združenia sa stáva pán Ing. Tadeus  Patlevič.
Podpredsedami združenia sa stávajú                       pani Katarína Boskovičová
                                                                             pán  Jozef Sivák Mgr. Csc.

 

Do konca roka roku bude novému pánovi predsedovi odovzdaná agenda združenia,

bude vykonaná zmena registrácie na príslušných úradoch, vrátane zmeny adresy združenia.

 

 

Zmena od 26.11.2014

Členovia  Predsedníctva OZ :

Predseda OZ :                    Ing. Tadeus Patlevič              tel. kontakt:     0911 591 033

Podpredsedovia OZ :        Katarína Boskovičová            tel. kontakt:     0905 284 492

                                            Mgr. Jozef Sivák                   tel. kontakt:     5443 0914, 0908 625 260

Členovia Správnej rady :

Mgr. Erika Holotová           tel. kontakt:  0949 532 754

 

Ján Horák                           tel. kontakt:  5296 6524

Juraj Kliment                       tel. kontakt: 

Ing. Kristián Straka             tel. kontakt:  0948 224 472

Dozorná rada OZ :

Predseda DR:        Gabriel Schnurmacher

Členovia DR :        Emília Šteffeková

                                Želmíra Mikulcová


10.11.2014

 

Pravo-na-byvanie-8
Pravo-na-byvanie-7
Pravo-na-byvanie-6
Pravo-na-byvanie-5
Pravo-na-byvanie-4
Pravo-na-byvanie-3
Pravo-na-byvanie-2
Pravo-na-byvanie-1

27.3.2012

Dňa 23.2.2012 podalo 201 nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných domov spolu s Občianskym združením Právo na bývanie sťažnosť proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sťažovatelia namietajú porušenie ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, konkrétne práv podľa čl. 1 dodatkového protokolu č. 1, čl. 14 v súbehu s čl. 1 Dodatkového protokolu a čl. 8.

Dňa 1.3. 2012 súd potvrdil príjem sťažnosti a pridelil jej číslo 11809/12. Dňa 2.3.2012 súd vyhovel žiadosti sťažovateľov a priznal sťažnosti prioritné prerokovanie.


05.03.2012
Tlačová správa pre médiá

26.10.2011

Oznámenie pre nájomcov v reštitučných a privatizovaných domoch

V súvislosti s novoprijatou zákonnou úpravou, ktorá sa týka nájomcov bytov v reštitučných a privatizovaných  domoch, 

uvádzame úplné znenie zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov

k bytom a zákona č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

 

Dňa 15. októbra 2011 nadobudla účinnosť aj Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky č. 326/2011, ktorou bol  ustanovený vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady,

vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom. 

 

Nájomca je povinný po doručení výpovede z  nájmu bytu od prenajímateľa podľa §3 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z.z. 

najneskôr do 30.9.2012 doručiť obci žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady. Prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy

alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu,  deklarácia majetku a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných

osôb o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov.

 

Zákon č. 260/2011 nájdete tu.

Zákon č. 261/2011 nájdete tu.

Vyhlášku 326/2011 nájdete tu


Informácia pre návštevníkov webovej stránky občianskeho združenia "Právo na bývanie".

 

    Občianske združenie "Právo na bývanie" v zmysle stanov občianskeho združenia chráni práva a záujmy svojich riadnych členov

(t.j. podali si prihlášku do občianskeho združenia a majú včas zaplatený členský príspevok na príslušný kalendárny rok).

Členstvo v OZ je dobrovoľné.

    Riadny člen OZ dostáva informácie o súčasnom stave nájomcov privatizovaných a reštituovaných bytov na členskej schôdzi OZ,

resp. môže sa kedykoľvek obrátiť na členov správnej rady a požiadať o potrebné informácie ( telefón, e-mail).

     Nečlenom občianskeho združenia informácie neposkytujeme, nemôžeme za nich konať, ani ich zastupovať.

 

Správna rada OZ


Zameranie občianskeho združenia

Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike v zmysle Bytového zákona č. 182/1993


Poslanie občianskeho združenia

 

• Prioritným zámerom združenia “Právo na bývanie” je iniciovať na úrovni samosprávy a štátu riešenie situácie,
ktorá vznikla nedostatočnosťou zákonov, medzerou v Bytovom zákone a nekompatibilitou s Občianskym zákonníkom

 

• Chrániť práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike.

 

• Zastupovať obyvateľov nájomných bytov - členov v jednaní s majiteľom nehnuteľnosti, zastupovať nájomníkov

 pri riešení problémov s údržbou nehnuteľností, kde sa byty nachádzajú a zastupovať nájomníkov pri prípadnom odpredaji nehnuteľnosti.

 

• Zastupovať obyvateľov nájomných bytov - členov a obhajovať ich záujmy v rokovaniach s miestnou samosprávou a štátnou správou.

 

• Vzbudiť záujem verejnosti o dodržiavanie práva na bývanie a dodržiavanie majetkových práv.

 

• Šíriť informácie týkajúce sa problematiky v ktorej sa nachádzajú nájomcovia bytov v domoch vydaných pri náprave krívd

oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov a bytov, ktoré boli súčasťou prevodu majetku štátu na iné osoby podľa

osobitných predpisov.

 

• Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli sformulované a prijaté potrebné dokumenty,

v ktorých budú zakotvené konkrétne kroky, pravidlá, postupy, ktoré povedú k spravodlivému vyriešeniu týchto bytových problémov.

 

• Združenie bude pôsobiť na volených predstaviteľov samosprávy a štátu, aby boli prijaté záväzné pravidlá, akým spôsobom

sa bude riešiť situácia tých nájomníkov bytov, ktorým nebude umožnené previesť ich pôvodné nájomné byty do osobného vlastníctva.


Kontaktné informácie

Telefón
+421 2 medzi 10-18 hod. ,
Fax
+421 2
Poštová adresa
Panská 29, 811 01 Bratislava
Číslo účtu  
           262 501 6546 / 1100
Elektronická pošta
Všeobecný e-mail: mail@staromestan-ba.sk
Podpora členom OZ:
Správca webového serveru: straka@posta.axonpro.sk

 

Pocitadlo a statistiky zadarmo

Pocitadlo.sk

 

straka@posta.axonpro.sk
Naposledy zmenené: 27. 11. 2014